Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Facenda Pública Código 611G01026
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 1
Coordinación
Prado Dominguez, A. Javier
Correo electrónico
ajavier.prado@udc.es
Profesorado
Dosío López, Manuel Jesús
Prado Dominguez, A. Javier
Correo electrónico
manuel.dosio@udc.es
ajavier.prado@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta materia vaise a estudar a delimitación do Sector Público na economía, as funcións que desempeña o Sector Público e os ingresos públicos. Igualmente veranse os principais tributos que existen hoxe en día en España. Para rematar estudarase a problemática da débeda pública.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Análise e valoración dos sistemas tributarios A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C4
C5
C6
C7
C8
Capacidade de traballo en equipo A3
A6
A13
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Os ingresos públicos. O imposto
Tema 2. Estruturas básicas tributarias
Tema 3. Os impostos directos
Tema 4. Os impostos indirectos
Tema 5. A débeda pública e outros ingresos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 17 34 51
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 25 50 75
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 18 20
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases teóricas sobre a base metodológica da clase magistral.
Clases teóricas e prácticas, baseadas nunha metodoloxía de achegamento da materia á realidade, pasada e actual.
Estudo de casos Análise e debate de casos prácticos. Desenvolvemento dos anexos prácticos de cada tema do
programa.
Proba mixta

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Estudo de casos
Descrición
Destinadas a reforzar a aprendizaxe autónoma do alumno mediante o seguimento e a supervisión das distintas actividades programadas en relación aos traballos tutelados (busqueda de datos económicos, fontes bibliográficas, exposición dos traballos, etc)

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Proba teórico práctica por escrito na que o alumno ou alumna debe acreditar o coñecemento da materia impartida 70
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Os alumnos deberán expresar unha opinión técnica sobre cuestións determinadas, extractadas da realidad económica e puntuarase en función da capacidad demostrada para aplicar os coñecementos que se deben adquirir no curso a esas cuestións. 30
 
Observacións avaliación

A proba mixta se realizará nas datas fixadas
polo centro para as oportunidades do segundo cuadrimestre e do mes de xullo,
respectivamente.

A entrega dos casos de
estudio, traballos e
a súa presentación oral se realizará nas datas que estableza o profesor
dentro do período no que se desenvolvan as actividades
académicas docentes do cuadrimestre.  A entrega e presentación oral
posterior queda supeditada á existencia de causa de forza maior que
impidise ao estudante facelo no período anteriormente mencionado. 

Terá cualificación de non presentado quen participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación
inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da puntuación acadada.

Está
prohibido acceder á aula de exame con calquera dispositivo que permita a comunicación
co exterior e/ou o almacenamento de información, agás os expresamente
autorizados polo profesor.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Esteller-More, Alejandro: Economía de los impuestos. McGraw-Hill. Madrid

Albi Ibáñez; González-Páramo; Zubiri: (2009): Economía Pública I y II. Ariel. Madrid

Busto Gisbert, A. (2007): Lecciones de Hacienda Pública. Ed. Colex, Madrid

Paniagua Soto y Navarro Pascual (2011): Hacienda Pública I y II. Pearson Education Madrid.

Rosen H.S. (2002): Hacienda Pública, Mc Graw Hill. Madrid.

Stiglitz, J.E. (1988): La Economía del Sector Público. Antoni Boch (ed) 3ª edición 2000. Barcelona.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías