Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Teoría Microeconómica Código 611G01023
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Novo Peteiro, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.novop@udc.es
Profesorado
Novo Peteiro, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.novop@udc.es
Web
Descrición xeral Estudio de las herramientas de análisis microeconómico a nivel avanzado. Basándose en los conocimientos adquiridos por el alumno en las asignaturas Principios de Microeconomía (1º curso) y de Microeconomía (2º curso) se desarrollarán temáticas relativas, en primer lugar, a la influencia de la interacción estratégica en las decisiones de las empresas y en el funcionamiento de los mercados, y en segundo lugar, se atenderá al análisis de los problemas de información y de la presencia de externalidades en tanto que fallos en los mecanismos de funcionamiento y asignación de los mercados.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
B10
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecimento das metodoloxías de análise microeconómico mediante modelos matemáticos y análisis gráfico. A1
A2
A3
A4
A6
A7
A8
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Capacidade de aplicación a un amplio rango de problemas e decisions económicas dos distintos tipos de axentes económicos. A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
A9
B1
B2
B3
C1
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Parte I: Interacción Estratéxica 1. Introducción
2. Enfoque estático
3. Enfoque dinámico
4. Diferenciación de productos
Parte II: Fallos de mercado 1. Introducción
2. A información
3. Externalidades e bens públicos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B9 C1 C4 C5 C6 C7 C8 17 34 51
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A8 A9 A12 A13 B2 B1 B3 10 20 30
Estudo de casos A11 A12 C3 10 14 24
Discusión dirixida A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A12 A13 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 5 5 10
Proba mixta A1 A2 A3 B2 B1 B3 C1 C4 2 18 20
Seminario A1 A2 A3 A4 A11 A12 B2 B1 B3 C1 C3 C4 C5 4 0 4
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición de profesor de carácter oral y complementada con medios audiovisuales y con la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de facilitar el aprendizaje y de transmitir conocimientos.
Solución de problemas Cuestiones prácticas y aplicadas para resolver en sesiones interactivas
Estudo de casos Se planteará al alumno un problema concreto o caso que describe una situación real o supuesta. Deberá ser capaz de analizarla adecuadamente y de plantear soluciones o decisiones.
Discusión dirixida Cuestiones teóricas y prácticas para comentar y discutir en sesiones interactivas.
Proba mixta Prueba escrita que puede combinar preguntas breves, de desarrollo y ejercicios
Seminario Clases en grupos reducidos de 15 alumnos para el análisis detallado de problemas concretos del temario

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Discusión dirixida
Solución de problemas
Descrición
Durante el desarrollo de las sesiones interactivas se atenderá de forma individualizada a los alumnos, haciendo un seguimiento de los problemas que se les puedan presentar ante las cuestiones propuestas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A11 A12 C3 Valoraranse as respostas propostas e a análise desenrrolado polos alunos para a resolución dos casos plantexados. 15
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A8 A9 A12 A13 B2 B1 B3 Valoraranse as respostas e solucións ofrecidas polos alunos as cuestións prácticas plantexadas na clase. 15
Proba mixta A1 A2 A3 B2 B1 B3 C1 C4 Examen final oficial da materia 70
 
Observacións avaliación

Para superar a asignatura será necesario alcanzar unha calificación de 5 puntos sobre 10, dos que polo menos 3 deberán ser obtidos na proba mixta.  A  os efectos da evaluación, a valoración das solucións propostas polo alumno, tanto no estudio de casos, como na solución de problemas, realizaráse exclusivamente nas horas de clase destinadas a tales efectos.


Fontes de información
Bibliografía básica Varian, H. (1998). Análisis microeconómico (3ª ed.). Antoni Bosch
Antelo, M. (2015). Economía de la información. McGraw-Hill
Tirole, J. (1990). Teoría de la organización industrial. Ariel

Bibliografía complementaria Motta, M. (2004). Competition policy: Theory and practice. Cambridge University Press
Kreps, D.M. (). Curso de Teoría Microeconómica. McGraw Hill
Usategui, J.M. (2000). Economía de la información. Servicio Editorial de la UPV
Fernández de Castro, J. y Duch, N. (2003). Economía Industrial. McGraw Hill
Gravelle, H. y Rees, R. (2006). Microeconomía. Pearson
Carrasco, A. y otros (2003). Microeconomía Intermedia: Problemas y cuestiones. McGraw Hill


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Microeconomía/611G01001
Matemáticas I/611G01009
Matemáticas II/611G01010
Microeconomía e Mercados/611G01012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías