Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica Código 611G01028
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Economía Aplicada 2
Coordinación
Estevez Mengotti, Carlos Benigno
Correo electrónico
c.mengotti@udc.es
Profesorado
Estevez Mengotti, Carlos Benigno
Correo electrónico
c.mengotti@udc.es
Web http://dropbox.com
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A2
A3
A6
A7
A10
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. Introducción
2. Los hechos del crecimiento
3. El ahorro, la acumulación de capital y la producción
4. El progreso tecnológico y el crecimiento
5. El progreso tecnológico, los salarios y el desempleo
6. Las expectativas: Los instrumentos básicos
7. Los mercados financieros y las expectativas
8. Las expectativas, el consumo y la inversión
9. Las expectativas, la producción y la política macroeconómica
10. Patologías I: El elevado desempleo
11. Patologías II: Una inflación elevada
12. Patologías III: La transición en Europa del Este y la crisis asiática
1. Introducción
2. Los hechos del crecimiento
2.1. Los hechos del crecimiento: el largo plazo
2.2. A corto y medio plazo:
2.3. Las fluctuaciones de la producción largo plazo
2.4. El crecimiento de la producción
2.5. Los hechos del crecimiento: el largo plazo
2.6. Las fuentes del crecimiento
2.7. Los hechos del crecimiento: el largo plazo
3. El ahorro, la acumulación de capital y la producción
3.1. El ahorro, la acumulación de capital y la producción. El largo plazo
3.2. Las relaciones entre la producción y la acumulación del capital y los efectos de la tasa de ahorro.
3.3. Análisis de algunas cifras para examinar la magnitud de dichas relaciones.
3.4. El papel del capital humano.
3.5. El ahorro, la acumulación de capital y la producción. El largo plazo
3.6. Relaciones entre la producción y el capital
3.7. Implicaciones de distintas tasas de ahorro
4. El progreso tecnológico y el crecimiento
4.1. El progreso tecnológico y el crecimiento
4.2. El papel del progreso tecnológico en el crecimiento económico.
4.3. Análisis de los determinantes del progreso tecnológico, centrándonos en el papel de la investigación y el desarrollo.
4.4. Revisión de los hechos del crecimiento económico a la luz de los resultados de la teoría del crecimiento.
4.5. El progreso tecnológico y el crecimiento
4.6. Mayor producción con unas cantidades dadas de capital y trabajo
4.7. Mejores productos
4.8. Nuevos productos
4.9. Más tipos de productos

5. El progreso tecnológico, los salarios y el desempleo
5.1. Análisis de la relación entre el aumento de la productividad, la producción, y el desempleo a corto plazo.
5.2. Análisis de la relación entre el aumento de la productividad y la tasa natural de desempleo.
5.3. El progreso tecnológico y sus efectos distributivos.
5.4. Caso de EE.UU: 1900-98
5.5. Caso de Japón y EE.UU
5.6. El progreso tecnológico , producción , número de trabajadores, nuevos y viejos bienes
5.7. La respuesta de la producción y el desempleo a los aumentos de productividad a: corto plazo y medio plazo
5.8. Progreso tecnológico y desempleo
5.9. Los efectos distributivos del proceso tecnológico (la destrucción creadora de Scumpeter y el cambio en la estructura de salarios).
5.10. La productividad y la tasa natural de desempleo: el medio plazo

6. Las expectativas: Los instrumentos básicos
6.1. ¿Influyen las expectativas en sus decisiones económicas Las expectativas: los instrumentos básicos?
6.2. La distinción entre los tipos de interés real y nominal.
6.3. El valor actual descontado esperado.
6.4. La relación entre los tipos de interés y la inflación a corto y medio plazo.

7. Los mercados financieros y las expectativas
7.1. La elección de activos no monetarios: corto plazo frente a largo plazo, y acciones frente a bonos.
7.2. El papel de las expectativas en la determinación del precio de bonos y acciones.
7.3. Determinación de los precios de los bonos y curva de tipos.
7.4. Determinación de los precios de las acciones y la interpretación de las variaciones de los precios en el mercado de valores.
7.5. Los mercados financieros y las expectativas
7.6. El riesgo de impago
7.7. El plazo
7.8. Los bonos y rendimiento. Prima de riesgo
7.9. La curva de tipos

8. Las expectativas, el consumo y la inversión
8.1. Milton Friedman: Teoría del consumo de la renta permanente
8.2. Franco Modigliani: Teoría del consumo del ciclo vital
8.3. Las expectativas, el consumo y la inversión
8.4. Determinación del consumo por medio de la teoría del consumidor muy previsor
8.5. Determinar su nivel de consumo y la riqueza total
8.6. Riqueza no humana:
8.7. Patrimonio financiero
8.8. Patrimonio inmobiliario
8.9. Riqueza humana:
8.10. Valor actual de la renta esperada tras los impuestos

9. Las expectativas, la producción y la política macroeconómica
9.1. Las expectativas y la relación IS
9.2. ¿Por qué tiene IS pendiente negativa?
9.3. ¿Por qué es ahora la IS más inclinada?
9.4. Efectos de la política monetaria y su efecto sobre las expectativas.
9.5. Las expectativas racionales
9.6. Las expectativas, la producción y la política macroeconómica a corto, medio y largo plazo

10. Patologías I: El elevado desempleo
10.1. Perturbaciones excepcionalmente negativas
10.2. Respuestas desencaminadas de la política macroeconómica
10.3. Desempleo en Estados Unidos.
10.4. Desempleo en el Reino Unido y Europa, 1930-38
10.5. Producción (Y) en Estados Unidos
10.6. La bolsa de valores
10.7. La causa de la crisis: el fin de una burbuja especulativa.
10.8. El efecto de la crisis:
10.9. Reducción de la riqueza
10.10. Aumentó la incertidumbre entre los consumidores
10.11. La desinflación y
10.12. Las diferencias en las instituciones del mercado laboral entre Estados Unidos y Europa
10.13. La Gran Depresión:
10.14. El desempleo europeo: Euroesclerosis frente a histéresis.

11. Patologías II: Una inflación elevada
11.1. Corta duración
11.2. Hungría, 1945.
11.3. La financiación del déficit
11.4. Trueque
11.5. Salarios abonados con mayor frecuencia
11.6. Las transacciones en moneda extranjera
11.7. Reforma fiscal y reducción creíble del déficit público:
11.8. Políticas de renta: directrices (o controles) de los salarios y precios (programa heterodoxo).

12. Patologías III: La transición en Europa del Este y la crisis asiática
12.1. La transición de los países de Europa del Este de un sistema de planificación central a una economía de mercado.
12.2. La crisis asiática: la crisis de 1997
12.3. Polonia
12.4. Rusia
12.5. ¿Deben imponerse limitaciones a las autoridades económicas?
12.6. La ley de Okun
12.7. Las autoridades económicas y las políticas activas.
12.8. Las políticas activas para evitar las presiones inflacionistas en las expansiones.
12.9. El ajuste perfecto (fine tuning
12.10. La política económica concebida como un juego de interacciones estratégicas entre los responsables de la política económica y los agentes económicos.
12.11. Los beneficios de la inflación:
12.12. El señoreaje.
12.13. La opción para la política económica de conseguir unos los tipos de interés reales negativos para incrementar la inversión y el consumo.
12.14. La utilización de la ilusión monetaria para reducir los salarios reales.
12.15. inflación aumentaría el desempleo durante algún tiempo
12.16. Argumentos a favor de la inflación nula
12.17. La política fiscal: recapitulación
12.18. La década de 1960
12.19. La década de 1970
12.20. La década de 1980
12.21. La década de 1990
12.22. El siglo XXI


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A7 A10 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 17 34 51
Estudo de casos A1 A2 A3 A6 A7 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 10 20
Seminario A1 A2 A3 A7 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 4 0 4
Solución de problemas A1 A2 A3 A6 A7 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 5 11 16
Discusión dirixida A1 A3 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 10 14 24
Proba obxectiva A1 A2 A3 A6 A7 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 2 18 20
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral a través del desarrollo del programa de la asignatura
Estudo de casos casos reales de la situación macreoeconomica de países
Seminario análisis de variables macro fuera de equilibrio
Solución de problemas problemas de economías analizados en el pasado con arboles de decisión y resultados
Discusión dirixida aportación de los alumnos a análisis macro
Proba obxectiva tipo test

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Discusión dirixida
Solución de problemas
Proba obxectiva
Descrición
via mail o en horas de tutoria

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A6 A7 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 casos reales de variable macroeconómicas en desequilibrio 10
Discusión dirixida A1 A3 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 alternatvas de política económica versus teoría economica 10
Solución de problemas A1 A2 A3 A6 A7 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 problemas actuales, especialmente en el área EURO 10
Proba obxectiva A1 A2 A3 A6 A7 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 tipo test 70
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Belzunegui y otros (2002). macreoconomía.Cuestiones y ejercicios. madrid.pentice hall
Oliver Blanchard (2006). Macroeconomía. madrid.pentice hall

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías