Identifying Data 2015/16
Subject (*) Economía Española Code 611G01016
Study programme
Grao en Economía
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatoria 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía Aplicada 1
Coordinador
Lopez Martinez, Ivan
E-mail
ivan.lopezm@udc.es
Lecturers
Lopez Martinez, Ivan
E-mail
ivan.lopezm@udc.es
Web
General description La materia presenta, desde una perspectiva estructural, los rasgos básicos de la economía española, con especial referencia a los aspectos sectoriales, geográficos (principalmente, la integración en la Unión Europea) e institucionales.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identificar, describir y analizar con rigor la realidad socioeconómica española, sus principales aspectos estructurales, sus fortalezas y sus debilidades A1
A2
A3
A8
Conocer, saber interpretar y emplear las fuentes de información estadística y los indicadores macroeconómicos relativos a la economía española A9
A10
A12
A13
B3
B4
B6
C1
C3
C6
Transmitir y comunicarse con fluidez, tanto de forma oral coma escrita, en un entorno profesional económico, usando la terminología científica y técnica adecuada. A10
A13
C1
C3
C8
Comprender y realizar informes y diagnósticos sobre la situación de la economía española. A3
A4
A5
A6
A9
A12
A13
B3
B4
C1
C3
C8
Interesarse y reflexionar de modo crítico por la situación de la economía española, sus causas, consecuencias y alternativas A2
A3
A4
B1
B2
B5
B7
B8
B9
C4
C6
Conocer el contenido y emplear las fuentes de información económica relevantes sobre la economía española A7
A9
C1
C2
C3
C5
C6
C7
Enmarcar la economía española en las dimensiones de las economías mundial y europea, conociendo las relaciones de aquélla con éstas. A8
A11
C2

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1: UNA PERSPECTIVA A LARGO PLAZO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 1) De la autarquía al Plan de Estabilización.
2) El desarrollismo de los años sesenta.
3) Transición y crisis internacional.
4) Integración en la UE y recuperación.
5) De los noventa a la actualidad.
TEMA 2: LOS FACTORES PRODUCTIVOS. 1) El territorio español y sus recursos naturales.
2) Evolución demográfica y movimientos migratorios en España.
3) Capital físico, capital humano y capital tecnológico de la economía española.
TEMA 3: EL ORIGEN SECTORIAL DEL PIB. 1) Análisis sectorial de la oferta.
2) La transformación estructural en el ámbito productivo.
3) Empleo y productividad de los sectores económicos.
TEMA 4: EL DESTINO DEL PIB. 1) Análisis desde la óptica de la demanda.
2) El consumo privado y el consumo público.
3) La formación bruta de capital.
4) El saldo neto externo y la apertura al exterior de la economía española.
TEMA 5: LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 1) La distribución factorial de la renta.
2) Distribución personal de la renta y desigualdades sociales.
3) Las disparidades regionales y los ejes de crecimiento en España y en Europa.
TEMA 6: EL SECTOR PRIMARIO. 1) Ámbito y características del sector.
2) Explotaciones agrarias, población activa y capitalización.
3) Producciones, precios y rentas agrarias.
4) La regulación del sector: la Política Agraria Común.
5) Las particularidades de los subsector pesquero y forestal.
TEMA 7: EL SECTOR SECUNDARIO. 1) Ámbito y características del sector.
2) Especialización productiva y comercial.
3) Costes laborales, empleo y eficiencia.
4) El subsector energético.
5) El subsector de la construcción.
TEMA 8: EL SECTOR SERVICIOS. 1) Ámbito y características del sector.
2) Especialización productiva y comercial.
3) Factores productivos y precios del sector.
4) Servicios de mercado y de no mercado: ramas de actividad.
TEMA 9: EL MERCADO DE TRABAJO. 1) Enfoques teóricos sobre el mercado de trabajo.
2) La población española y la actividad económica.
3) Empleo y desempleo: etapas y factores explicativos.
4) La política de empleo y las reformas del mercado laboral.
TEMA 10: EL SECTOR EXTERIOR Y LOS ASPECTOS MONETARIOS. 1) La Balanza de Pagos y el mecanismo de equilibrio externo de la economía española.
2) Las operaciones por cuenta corriente.
3) Las operaciones por cuenta de capital y financiera.
4) La articulación de la economía española en la Unión Europea.
5) Los aspectos monetarios en el marco de la Unión Económica y Monetaria.
TEMA 11: EL SECTOR EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 1) La función empresarial.
2) Dimensión y concentración espacial y sectorial de la empresa española.
3) Propiedad, gestión y organización de la empresa española.
4) Procesos, agentes y vías de acceso tecnológicos.
TEMA 12: EL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO. 1) Estructura, organización y funciones del sector financiero.
2) Instrumentos, intermediarios y mercados financieros.
3) Las Administraciones Públicas en España: estructura y dimensión.
4) La política fiscal y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities 2 0 2
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B7 B9 C8 15 30 45
Oral presentation A7 A8 A9 A10 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 2 5
Workbook A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 30 30
Summary A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 0 10
Problem solving A1 A2 A3 A4 A7 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 0 5
Seminar A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 7 0 7
Mixed objective/subjective test A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 2 40 42
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities El profesor presentará la materia al estudiante y, si fuese el caso, evaluará sus conocimientos previos
Guest lecture / keynote speech El profesor explicará contenidos básicos de la materia
Oral presentation El estudiante deberá presentar oralmente 1 ó 2 noticias de actualidad sobre la economía española.
Workbook El estudiante las realizará sobre aspectos del temario de la materia. El profesor podrá seleccionar las lecturas más oportunas de entre la bibliografía de la materia.
Summary El estudiante los realizará sobre las lecturas programadas. Algunas de ellas podrían realizarse en tutorías en grupos reducidos.
Problem solving Prácticas y ejercicios encaminadas a aplicar las técnicas básicas del análisis de la estructura económica.
Seminar Se organizarán para poner en común y debatir sobre las lecturas programadas. Algunos de ellos podrían realizarse en tutorías en grupos reducidos.
Mixed objective/subjective test Prueba escrita sobre los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos sobre la economía española. Se trata de los exámenes oficiales de la materia, durante los períodos de exámenes. Se evaluará el conocimiento de los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Contendrá al menos una pregunta donde el alumno deba exponer un tema con el apoyo de datos sobre variable/s relevante/s del programa. También podrá haber preguntas de respuesta breve, de respuesta múltiple, prácticas, etc.

Personalized attention
Methodologies
Oral presentation
Seminar
Problem solving
Description
El estudiante puede recibir atención personalizada para resolver sus dudas sobre la materia, principalmente en las tutorías en el despacho.

Además, se formarán dos subgrupos de 15 alumnos para las tutorías en grupo reducido, que se planificarán a lo largo del curso. Estarán destinadas a reforzar el aprendizaje autónomo del alumno a través del seguimiento y la supervisión de las distintas actividades programadas (búsqueda de datos económicos, fuentes bibliográficas, resolución de problemas, exposición de trabajos, seminarios, etc.)

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 Una al final del curso. Se realizará en período de exámenes. Se exige una calificación igual o superior a 3/10 en ella para superar la materia. Podrá incluir al menos una pregunta donde el alumno deba exponer un tema con el apoyo de datos sobre variable/s relevante/s del programa. Además del conocimiento de los contenidos de la materia, se valorarán:
- la capacidad de expresión
- las capacidades analítica y sintética
- la capacidad para argumentar
- la capacidad para elaborar un discurso coherente
- el dominio del lenguaje técnico y científico
60
Oral presentation A7 A8 A9 A10 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Se valorará la adecuación del tema expuesto a la materia, su grado de dificultad, el dominio del tema y la habilidad en la comunición oral. 1 ó 2 a lo largo del curso. 5
Summary A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Varias a lo largo del curso, sobre las lecturas programadas. Se valorará en gran medida el esfuerzo personal y el aprendizaje continuo. Se evaluará conjuntamente con el correspondiente seminario. 10
Seminar A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Varios a lo largo del curso, sobre las lecturas programadas. Se valorará en gran medida el esfuerzo personal y el aprendizaje continuo. Su evaluación comprende la lectura y el resumen previos correspondientes. 15
Problem solving A1 A2 A3 A4 A7 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Varias a lo largo del curso, sobre las lecturas programadas. Se valorará en gran medida el esfuerzo personal y el aprendizaje continuo. Podrá evaluarse conjuntamente con el correspondiente seminario. 10
 
Assessment comments

Se desarrollarán varias actividades durante el curso. Partirán de la lectura por parte del estudiante de la bibliografía que indique el profesor sobre la materia. Sobre dicha lectura se realizarán resúmenes, problemas, etc en el aula, de forma individual; con posterioridad, se realizará un seminario en el aula. En cuanto a su evaluación, cada actividad de lectura+resumen o problemas+seminario tendrá una evaluación única para cada estudiante que la realice. El conjunto de estos tipos de actividades pondera el 35% en la calificación final.

Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumnado, cando só participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación acadada.

Mínimos das partes da materia: Para superar a materia, é necesaria unha calificación igual ou superior a 3 sobre 10 na pobra mixta.

Condiciones de realización da avaliación final. Está prohibido acceder á aula de exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información.


Sources of information
Basic

García Delgado, J. L. y Myro, R. (dirs.) (2013): Lecciones de economía española, 11ª edición, Civitas, Madrid.

García de la Cruz, J. M. (coord.) y Ruesga, S. (dir.) (2014): Economía española: estructura y regulación, 2ª edición, Thomson, Madrid.

González Moreno, M. (dir.); Martínez, F.; García, M. M.; Melchor, E.; Genaro, D. y Camacho, J. A. (2013): Temas de economía española, 5ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia.

LLadós, J.; Torrent, J. y Vilaseca, J. (2005): Análisis de la economía española: hacia un nuevo modelo de crecimiento, UOC, Barcelona.

Martín Mayoral, F. (coord.) (2009): Manual de economía española: teoría y estructura, Pearson Prentice Hall, Madrid.

Navarro, V. (2002): Bienestar insuficiente, democracia incompleta (Sobre lo que no se habla en nuestro país), Anagrama, Barcelona.

Rallo, A.; Guzmán, J. y Santos, F. J. (coords.) (2001): Curso de estructura económica española, Pirámide, Madrid.

Trigo, J. (2005): Ensayos sobre la economía española en el siglo XXI, Gestión 2000, Barcelona.

Vallés Ferrer, J. (dir.), Fernández Amador, O. y Caraballo, Mª Angeles (coords.) (2009): Economía española, McGraw-Hill, Madrid.

Complementary

Bibliografía de prácticas:

Conde, F. J. y González, S. (1998): Indicadores económicos, Pirámide, Madrid.

Delgado, M. J.; De Diego, D. y Peligros, M. C. (2000): Ejercicios de economía aplicada, Ariel, Barcelona.

Economist, The (1992): La guía de los números: cómo interpretar las cifras en los negocios, Ediciones del Prado, Madrid.

Genaro Moya, Mº D. (2005): Economía aplicada: introducción teórica y práctica, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia.

Jiménez, J. C.; Fernández-Otheo, C. M. y Garrido, A. (eds.) (2001): Ejercicios y prácticas de economía española, 5ª edición, Civitas, Madrid.

Picazo, A. J. (coord.) y otros (2003): Prácticas de economía española, Civitas, Madrid.

Portela, P. (dir.) (1996): Directorio de fuentes de información de la economía española, Crítica., Barcelona.

Informes y fuentes estadísticas de la economía española:

Anuario Estadístico (anual); EUROSTAT, Luxemburgo.

Anuario estadístico (varios años); Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Anuario estadístico de España (anual); INE, Madrid.

Balanza de pagos de España (anual); Banco de España, Madrid.

Comercio exterior: Anuario estadístico (anual); Eurostat, Luxemburgo.

Contabilidad Nacional de España (anual); INE, Madrid.

Contabilidad Regional de España (anual); INE, Madrid.

Cuentas de las Administraciones Públicas (anual); Ministerio de Hacienda, Madrid.

Cuentas financieras de la economía española (anual); Banco de España, Madrid.

El stock de capital en España y su distribución territorial (varios años), Fundación BBVA, Bilbao.

Encuesta de Población Activa (trimestral); INE, Madrid.

Encuesta de salarios en la industria y los servicios (trimestral); INE, Madrid.

Encuesta industrial (anual); INE, Madrid.

Encuesta sobre la innovación tecnológica en las empresas (varios años); INE, Madrid.

Estadísticas del Comercio Exterior de España (mensual); AEAT, Madrid.

European Economy (trimestral); Comisión Europea, Bruselas.

Indicadores económicos (mensual); INE, Madrid.

Informe Anual (anual); Banco de España, Madrid.

Informe económico (anual); Fundación BBVA, Bilbao.

Informe mensual (mensual); La Caixa, Barcelona.

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España (anual); CES, Madrid.

Renta nacional de España y su distribución provincial (bianual); Fundación BBVA, Bilbao.

Síntesis de Indicadores Económicos (mensual); DGPC del Ministerio de Economía.

Tabla Input-Output de la economía española (varios años); INE, Madrid.

Sitios web de organismos e instituciones de la economía española:

Banco de España: http://www.bde.es

BCE: Banco Central Europeo: http://www.ecb.int

CES: Consejo Económico y Social: http://www.ces.es

DAIE: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales: http://www.aeat.es

Eurostat: http://www.europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm

Fundación BBVA: http://www.bbva.es

INE: Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es

Ministerio de Economía: http://www.mineco.es

Ministerio de Hacienda: http://www.minhac.es

Servicio de Estudios de La Caixa: http://www.lacaixa.es

Unión Europea: http://www.europa.eu.int


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Principios de Microeconomía/611G01001
Principios de Macroeconomía/611G01005
Estatística I/611G01006
Economía Mundial/611G01011
Historia Económica de España/611G01015

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Macroeconomía/611G01017

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Es importante la lectura de prensa y revistas económicas. Se pondrá a disposición del estudiante materiales varios en la fotocopiadora y/o en moodle.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.