Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Economía Regional: Economía de Galicia Código 611G01030
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 1
Economía Aplicada 2
Coordinación
Sequeiros Tizon, Julio Gaspar
Correo electrónico
julio.sequeiros@udc.es
Profesorado
Regueiro Ferreira, Rosa Maria
Sequeiros Tizon, Julio Gaspar
Correo electrónico
rosa.maria.regueiro.ferreira@udc.es
julio.sequeiros@udc.es
Web
Descrición xeral La materia presenta, desde una perspectiva estructural, los rasgos básicos de la economía gallega, con especial referencia a los aspectos sectoriales, geográficos (principalmente, la articulación en la economía del Estado español y en la de la Unión Europea) e institucionales.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Interesarse e reflexionar de modo crítico pola situación da economía galega, as súas causas, consecuencias e alternativas A2
A3
A4
B3
B6
B7
B8
B9
C4
C6
C7
Coñecer os instrumentos principais de política e equidade rexional e a súa influencia na economía galega. A4
A6
A8
B1
B2
B4
Transmitir e comunicarse con fluidez, tanto de forma oral coma escrita, nun entorno profesional económico, usando a terminoloxía científica e técnica adecuada. A5
A6
A8
A10
A13
B3
B5
B6
B8
C1
C3
C8
Coñecer, saber interpretar e empregar as fontes de información estatística e os indicadores macroeconómicos relativos á economía galega. A5
A7
A8
A9
A10
A12
A13
C1
C3
C6
Coñecer o contido e empregar as fontes de información económica relevantes sobre a economía galega. A3
A7
A9
A12
B6
B7
B8
C1
C6
Enmarcar a economía galega nas dimensións das economías mundial, europea e española, coñecendo as relacións de aquela con éstas. A1
A2
A3
A4
A8
A11
C2
Comprender e realizar informes e diagnósticos sobre a situación da economía galega. A1
A3
A4
A5
A9
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C3
C8
Identificar, describir e analizar con rigor a realidade socioeconómica galega, os seus principais aspectos estruturais, as súas fortalezas e debilidades A1
A2
A3
A8
A10
B1
B2
B3
B4
B6
C3
C5

Contidos
Temas Subtemas
PARTE I: ANÁLISE DA ECONOMÍA DE GALICIA. Tema 1. A economía galega no contexto económico actual
Tema 2. A evolución socioeconómica da realidade galega no longo prazo hasta hoxe
PARTE II:FACTORES DE CRECEMENTO DA ECONOMÍA GALEGA Tema 3. Recursos e factores productivos
Tema 4. Demografía e mercado de traballo
Tema 5. A distribución persoal da renta: desigualdade e pobreza
PARTE III: ESPECIALIZACIÓN PRODUTIVA E DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DA ECONOMÍA GALEGA Tema 6. A distribución sectorial da economía galega
Tema 7. O sector empresarial
Tema 8. Crecemento, innovación e productividade
PARTE IV: MARCO AUTONÓMICO Tema 9. 30 anos de autonomía
Tema 10. O impacto da crise económica contemporánea
PARTE V: RELACIONES ECONÓMICAS CO EXTERIOR. Tema 11. O sector exterior e a deslocalización
Tema 12. Galicia na Europa das rexións

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais C3 C4 4 0 4
Sesión maxistral A1 A2 A8 A9 17 34 51
Lecturas A11 4 24 28
Seminario A3 A12 4 4 8
Traballos tutelados A7 A10 C2 C8 12 21 33
Presentación oral A13 C6 C1 5 15 20
Proba mixta A4 A5 2 2 4
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais O profesor presentará a materia ao estudante e avaliará os seus coñecementos previos
Sesión maxistral O profesor explicará contidos básicos da materia
Lecturas O estudante realizaraas sobre aspectos do temario da materia
Seminario Se organizarán para poñer en común e debatir sobre as lecturas programadas e/ou actividades programadas
Traballos tutelados Os estudantes, por equipos, prepararán e exporán traballos sobre os contidos da materia ou relacionados. Se poderán empregar as tutorías de grupo reducido para supervisar e orientar os traballos.
Presentación oral Realizarase cando menos unha durante o curso
Proba mixta Sobre os contidos da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Presentación oral
Descrición
O estudante pode recibir atención personalizada para resolver dúbidas e para outras consultas, ben nas sesións de clase ou ben nas tutorías no despacho.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A7 A10 C2 C8 Un durante o curso, en grupo de non mais de tres integrantes. Se entregará un documento escrito e se exporá o traballo nunha sesión de aula.Se valorará a adecuación do tema exposto á materia, o seu grao de dificultade, o dominio do tema e a correcta redacción. 20
Proba mixta A4 A5 Unha a final do curso, debendo sacar como minimo un 3 para que faga media. Ademais do coñecemento dos contidos da materia, se valorarán:
- a capacidade de expresión
- as capacidades analítica e sintética
- a capacidade para argumentar
- a capacidade para elaborar un discurso coherente
- o dominio da linguaxe técnica e científica
55
 
Observacións avaliación
<div><u>Cualificación de non presentado</u>. Corresponde ao alumnado, cando só participe de actividades de avaliación que teñan unha</div><div>ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación acadada.&nbsp;</div><div><u>Condiciones de realización da avaliación final</u>. Está prohibido acceder á aula de exame con calquera dispositivo que permita a</div><div>comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información.</div>

Fontes de información
Bibliografía básica

• ALVAREZ CORBACHO, X. e PRADA, A, Chaves da economía pública galega, Vigo. Editorial Galaxia, 2007.

• ALVAREZ POUSA, L, Informe Galicia 2010, Santiago. Atlántica de Información, 2010.

• BARREIRO GIL, M.J. , Revista Galega de Economía, vol. 17, número extraordinario e monográfico “Política rexional comunitaria”, Santiago de Compostela, 2008.

• BEIRAS TORRADO, X.M. , O atraso económico de Galicia, Vigo. Editorial Laiovento, 1995.

• CIEF- FUNDACION CAIXAGALICIA , Informe ...., A Coruña, varios anos.

• DÍAZ, C. (coord.), Autonomía e modernidade en Galicia: unha análise dos cambios económicos e sociais entre 1981-2009, Vigo. Galaxia, 2010.

• FERNÁNDEZ LEICEAGA, X. e LÓPEZ IGLESIAS, E. , Estrutura Económica de Galiza, Santiago. Laiovento, 2000.

• GONZÁLEZ LAXE, F, Estructura Económica de Galicia, Santiago. Editorial Espasa Calpe, 1992.

• MEIXIDE, A. (coord.), La internacionalización de la economía gallega 2010, Santiago. CIEF, 2010.

• PRADA BLANCO, A. e LAGO PEÑAS, S., Galicia: unha economía europea, Vigo. Galaxia, 2009.

• SEQUEIROS TIZÓN, JULIO G, El desarrollo económico en Galicia (v. I y II). Publicaciones USC, 1986

• VV.AA. Papeles de Economía Española. Economía de las comunidades autónomas: Galicia y Norte de Portugal. N 22. Ediciones Caixanova, 2007.

• YÁÑEZ, R., As relacións banca-industria en Galicia, Ed. Laiovento, Santiago. , 2000.

• http//:www.ine.es

• http//:www.ige.eu

• http//:ec.europa.eu/eurostat

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5

&nbsp;

Bibliografía complementaria

O profesorado realizará orientacións sobre a bibliografía básica ou sobre outra complementaria que podería ser útil.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Microeconomía/611G01001
Principios de Macroeconomía/611G01005
Estatística I/611G01006
Economía Mundial/611G01011
Economía Española/611G01016

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
&lt;p&gt;É importante a lectura habitual de prensa e revistas económicas. Poñeráse a disposición do estudiante material variado na fotocopiadora e/ou na web da materia&lt;/p&gt;


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías