Identifying Data 2021/22
Subject (*) Econometrics I Code 611G01022
Study programme
Grao en Economía
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Coordinador
Garcia-Carro Peña, Beatriz
E-mail
beatriz.garcia-carro@udc.es
Lecturers
Garcia-Carro Peña, Beatriz
E-mail
beatriz.garcia-carro@udc.es
Web
General description Esta materia, fortemente relacionada coa teoría económica, a estatística e as matemáticas, é unha continuación da Introdución á Econometría impartida no segundo curso, e céntrase, básicamente, en proporcionar un soporte axeitado que permita unha posterior ampliación dos coñecementos no marco da disciplina. A utilización de técnicas de inferencia estatística e a valoración da posible aplicación dos modelos con fins predictivos constitúen unha parte fundamental do temario.
Contingency plan 1. Modificacións de contido: Para reducir o temario ao seu contido mínimo, eliminarase o Tema 4: Multicolinealidade.

2. Metodoloxías
* Metodoloxías de ensino que se manteñen: Manteranse todas as metodoloxías de ensino. Ademáis, a docencia e as titorías presenciais serán substituídas por clases e titorías en liña a través de Teams (ese ensino será rexistrado para facilitar a aprendizaxe) e subiranse á plataforma Moodle numerosos materiais, tanto en métodos teóricos como en termos de resolución de problemas.

3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes: Correo electrónico: diariamente; Titorías en Teams: regularmente e previa solicitude de cita en calquera momento.

4. Modificacións na avaliación: non se realizarán cambios nas porcentaxes asignadas ás probas de avaliación, soamente cambiará a forma de realizalas que será a través de cuestionarios en Teams ou Forms e mediante probas orais. Non será necesario ter unha nota mínima na proba obxectiva para aprobar a materia.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: non se realizarán cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer e utilizar axeitadamente algunhas técnicas de inferencia estatística e comprender os resultados da súa aplicación empírica. A3
A5
A9
A10
A12
A13
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C5
C6
Coñecer e valorar a utilidade dos modelos econométricos no campo da predicción. A4
A7
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C1
C4
C5
C6
Coñecer e aplicar os procedementos do software apropiado para estimar, contrastar e predecir cun modelo de regresión lineal múltiple. A7
A9
A10
A11
A12
B2
B3
B5
B8
C1
C3
C6
C8
Analizar, dende un punto de vista crítico, os resultados da aplicación das técnicas e instrumentos que se utilizan no ámbito da disciplina. A1
A2
A3
A4
A5
A9
A12
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C4
C6
C7

Contents
Topic Sub-topic
1. O modelo de regresión lineal clásico. 1.1. Revisión das hipóteses e do proceso de estimación dos parámetros do modelo.
1.2. Propiedades dos estimadores.
1.3. Análise da bondade do axuste.
2. Inferencia no modelo clásico. 2.1. Hipótese de normalidade.
2.2. Distribucións de probabilidade dos estimadores.
2.3. Contrastes de hipóteses para os parámetros.
2.4. Estimación por intervalo.
2.5. Estimación máximo-verosímil.
3. Predición no modelo clásico. 3.1. A predición: concepto e clases.
3.2. Predición óptima no modelo clásico.
3.3. Medidas avaliadoras da capacidade predictiva.
3.4. A estabilidade no período de predición.
4. Multicolinealidade. 4.1. Concepto.
4.2. Causas e consecuencias.
4.3. Procedementos para detectar a multicolinealidade.
4.4. Posibles formas de actuar.
4.5. Selección de regresores.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities B5 C6 C7 C8 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A3 A4 A5 A7 A9 A11 A13 B1 B4 B7 C1 C5 17 34 51
Workshop A1 A2 A13 B2 B3 B6 B8 B9 C1 C4 C5 C6 17 42.5 59.5
ICT practicals A10 A11 A12 C3 C8 8 16 24
Objective test A3 A4 A5 A7 A12 B2 B3 B5 C1 C6 2 6 8
 
Personalized attention 6.5 0 6.5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities Consisten na presentación da materia e a exposición detallada das actividades que deben desenvolver os alumnos e os criterios cos que serán avaliados.
Guest lecture / keynote speech Cada sesión maxistral consiste na exposición oral, por parte dos profesores, dos conceptos e métodos, aínda que debe contar coa participación activa dos alumnos. A exposición compleméntase coa utilización de medios audiovisuais e inclúe exemplos e exercicios que permiten destacar as limitacións e as posibilidades dos métodos expostos.
Workshop Cada taller é unha sesion interactiva na que se realizan aplicacións, exercicios e problemas que permiten aos alumnos comprender os fundamentos teóricos da materia e aprender a valorar, dende un punto de vista crítico, os resultados obtidos.
ICT practicals Son sesións interactivas dedicadas á aprendizaxe das ferramentas informáticas apropiadas para efectuar aplicacións empíricas dos métodos expostos nas sesións teóricas.
Objective test É unha proba escrita para avaliar o grao de aprendizaxe.

Personalized attention
Methodologies
ICT practicals
Workshop
Objective test
Description
Realizaremos unha atención personalizada que permita resolver as dúbidas específicas que teñan ao longo do curso. As prácticas a través de TIC, os talleres e as titorías son ferramentas importantes para resolver problemas teóricos e empíricos, tanto a nivel colectivo como individual.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Workshop A1 A2 A13 B2 B3 B6 B8 B9 C1 C4 C5 C6 Nas que deberán resolver e entregar os controis, problemas, exercicios e cuestións que lles sexan propostos, na forma que se detallará ao comezo do curso. Estas actividades computarán na avaliación ata un máximo de 3 puntos sobre 10. 30
Objective test A3 A4 A5 A7 A12 B2 B3 B5 C1 C6 A proba obxectiva para a avaliación da aprendizaxe combina preguntas conceptuais e de razoamento con outras de contido práctico coas que poden achegarse saídas de ordenador para a súa interpretación. Esta proba computará na avaliación ata un máximo de 7 puntos sobre 10. 70
 
Assessment comments

A avaliación da materia constará de dous obradoiros e unha proba obxectiva: o primeiro obradoiro do 15% correspondente ao tema 1, o segundo do 15% corresponde ao tema 2 e a proba obxectiva do 70% correspondente aos temas 1, 2, 3 e 4 (sendo necesario obter 2.5 puntos sobre 7). Para aprobar o curso é necesario obter polo menos 5 puntos na suma das calificacións. Se non superan a materia, deberán facer o exame de primeira ou segunda oportunidade e facer unha proba obxectiva que compute o 70% da nota.

O sistema de avaliación aplicarase, como se describe no apartado anterior, en ambas ocasións a todos os estudantes, independentemente da súa situación académica.
Os estudantes con recoñecemento a dedicación a tempo parcial están exentos de asistencia agás nas datas das probas de avaliación.
A calificación de non presentado corresponde só aos estudantes que participan en actividades de avaliación que teñen un peso inferior ao 20 por cento da nota total.

Oportunidade adiantada:
A avaliación correspondente á oportunidade adiantada desenvolverase a través dunha única proba que se valorará cun máximo de 10 puntos e que estará baseada no programa completo que se describe na sección "Contidos" da guía do presente curso académico. Para superar a materia será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesta proba. Estas condicións de avaliación son específicas para a oportunidade adiantada e só se aplicarán neste caso. As probas de avaliación rexeranse pola normativa de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e máster da UDC (https://www.udc.es/export/sites/udc/ normativa / _galeria_down / académica / Normas_avaliacion_revision_reclamacion_consolidado_l.pdf). Recoméndase prestar especial atención aos artigos 10. Identificación dos alumnos e 14. Comisión de fraude
e responsabilidades disciplinarias.


Sources of information
Basic Carrascal, U.; González, Y.; y Rodríguez, B. (2000). Análisis Econométrico con Eviews. RA-MA.
Gujarati, Damodar y Dawn Porter (2010). Econometría. McGrawHill
Stock, J.H; Watson, H. W. (2012). Introducción a la econometría. Pearson
Ramil, M.; Rey, C.; Lodeiro, M.; Arranz, M. (2013). Introducción a la Econometría. Teoría y práctica. Reprografía Noroeste, S.L.
Wooldridge, Jeffrey (2015). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Cengage Learning

Complementary

A medida que se avanza no coñecemento das técnicas econométricas é recomendable a lectura de artigos enfocados a resolver problemas reais da economía, tales como os que poden atoparse en acceso libre en http://www.us.es/economet. Utilizaranse, ademais, outros libros de texto, distintas fontes de datos e material dispoñible na rede, que se detallarán ao longo do curso.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Principles of Microeconomics/611G02001
Principles of Macroeconomics/611G02005
Statistics I/611G02006
Mathematics I/611G02009
Mathematics II/611G02010
Statistics and Introduction to Econometrics/611G02014

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
Esta materia é a continuación da Introdución á Econometría; por tanto, é moi importante que os alumnos estean familiarizados co seu contido. Recoméndase revisar o material correspondente a dita materia antes ou ao comezo do curso.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.