Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Política Económica Código 611G01013
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 1
Coordinación
Seijas Diaz, Amparo Dolores
Correo electrónico
amparo.seijas@udc.es
Profesorado
Seijas Diaz, Amparo Dolores
Correo electrónico
amparo.seijas@udc.es
Web
Descrición xeral O principal obxectivo desta materia é familiarizar o alumno cos aspectos fundamentais dos procesos de toma de decisións das autoridades en materia de política económica. Para iso, preséntanse os conceptos básicos e principios explicativos dos procesos político-econonómicos. En particular estúdanse os principais obxectivos e instrumentos de política económica. O alumno, como consecuencia do desenvolvemento dos aspectos teóricos e prácticos do curso, ha de ser capaz de identificar e interpretar o papel das decisións públicas nos feitos económicos
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principios explicativos dos procesos político-económicos A2
A3
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
Analizar e comprender a incidencia na realidade económica das decisons das autoridades públicas en materia de política económica A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C4
Ter capacidade de reflexión lóxica e de crítica para aplicar os coñecementos adquiridos na análise de problemas de política económica e das súas posibles solucións en contextos cambian A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C4
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Tema I. Fundamentos teóricos da Política Económica 1.1. Introdución
1.2. A Política Económica como campo de análise
1.3. Razóns e limitacións da intervención do goberno na economía
1.4. Funcións económicas dos poderes públicos
Tema II. O proceso de elaboración da Política Económica 2.1. Introdución
2.2. O esquema fins-medios
2.3. Suxeitos activos no proceso de elaboración da Política Económica
2.4. Etapas e problemas do proceso de elaboración da Política Económica
Tema III. Modelos e Política Económica 3.1. Introdución
3.2. Os modelos de decisión. O enfoque tradicional
3.3. Os modelos de interdependencia entre política e economía
3.4. Outros problemas e restricións da política económica
Tema IV. A Política económica conxuntural versus a estrutural 4.1. Introdución
4.2. O ciclo económico e a política conxuntural
4.3. A política monetaria
4.4.A política fiscal
Tema V. Obxectivos e instrumentos de Política Económica (I) 5.1. Introdución
5.2. Pleno emprego
5.3. Estabilidade de prezos
5.4. Desequilibrio exterior e alternativas de política económica

Tema VI. Obxectivos e instrumentos de Política Económica (II) 6.1. Introdución
6.2. Crecemento económico
6.3. Redistribución da renda
6.4. Calidade de vida e conservación do medio ambiente

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A2 A3 A7 B1 5 10 15
Lecturas A2 A3 A4 A5 B8 B9 C4 C7 3 6 9
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A8 17 51 68
Obradoiro A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 C6 C8 21 21 42
Proba obxectiva B2 B1 B3 2 12 14
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Utilizaranse referencias documentais de todo tipo que axuden aos obxectivos do curso. Servirán tanto para afianzar coñecementos teóricos coma para a realización de actividades de obradoiro.
Lecturas En cada tema poderase facilitar ao alumno algún documento que sirva de referencia a través da súa lectura para afondar nos contidos teóricos da materia. A devandita documentación tamén poderá empregarse como material de apoio para o resto de metodoloxías de natureza máis práctica

Sesión maxistral Explícanse os aspectos fundamentais da materia

Obradoiro Realizaranse diferentes actividades que requiren a participación activa do alumnado. Valorarase a capacidade de análise e de razoamento do alumno afondando nos contidos propios da materia. En canto a traballo específico do alumno, propoñeranse preguntas de resposta breve para valorar o grao de aprendizaxe e a capacidade de síntese, tamén se formularán preguntas de resposta ampla relacionadas con aspectos da materia habitualmente con referencia a un texto, un gráfico, unha noticia, etc. e no seu caso tamén poden formularse preguntas para cuxa resposta o alumno deberá elixir unha das opcións formuladas no enunciado. Parte desta metodoloxía desenvolverase nas clases de grupo reducido
Proba obxectiva Ao final do curso realizarase unha proba escrita. Con ela preténdese realizar unha valoración global obxectiva dos coñecementos adquiridos polo alumno ao longo do curso e da súa capacidade de razoamento

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Descrición
Para lograr un mellor aproveitamento desta metodoloxía atenderanse as necesidades individuais de aprendizaxe de cada alumno. Desenvolverase tamén dentro das clases a grupos reducidos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 C6 C8 Probas realizadas ao longo do curso 30
Proba obxectiva B2 B1 B3 Exame final da materia que se realizará nas datas aprobadas oficialmente polo centro 70
 
Observacións avaliación

Calificación de no presentado: Obtendrán la calificación de no presentado aquellos alumnos que no se presenten al examen final y que además no participen en la evaluación a lo largo del curso ("obradoiro") en un porcentaje superior al 67%, con independencia de la calificación alcanzada en esta última.


Calificación final: Será necesario realizar al menos el 25% de las pruebas de evaluación continua ("obradoiro") para aprobar la aignatura.


La evaluación en la convocatoria de julio se realizará con los mismos criterios que la evaluación de junio.


Condiciones de realización del examen final y de las pruebas de evaluación: Los profesores encargados de cada grupo comunicarán a los alumnos el material necesario para la realización de las distintas pruebas de evaluación continua y del examen final.


Fontes de información
Bibliografía básica Arias, X C (1996). La Formación de la Política Económica. Editorial Civitas
Arasa Medina, C. (1994). Lecciones de Política Económica. Dykinson
Fernández Díaz, A.; Parejo Gámir, J.A. y Rodríguez Sáiz, L. (2011). Política Económica. McGraw-Hill
Jordan Galduf, J.M. y García Reche, A. (1995). Política Económica (Objetivos, Instrumentos, Sectores y Territorio). Tirant Lo Blanch
Cuadrado Roura, J.R. (Dir) (2010). Política Económica. Elaboración, Objetivos e Instrumentos. McGraw-Hill
Mankiw, N. G, (2004). Principios de Economía. McGraw-Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías