Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Principios de Facenda Pública Código 611G01021
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 1
Coordinación
Prado Dominguez, A. Javier
Correo electrónico
ajavier.prado@udc.es
Profesorado
Dosío López, Manuel Jesús
Prado Dominguez, A. Javier
Correo electrónico
manuel.dosio@udc.es
ajavier.prado@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia introductoria abarca temáticas relacionadas co ensino de:
*. A análise do comportamento económico dos suxeitos individuais e das empresas na súa relación co sector público.
*. A análise económica dos gastos públicos e o orzamento.
*. A análise económica dos ingresos públicos.
O seu principal obxectivo é o de servir de introdución ás demais materias que se cursarán no
grado en Economía que teñen que ver, directa ou indirectamente, coa actividade económica e financeira do
sector público.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a natureza e funcionalidade do Estado e do Sector Público A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C6
C7
C8
Interpretar e valorar un presuposto público A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C6
Tomar conciencia dos principais programas de gasto do Estado actual A1
A2
A3
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C6
C7
C8
Estudio económico da descentralización política e administrativa A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
Capacidade de análise crítico dos coñecementos adquiridos e capacidade de aplicación práctica dos conceptos teóricos A3
A4
A8
A9
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C5

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Hacienda Pública y Sector Público 1 Economía Pública y actividad financiera.
2. El Sector Público como sujeto de la actividad financiera.
3. Economía Pública; evolución del pensamiento y tendencias actuales.
4. Sector Público; las operaciones económicas. Medición.
5. Sector público en España.
Tema 2. Introducción a intervención pública. Elección colectiva. 1. Las razones de la Intervención Pública.
2. Los fallos del Mercado.
3. Elección colectiva.
Tema 3. El Presupuesto público 1. Principios generales de su ordenación.
2. Técnicas presupuestarias.
3. Gastos e ingresos públicos.
4. Crecimiento del gasto público. Teorías explicativas
5. El Estado de Bienestar. Principales programas de gasto
Tema 4. Introducción a la imposición. 1. Conceptos tributarios básicos.
2. Principales categorías de ingresos públicos.
3. Principios tributarios.
4. Indicadores.
Tema 5. Teoría General de la imposición 1. Impuestos y eficiencia económica.
2. Distorsiones impositivas y exceso de gravamen.
Tema 6. Federalismo Fiscal 1. Justificación económica de la descentralización.
2. El número de niveles de gobierno y la división de responsabilidades.
3. Aspectos de la financiación mediante impuestos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C6 17 51 68
Traballos tutelados A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 16 18
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 9 12
Obradoiro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 20 20 40
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 4 8
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Traballos tutelados Crearanse grupos de tres a cinco compoñentes para o desenvolvemento dun traballo proposto polo profesor. A finalidade dos traballos será promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes baixo a tutela do profesor.
Presentación oral Os estudantes realizaran unha presentación do traballo tutelado realizado e/ou dos casos de estudio propostos polo profesor. Terá una duración máxima de 15 minutos por grupo. Posteriormente iniciarase un debate
Obradoiro O estudiante se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto, individualmente ou por un grupo de persoas. O alumno debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un unha temática particular da materia proposta polo profesor, para chegar a unha decisión razoada, sexa individualmente ou a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo (3-5 estudiantes)
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe que pode combinar distintos tipos de preguntas: de conceptos (formular cuestións en forma de pregunta directa sobre conceptos funamentais da materia), de ensaio (preguntas de certa amplitude por escrito nas que se valora que se proporcione a resposta esperada, combinada coa capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, etc.)). Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Destinadas a reforzar a aprendizaxe autónoma do alumno mediante o seguimento e a supervisión das distintas actividades programadas en relación aos traballos tutelados (busqueda de datos económicos, fontes bibliográficas, exposición dos traballos, etc)

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Para a súa avaliación teranse en conta os seguintes aspectos: estrutura, contido, fontes de información utilizadas, a redacción e a análise crítica. 10
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Valorarase o soporte empregado na presentación, o dominio do tema e a capacidade de síntese 10
Obradoiro A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O profesor plantexará os alumnos unha cuestión relacionada coas clases maxistrales o con noticias económicas sobre a actividade do sector público para o seu estudo polo alumno e posterior discusión na aula 30
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Consistirá nun exame escrito que combinará preguntas sobre conceptos fundamentais da materia con preguntas tipo ensaio 50
 
Observacións avaliación

A proba obxectiva se realizará nas datas fixadas
polo centro para as oportunidades do primeiro cuadrimestre e do mes de xullo,
respectivamente.

A entrega dos casos de estudio, traballos e
a súa presentación oral se realizará nas datas que estableza o profesor dentro do período no que se desenvolvan as actividades
académicas docentes do cuadrimestre.  A entrega e presentación oral posterior queda supeditada á existencia de causa de forza maior que impidise ao estudante facelo no período anteriormente mencionado. 

Terá cualificación de non presentado quen participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación
inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da puntuación acadada.

Está
prohibido acceder á aula de exame con calquera dispositivo que permita a comunicación
co exterior e/ou o almacenamento de información, agás os expresamente
autorizados polo profesor.


Fontes de información
Bibliografía básica

Esteller-More, Alejandro: Economía de los impuestos . McGraw-Hill. Madrid.

Albi Ibáñez; González-Páramo; Zubiri: (2009): EconomíaPública I y II. Ariel. Madrid

Busto Gisbert, A. (2007): Lecciones de Hacienda Pública.Ed. Colex, Madrid

Paniagua Soto y Navarro Pascual (2011): Hacienda PúblicaI y II. Pearson EducationMadrid.

Rosen H.S. (2002): Hacienda Pública, Mc Graw Hill.Madrid.

Stiglitz, J.E. (1988): La Economía del Sector Público.Antoni Boch (ed) 3ª edición 2000. Barcelona.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías