Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Economía da Empresa: Dirección e Organización Código 611G01008
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
García Álvarez, María Teresa
Correo electrónico
teresa.galvarez@udc.es
Profesorado
Barros Campello, Esther Alicia
García Álvarez, María Teresa
Sánchez Fernández, Maria Dolores
Correo electrónico
esther.barros@udc.es
teresa.galvarez@udc.es
maria.sanchezf@udc.es
Web
Descrición xeral O obxetivo da materia é ofrecer unha visión introductoria das funcións organizativa e directiva nas organizacións empresariais.

Profesoras: María Dolores Sánchez Fernández e María José Rodriguez Fernández
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais basados no manexo de gap analysis e balanced scorecard A4
A11
A12
B8
B9
C1
C4
Valorar criticamente situacións empresariais reales basándose nos conceptos analizados nas clases maxistrais. A13
B5
B6
B7
C6
CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público. -Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público. -Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica. A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C5
C7
C8
CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma. Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial. -Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía. A5
A6
A7
Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía. -Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais. Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional. A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés. A8
A9
A10

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. Racionalidade: da microeconomía á economía da empresa 1.1. Que se entende por racionalidade.
1.2. Supostos de conduta.
1.3. Da micro á economía da empresa. A organización como axente económico
TEMA 2. Comportamento empresarial 2.1. Obxectivos empresariais
2.2. políticas e funcións organizativas
TEMA 3. Función directiva 3.1. A toma de decisións na organización.
3.2. Competencias directivas.
3.3. Instrumentos de apoio á decisión

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B2 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 C5 C6 C8 17 0 17
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A11 B4 21 53 74
Análise de fontes documentais A5 A6 A7 C4 C7 4 5 9
Traballos tutelados A5 A7 A8 A9 A10 A12 A13 4 16 20
Proba de resposta múltiple A1 A3 A4 C1 2 18 20
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación de conceptos teóricos básicos
Estudo de casos Análise de casos prácticos reais aplicada ao marco conceptual da materia
Análise de fontes documentais Busca e análise de datos relevantes utilizando as novas tecnoloxías da información
Traballos tutelados Traballos en grupo nos que se aplicarán os conceptos vistos nas sesións maxistrais.
Proba de resposta múltiple Exame tipo test. Será necesario alcanzar no exame al menos un 4 sobre 10 para considerar a valoración do resto de metodoloxías de aprendizaxe

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Análise de fontes documentais
Proba de resposta múltiple
Traballos tutelados
Descrición
Adaptación das metodoloxías seleccionadas ás circunstancias particulares de cada grupo de referencia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A11 B4 Profundidade da análise dos contidos impartidos na aula. 10
Análise de fontes documentais A5 A6 A7 C4 C7 Uso das fontes documentais adecuadas en relación á materia 10
Proba de resposta múltiple A1 A3 A4 C1 exame tipo test
será necesario alcanzar no exame al menos un 4 sobre 10 para considerar a valoración do resto de metodoloxías de aprendizaxe.
60
Traballos tutelados A5 A7 A8 A9 A10 A12 A13 Traballos tutelados realizados en grupo. 20
 
Observacións avaliación
Considérase que un alumno está dentro da avaliación continua e, polo tanto, se lle aplicará
o esquema de avaliación anterior, se realizou máis dun 20% dos traballos e
casos prácticos encargados. Polo tanto, este alumno se non alcanza o cinco,
estará "suspenso" nas actas da materia aínda que non se presente ao
exame. Este sistema de avaliación mantense tanto para a primeira oportunidade
coma para xullo e para a convocatoria adiantada de decembro.
Tanto o estudo de casos, análise de fontes documentais e os traballos tutelados realízanse ao
longo do curso e non é posible a súa realización fóra do período lectivo dado
que se realizan dentro da aula. Tanto aos alumnos a tempo parcial como a tempo
completo se lles aplicará o mesmo sistema de avaliación. Para o cálculo da nota
media final, será preciso obter unha nota mínima de 4 puntos sobre 10 puntos no
exame (non se calculará a nota media dos alumnos que obteñan unha nota menor
que esta no exame). Para superar a materia, a nota media ponderada final deberá
ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10.
Recórdase que está prohibido acceder ao exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información. Así mesmo, recórdase que calquera alumno
sorprendido realizando o exame mediante calquera procedemento fraudulento se
lle asignará unha nota de cero no exame.

Fontes de información
Bibliografía básica Cuervo, A. (2008). Introducción a la Adminsitración de Empresas. Thompson Civitas

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise Económico das Organizacións/611G01032

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías