Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Econometría I Código 611G01022
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 2
Coordinación
Arranz Perez, Matilde
Correo electrónico
matilde.arranz@udc.es
Profesorado
Arranz Perez, Matilde
Lodeiro Hermida, Maria Jose
Rey Graña, Carlota
Correo electrónico
matilde.arranz@udc.es
maria.lodeiro@udc.es
carlota.rey@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia é unha continuación da Introdución á Econometría do Grao de Economía. Nos primeiros temas analízanse algunhas técnicas de Inferencia Estatística sobre os parámetros dun modelo clásico e a aplicación do modelo con fins predictivos. A segunda parte refírese, basicamente, á extensión do modelo clásico ao suposto do incumprimento dalgunhas hipóteses sobre a perturbación.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender algunhas técnicas sinxelas de inferencia sobre os parámetros do modelo de regresión lineal normal clásico. A1
A2
A3
A4
A7
A9
A10
A12
A13
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Saber valorar a utilidade dun modelo econométrico para predicir. A1
A2
A3
A4
A7
A9
A10
A12
A13
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Coñecer e comprender as técnicas adecuadas para a estimación e contraste no modelo de regresión lineal xeneralizado. A1
A2
A3
A4
A7
A9
A10
A12
A13
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Utilizar ferramentas informáticas adecuadas para a aplicación das competencias anteriores. A7
A10
A12
C3

Contidos
Temas Subtemas
1) O modelo de regresión lineal normal clásico (MRLNC).
1.1 Normalidade das perturbacións.
1.2 Distribución muestral dos estimadores.
1.3 Distribución muestral da suma de cadrados de erros.
1.4 Estatísticos de interese para a estimación de parámetros e o contraste de hipótese.
2) Inferencia no modelo de regresión lineal normal clásico.
2.1 Estimación por mínimos cadrados restrinxidos (MCR).
2.2 Contrastación de hipótese sobre os parámetros do modelo.
2.3 Estimación por intervalo dos parámetros do modelo.
2.4 Estimación máximo-verosímil (MV).
3) Predición no modelo de regresión lineal clásico.
3.1 A predición: concepto e clases.
3.2 Predición óptima no modelo clásico.
3.3 Medidas evaluadoras da capacidade predictiva dun modelo.
3.4 Análise da estabilidade post muestral.
4) Multicolinealidad. 4.1 Concepto e causas.
4.2 Consecuencias.
4.3 Identificación do problema.
4.4 A selección de regresores.
5) O modelo de regresión lineal xeneralizado.
5.1 Hipótese do modelo.
5.2 Os estimadores mínimo cuadrático xeneralizados.
5.3 Heterocedasticidad: causas, contrastes, estimación e predición.
5.4 Autocorrelación: causas, contrastes, estimación e predición.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais 3 0 3
Sesión maxistral 17 34 51
Obradoiro 15 30 45
Proba mixta 2 9 11
Prácticas a través de TIC 7 28 35
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais O curso comezará cunha sesión expositiva na que se presentará a materia, exporanse con detalle o traballo a desenvolver polos alumnos e os criterios de avaliación e, repasaranse os conceptos básicos da materia de Introdución á Econometría anteriormente cursada.
Sesión maxistral Docencia expositiva consistente en leccións impartidas polos profesores, nas que se desenvolverá o contido teórico do programa mediante exposición oral complementada por medios audiovisuais.
Obradoiro Docencia interactiva dedicada á solución de exercicios nos que se aplican os conceptos teóricos.
Proba mixta Permite preguntas de desenvolvemento e preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación de completar e/ou de asociar.
Prácticas a través de TIC Sesións interactivas dedicadas á presentación e aplicación das ferramentas informáticas relacionadas cos contidos do programa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Prácticas a través de TIC
Proba mixta
Descrición
- Resolución das dúbidas específicas de cada alumno que se poidan suscitar na comprensión dos conceptos teóricos ou na súa aplicación práctica.
- Adaptación do ensino das ferramentas informáticas ás características de cada alumno.
- Sesións para preparar as probas obxectivas.
- Tratamento de todas as cuestións relacionadas co traballo que os alumnos haxan de realizar como parte do proceso de aprendizaxe.
- Formaranse dous subgrupos de 15 alumnos. Cada un deles terá unha tutoría de 4 horas de duración, repartidas en dúas sesións de 2 horas cada unha. Avisarase en clase, con antelación, sobre o lugar e a data en que se van a celebrar.
- A atención prestarase nas horas de clase previstas para esta actividade e en horario de tutorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro Trátase da avaliación continua. Os alumnos deberán ter presenza activa nestas clases, e deberán resolver e entregar os exercicios e cuestións que lles sexan propostos e, na forma que lles será indicada. 30
Proba mixta Trátase do exame final. Proba escrita para a avaliación da aprendizaxe. Poderá combinar distintos tipos de preguntas de tipo teórico e práctico. 70
 
Observacións avaliación

1) A cualificación de cada alumno obterase combinando os resultados da avaliación continua ao longo do período lectivo e a nota que obteña na proba mixta. A avaliación continua pondera un 30% da cualificación (máximo 3.0 puntos), e a proba mixta o restante 70% (máximo 7.0 puntos).

2) A proba mixta considérase fundamental na avaliación, polo que será necesario obter nela un mínimo de 2.5 puntos para superar a materia. O alumno que non alcance esta puntuación mínima, será cualificado cun máximo de 4 puntos.

3) En ningún caso a parte da nota correspondente á avaliación continua poderase obter no exame final. En calquera circunstancia, devandito exame suporá como máximo 7.0 puntos.

4) Segundo o Acordo marco para a elaboración das guías docentes do Centro:

4.1 "A cualificación de Non Presentado se reserva exclusivamente ás persoas que só participasen en actividades que, en conxunto, supoñan menos do 20% da nota final". Por tanto, todos os alumnos que se presenten a actividades que supoñan un mínimo do 20% da nota final, calquera que sexa a puntuación obtida nas mesmas, terán unha cualificación numérica na materia.

4.2. "Está prohibido o acceso á aula de exame con calquera dispositivo que permita o almacenamento de información ou a comunicación co exterior". Os alumnos que os traian, deberán apagalos e depositalos á entrada da aula antes do comezo da proba; os profesores non se fan responsables da súa perda ou extravío. 


Fontes de información
Bibliografía básica Carrascal, U., González, Y. y Rodríguez, B. (2000). Análisis Econométrico con EViews. Ra-ma
Guisán, M.C. (1997). Econometría. McGraw-Hill
Arranz, M., Lodeiro, M. y Ramil, M. (2004). Introducción a la Econometría. Notas, ejercicios y aplicaciones. ISBN 84-688-6035-2
Ramil, M., Rey, C., Lodeiro, M. y Arranz, M. (2012). Introducción a la Econometría. Teoría y práctica. Noroeste S.L. ISBN 13:978-84-92794-64-5
Arranz, M. (2014). Material para el desarrollo de las clases. Moodle

Bibliografía complementaria Gujarati, D. y Porter, D. (2011). Econometría. McGraw-Hill
Matilla, M.; Pérez, P.; Sanz, B. (2013). Econometría y Predicción . McGraw-Hill
Maddala, G.S. (1996). Introducción a la Econometría. Prentice Hall
Wooldridge, J. (2005). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Thomson

É posible que se utilicen outros libros de texto, fontes de datos e material dispoñible na rede. Irase detallando durante o curso.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estatística I/611G01006
Matemáticas I/611G01009
Matemáticas II/611G01010
Microeconomía e Mercados/611G01012
Estatística II/611G01014
Macroeconomía/611G01017
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría/611G01019

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Econometría II/611G01027

Observacións

Esta materia é a continuación de Introdución á Econometría. Como consecuencia, é moi importante que os alumnos estean familiarizados co contido da devandita materia.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías