Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Macroeconomía Código 611G01017
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Freire Seoane, Maria Jesus Luisa
Correo electrónico
maria.freire.seoane@udc.es
Profesorado
Estevez Mengotti, Carlos Benigno
Freire Seoane, Maria Jesus Luisa
Salcines Cristal, Jose Venancio
Correo electrónico
c.mengotti@udc.es
maria.freire.seoane@udc.es
venancio.salcines@udc.es
Web
Descrición xeral Á hora de planificar a docencia nesta materia cabe facer dúas consideracións:
1) en primeiro lugar, trátase dunha materia troncal no grao de Economía. Logo, o dominio rigoroso das temáticas da materia constitúen un requisito indispensable que debe alcanzar o graduado.
2) En segundo lugar, o nivel co que se aborda é intermedio. Isto significa que debe combinarse a profundización de coñecementos xa adquiridos nun primeiro nivel cun programa onde figuren todos os temas relavantes en Macroeconomía
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
En xeral, capacidade para interrelacionar as variables macroeconómicas e identificar a influencia das expectativas en tales inter-relacións A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
A9
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
En particular, no ámbito da determinación da actividade económica a partir da evolución do gasto agregado, identificar as inter-relacións entre os determinantes do gasto e os mercados financeiros e como das mesmas derívanse efectos sobre os desemprego, a inflación, déficit e débeda pública, balanza de pagos e mercados cambiarios A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B1
B2
B4
B7
B8
B9
Po lo lado da oferta, capacidade para analizar a influencia das variables da estrutura produtiva (custos, produtividade, etc) sobre os desequilibrios macroeconómicos máis relevantes. A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B1
B2
B3
B4
B8
C1
C6

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Producto nacional bruto potencial e actual: fluctuacións e crecemento
1.1.O deselvomento da macroeconomía
1.2. Un enfoque analítico da macroeconomía
Tema 2. Determinación do ingreso. A teoría do multiplicador 2.1. O equilibrio aforro-inversión
2.2. As funcións de impostos, consumo e aforro
2.3. A análise do multiplicador
2.4. A determinación do equilibrio.
Tema 3. Resultados das políticas fiscais e monetarias 3.1. Repercusións da política fiscal sobre a demanda
3.2. Repercusións da política monetaria sobre a demanda
3.3. A interacción das políticas fiscais e monetarias.
Tema 4. O modelo clásico 4.1. As hipótesis do modelo clásico
4.2. A demanda, a oferta de traballo e o equilbrio
4.3. As políticas fiscal e monetaria no modelo clásico
4.4. Política monetaria e efecto riqueza no modelo clásico
Tema 5. O modelo keynesiano. 5.1. As hipótesis do modelo keynesiano
5.2. A oferta de traballo con ilusión monetaria
5.3. O equilibrio no mercado do traballo
5.4. A curva de oferta agregada
5.5. As políticas fiscal e monetaria no modelo keynesiano
Tema 6. Modelo keynesiano con rixidez salarial 6.1. Desemprego de equilbrio no modelo keynesiano
6.2. A oferta agregada con rixidez salarial
6.3. As políticas fiscal e monetaria no modelo con rixidez salarial.
Tema 7. A curva de Phillips a curto e longo prazo 7.1. Inflación e paro. A curva de Phillips
7.2. As expectativas de inflación e a curva de Phillips a longo prazo
7.3. Curva de Phillips e curva de oferta agregada.
Tema 8. Crecemento económico 8.1. Os feitos estilizados do crecemento económico
8.2. A función de producción con rendementos constantes
8.3. Modelos de crecemento: O modelo de Harrod/Domar e o modelo de Solow.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 25 25 50
Proba obxectiva A4 A5 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 5 29 34
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A7 B2 B1 B3 C4 C5 C7 C8 17 34 51
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Na aula proporanse problemas que os alumnos deberán resolver. Os alumnos exporán a súa resposta na aula unha vez comprobada a correcta resolución dos casos. Os problemas ou casos terán estreita relación con cada un dos temas que se explicaron nas sesións maxitrais. Tamén se plantearán intervencións inherentes o proceso de ensino-aprendizaxe, baseadas na exposición verbal a través da cal os alumnos e o profesor interactúan de maneira ordenada, facendo aclaracións ás cuestións presentadas. Poderanse propoñer traballos a realizar baixo a dirección do profesor, traballos que poderán ser individuais ou en grupos reducidos. Estes traballos deberán ser expostos polos alumnos na aula utilizando os medios dispoñibles.
Proba obxectiva Os exámenes da asignatura realizaranse nas convocatorias oficiais en xuño e xullo, que corresponden, respectivamente a primeira e segunda oportunidade. Tamén se realizarán na data establecida para a oportunidade adiantada. Nesta proba obxectiva tratarase de avaliar os coñecementos acadados polo alumno na preparación da asignatura. O obxectivo fundamental da proba obxectiva é o de avaliar a capacidade da razonamento nos temas propios de macroeconomía e a capacidade para entender e actuar ante as cuestións planteadas. Os coñecementos teóricos e os desenvolvementos matemáticos e gráficos acadados durante a preparación do programa da asignatura serán avaliados de maneira axeitada. Por este motivo será unha proba que abarque todo o programa explicado cun nivel de profundidade axeitado, que non exceda nin sexa inferior ó nivel planteado no curso.
Sesión maxistral As actividades docentes do curso abarcarán clases maxistrais, ademáis de clases prácticas. Utilizarase a linguaxe oral, matemática e gráfica para a explicación dos diferentes temas do programa docente. A asistencia, de acordo coa guía da titulación, considérase obligatoria e de fundamental importancia para o correcto seguimento do curso e das actividades propostas polo profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
A atención personalizado ó alumno levarase a cabo no despacho da tituoría e nas propias aulas. Se ben o tempo programado é de 15 horas, o profesor disporá dun maior número de horas para esta labor. Polo tanto, a atención personalizada débese entender coma unha labor continua. Tamén se poderá informar sobre fontes de datos económicos. Nesta actividade de atención personalizada ó alumno se inclue a acción de titoría en grupos reducidos a razón de 4 horas por cada grupo de 15 alumnos. Esta actividade está incluida nas 15 horas de atención personalizada ó alumno que se recolle no apartado 4: Planificación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A4 A5 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 Esta proba se celebrará nas datas establecidas pola Xunta de Facultade, correspondentes ós exámenes finais, tanto na primeira oportunidade coma na segunda, coma na oportunidade adiantada de decembro. A nota máxima desta proba será de 7 puntos. Para superar a proba obxectiva o alumno debe acadar como mínimo 3,5 puntos no examen. O alumno se considerará aprobado na asignatura sempre que a súa nota total, suma da proba obxectiva (sempre que nela se obtiveran polo menos 3,5 puntos) e dos problemas ou actividades de clase propostas, sexa de 5 ou máis puntos. A linguaxe literaria, gráfica e matemática resulta útil para valorar de maneira axeitada os coñecementos adquiridos. Por esta razón, a proba obxectiva consistirá en preguntas de desenvolvemento do programa e/ou da realización de problemas. A cualificación será dun máximo de 7 puntos, sendo necesario acadar un mínimo de 3,5 puntos para poderse sumar á puntuación obtida no apartado de actividades. 70
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 O profesor propoñerá ós alumnos actividades que se deben desenvolver ó longo do curso. O profesor utilizará aquelas actividades, como solución de problemas e exposición de resultados, realización de exercicios sobre os contidos, que estime máis axeitada para o seguimento do curso. . Se valorará a resolución e a exposición dos problemas na clase, de forma individual ou en conxunto e mailas solucións dadas ós exercicios propostos. Durante o curso se someterá ós alumnos a tres cuestionarios. A calificación máxima destas actividades é de 3 puntos. As puntuacións que se houberan acadado (máximo 3 puntos) non terán en ningún caso carácter liberatorio dos contidos do programa. 30
 
Observacións avaliación
<p>1.- sobre a cualificación de Non presentado:</p><div>Corresponde ó alumnado, cando solo participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ó 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación acadada.</div><div><br /></div><div>2.- sobre mínimos das partes da materia:</div><div>Como se indicou, o traballo de clase puntúa ata un máximo de 3 puntos (30%)</div><div>A proba obxectiva puntúa ata un máximo de 7 puntos (70%)</div><div>No 30% que supón o denominado traballo de clase non se esixe mínimo de puntuación. No 70% que supón a proba obxectiva nas datas establecidas pola Xunta de Centro, a cualificación mínima para que se poida sumar a puntuación do traballo de clase é de 3,5 puntos.&nbsp;</div><div>No conxunto das dúas partes (30% e 70%), o alumno deberá obter unha puntuación mínima de 5 puntos, pero sempre que na proba obxectiva obteña un mínimo de 3,5 puntos.&nbsp;</div><div>Esto aplicarase nas oportunidades primeira, segunda e adiantada.&nbsp;</div><div><br /></div><div>3.- Sobre as condicións da avaliación final</div><div>Está prohibido acceder á aula de examen con calquer dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información.&nbsp;</div><div><br /></div><div>4.- sobre a avaliación da oportunidade segunda ou de xullo e na adiantada.</div><div>Esta deberá realizarse cos mesmos criterios que os utilizados, no seu caso, na oportunidade primeira. Na segunda oportunidades se conservarán polo alumno as cualificacións obtidas no traballo de clase, pero non a obtida na proba obxectiva.&nbsp;</div><div>O mesmo criterio se seguirá na oportunidad adiantada&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div>

Fontes de información
Bibliografía básica Olivier Blanchard (2006). Macroeconomía . Madrid, Prentice Hall
Branson, W. (1977). Teoría y Política Macroeconómica. México. FCE. (varias ediciones)

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Recoméndase un alto grao de participación nas clases. Resolver as dúbidas que xurdan nas explicacións do profesor e/ou no estudo persoal, recorrendo se fose necesario á atención personalizada


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías