Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Sistemas de información. Xestión das TIC Código 611507011
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Piñeiro Sanchez, Carlos
Correo electrónico
carlos.psanchez@udc.es
Profesorado
Piñeiro Sanchez, Carlos
Correo electrónico
carlos.psanchez@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral A materia pretende forma-los coñecementos e desenvolve-las competencias básicas relativas á aplicación das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) nun contexto empresarial, adoptando unha perspectiva de xestión
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Ningunha
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas, se ben as sesións presenciais poderían reemprazarse, total ou parcialmente, por sesións telemáticas
*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha, aínda que se poderían introduci-las adaptacións imprescindibles para traslada-la actividade académica a un entorno telemático
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Titorías virtuais a través dos recursos das plataformas institucionais da UDC
4. Modificacións na avaliación
Ningunha, aínda que se poderían introduci-las adaptacións imprescindibles para traslada-la actividade académica a un entorno telemático. En concreto, as probas de avaliación poderían desenvolverse por medios telemáticos.
*Observacións de avaliación
A evolución da situación sanitaria está fóra do control do equipo docente. Por ilo, cómpre dispoñer de equipamento para acceder a recursos electrónicos e afrontar una avaliación por medios electrónicos, dende o mesmo inicio do cuadrimestre. En caso necesario, debe consultarse á UDC a posibilidade de acceder a axudas para obtelo.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Ningunha

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE01 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da revisión crítica das actuacións sociais e ambientais das empresas.
A2 CE02 - Comprender a incidencia da contorna na actividade empresarial: dispor de coñecementos adecuados para interpretar e elaborar estratexias de actuación social e ambiental da empresa.
A7 Saber realizar un diagnóstico estratégico del sector en el que se encuentra ubicado la empresa u organización.
A9 CE09 - Preparar informes económicos-financeiros que satisfagan as necesidades dos usuarios.
A10 CE10 - Ler e interpretar estados financeiros.
A11 CE11 - Deseñar estratexias corporativas, competitivas e políticas de empresas.
A21 CE21 - Deseñar sistemas de información para a empresa.
A22 CE22 - Manexar ferramentas informáticas para a xestión de empresas.
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B6 CG1 - Organizar e planificar a xestión empresarial.
B7 CG2 - Resolver problemas empresariais.
B8 CG3 - Tomar decisións na empresa de forma efectiva.
B9 CG4 - Compromiso ético na dirección empresarial.
B10 CG5 - Aplicar coñecementos á xestión empresarial
B11 CG6 - Aprender novas técnicas de dirección de empresas.
B12 CG7 - Adaptarse a novas situacións e xerar novas ideas no mundo empresarial.
B14 CG9 - Entender a importancia da cultura emprendedora.
C1 CT01 - Saber manexar as fontes de información relevante e o seu contido
C2 CT02 - Valorar críticamente o coñecemento e a tecnoloxía.
C3 CT03 - Valorar a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a carreira profesional.
C4 CT04 - Traballar en equipo e desenvolver un espírito lóxico e creativo.
C5 CT05 - Capacidade de análise e síntese
C6 CT06 - Comunicación oral e escrita.
C7 CT07 - Capacidade crítica.
C8 CT08 - Capacidade de liderado
C9 CT09 - Habilidade para traballar de forma autónoma.
C10 CT10 - Capacidade para comunicarse con expertos doutras áreas.
C11 CT11 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprende-lo papel das TIC nas organizacións empresariais AP1
AP2
AP21
AP22
BP1
BP2
BP3
BP4
BP6
BP7
BP8
BP9
BP11
BP12
CP1
CP4
CP5
CP7
CP9
CP10
CP11
Relaciona-las TIC coa competitividade e o desempeño empresarial AP2
AP7
AP11
BP1
BP2
BP3
BP4
BP6
BP7
BP8
BP10
BP11
BP12
BP14
CP1
CP2
CP6
Comprende-la dinámica financeira dos investimentos intensivos en TIC AP9
AP10
BP3
BP4
BP6
BP7
BP8
BP10
CP1
CP2
CP4
CP5
CP6
CP7
Saber avaliar invesvimentos, proxectos ou empresas intensivas en TIC AP7
AP9
AP10
AP21
BP1
BP2
BP3
BP4
BP7
BP8
BP9
BP10
BP12
BP14
CP2
CP3
CP5
CP6
CP11
Fomenta-lo interese e o sentido crítico en relación á innovación e ó progreso da tecnoloxía BP11
BP12
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11

Contidos
Temas Subtemas
Información e toma de decisións (I)rracionalidade
Datos, información e coñecemento
O sistema de información Sistemas vs. tecnoloxías da información
As TIC en perspectiva histórica
A organización como un entramado de fluxos de información
A dimensión interna Procesamento de transaccións
Sistemas de xestión e para a toma de decisións
A dimensión externa Comercio electrónico
Cambios estruturais: teletraballo, dixitalización e máis
Aspectos de xestión Avaliación de investimentos en TIC
Intanxibles e competitividade

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A7 A9 A10 A11 A21 A22 B2 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 10 15 25
Discusión dirixida A1 A7 B1 B2 B3 B7 B8 B9 B10 B14 C2 C4 C5 C6 C7 C8 8 8 16
Traballos tutelados A2 A9 B10 B11 B12 C2 C4 C6 C9 C10 C11 15 60 75
Análise de fontes documentais C1 C3 C5 C7 C9 1 10 11
Proba obxectiva A7 A11 A21 A22 B1 B2 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C2 C3 C11 4 6 10
Sesión maxistral A2 A7 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B14 C1 C2 C3 3 0 3
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Análise crítica de casos realistas
Discusión dirixida Dinámicas de grupo en relación a casos, situacións ou escenarios
Traballos tutelados Tarefas de estensión media sobre temas ou cuestións concretas, dentro do ámbito de interese da materia
Análise de fontes documentais Busca de bibliografía e fontes de información relevantes, lectura e análise do seu contido.
Proba obxectiva Proba relativa ós contidos discutidos nas sesións presenciais e á programación de traballo non presencial.
Sesión maxistral Presentación xeral dos temas de traballo, e coordinación do grupo

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
Atendendo ás instrucións recibidas da Facultade, as titorías desenvolveranse de xeito exclusivamente virtual e previa petición de cita por correo electrónico; son de aplicación os límites que sinala a normativa de dedicación docente do profesorado da UDC.
Na medida en que a capacidade do equipo docente e os medios dispoñibles o permitan, tratarase de prestar atención persoalizada ós alumnos con dificultades xustificadas por cuarentena ou enfermidade, sen perxuízo dos dereitos e obrigas previstos na normativa académica canto ás datas e forma en que se han de desenvolve-las probas de avaliación.
Os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia poden solicitar ou propoñer un horario de atención compatible coa súa dedicación, cando existan razóns obxectivas que lles impidan asistir no horario ordinario.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A7 A11 A21 A22 B1 B2 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C2 C3 C11 Proba relativa ós contidos discutidos nas sesións presenciais e á programación de traballo non presencial. 20
Estudo de casos A1 A2 A7 A9 A10 A11 A21 A22 B2 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Valoraranse i) o grao de participación; ii) a creatividade e o nivel de asertividade; iii) a capacidade para diagnostica-las situaciones formuladas e realizar contribucións valiosas; iv) a calidade das solucións propostas; v) o contido do informe ou memoria presentado; e vi) a capacidade para sustenta-las conclusións con argumentos baseados na lóxica financeira, organizativa e competitiva da empresa. No caso de tarefas tareas de grupo, a cualificación pode individualizarse atendendo a estes criterios. 40
Traballos tutelados A2 A9 B10 B11 B12 C2 C4 C6 C9 C10 C11 Valorarase i) a calidade do traballo preliminar de busca de información, mostraxe, etc.; ii) a calidade do traballo estatístico realizado para analiza-los datos dispoñibles; iii) a relevancia das conclusións obtidas, e o seu respaldo na lóxica financeira e organizativa; iv) a calidade da memoria ou informe final, e no seu caso, da exposición. 40
 
Observacións avaliación

Dacordo coas indicacións recibidas da Reitoría e da Facultade, a avaliación será continua e presencial; se as circunstancias non o permitir, adoptarase un modelo non presencial sobre as plataformas institucionais da UDC, mantendo na medida do posible a metodoloxía e as probas de avaliación que no seu caso se realizasen ate o momento.

Dispoñibilidade de recursos técnicos: se a situación sanitaria o aconsella, o equipo docente pode acordar que o traballo ordinario e as probas de avaliación se desenvolvan en soporte electrónico, incluíndo aquelas que se poidan realizar na aula. Os alumnos son responsables de dispor, dende o inicio de cuadrimestre, dos medios necesarios para acceder a recursos electrónicos e no seu caso realizar unha avaliación en formato electrónico. Se carecen celes, poden consultar á UDC a posibilidade de que lles sexan facilitados, nos termos do documento de “Orientacións para a programación da actividade docente: curso 2020-2021 ”

Cualificación de non presentado: corresponde ós alumnos que participen unicamente de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ó 20% na cualificación final, con independencia da cualificación acadada.

Segunda oportunidade: os alumnos que non superen a materia na primeira oportunidade poderán facelo na segunda desenvolvendo un traballo sobre un tema específico da materia que se
comunicará individualmente a cada alumno despois da publicación das
cualificacións da primeira oportunidade. O traballo debe ter unha extensión
mínima de 50 follas A4 a unha cara con marxes de 2,5cm. por cada lado,
tipografía Times New Roman corpo 11 e espaciado de 1,5 liñas; o número de
palabras non pode ser inferior a 10.000, excluídas citas e bibliografía, que
seguirán a norma APA. Valorarase de cero a dez puntos en función da profundidade e calidade do
contido, a amplitude e relevancia da bibliografía empregada, e o interese das
conclusións. Son de aplicación as seguintes esixencias de orixinalidade: aceptaranse unhas
similitudes máximas do 25% (excluídas citas e bibliografía) e do 30% (incluíndo
citas e excluíndo bibliografía); de se considerar necesario, pode preverse unha presentación persoal do traballo, que será condición necesaria para supera-la asignatura. O incumprimento destas condicións entenderase
fraude, coas consecuencias que se prevén na normativa académica.

Oportunidade adiantada: avaliarase a partir dun examen sobre 10 puntos.

Uso de dispositivos: durante as sesións presenciais non está permitido emprega-los móbiles, ordenadores, etc. a menos que estea xustificado pola actividade académica e, en calquera caso, exista autorización previa por parte dos profesores. Durante as probas de avaliación estes dipositivos deberán estar apagados e fóra da vista, a menos que o seu uso se autorizase. O incumprimento destas normas interpretarase como fraude, coas consecuencias académicas que se deriven.


Fontes de información
Bibliografía básica Andreu, R. (1996). Estrategia y sistemas de información. Madrid: McGraw - Hill
Hirschheim, R. et al. (2002). Information systems outsourcing: enduring themes, emergent patterns, and future directions. New York: Springer Verlag
Alter, S. (1996). Information Systems. A Management Perspective. Menlo Park, California: Benjamin Cummings
O'Brien, J. (2006). Management information systems. Boston: McGraw - Hill
Cardona, J. (ed.) (2011). Sistemas de información empresarial: casos y supuestos prácticos. Granada: GEU
Gómez Vieites, A. (2009). Sistemas de información: herramientas prácticas para la gestión empresarial. Madrid: Ra-ma
Robson, W. (1994). Strategic management and information systems an integrated approach. Londres: Pitman
Li, F. (1995). The geography of business information. Chichester: Wiley

A busca e análise de fontes é unha das metodoloxías desenvolvidas durante o curso e un dos seus obxectivos objetivos formativos; neste sentido, a bibliografía aportada debe entenderse como unha reseña básica e xeral, que se completa con referencias específicas para cada capítulo.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Cumprimento da normativa sanitaria

A participación nas actividades presenciais require inexcusablemente o cumprimento estrito das indicacións das autoridades sanitarias, en particular o uso de mascariña protectora en todo momento. Atenderase ás adaptacións que poidan recibirse da Facultade canto os horarios de entrada e saída escalonados, e todas aquelas circunstancias que poidan afectar á organización da materia.

Adaptacións e circunstancias sobrevidas

Sempre en función das instrucións que se poidan recibir, a materia podería adaptarse a un formato semipresencial ou completamente deslocalizado, que poderían levar a unha substitución total ou parcial do traballo presencial por sesións telemáticas. Na medida do posible manteranse os contidos, metodoloxía e avaliación.

Dispoñibilidade de recursos informáticos

A organización docente está suxeita ás indicacións que se poidan recibir como consecuencia da situación sanitaria, pero os alumnos deben dispoñer, desde o inicio do cuadrimestre, dos medios técnicos necesarios para acceder a recursos electrónicos e desenvolver unha avaliación telemática. O equipo docente resérvase a capacidade de acordar que, incluso se a docencia é presencial, a avaliación se desenvolva por medios electrónicos para minimiza-los risco potencial causado polo manexo de papel a través de varias persoas. É suficiente cun móbil de capacidade ordinaria, aínda que se recomenda un ordenador ou alomenos unha tablet; se carecen deles, poden consultar coa UDC a posibilidade de que lles sexan facilitados, nos termos do documento de “Orientacións para a programación da actividade docente: curso 2020-2021 ”.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías