Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Facenda Pública Española. Sistema Fiscal Código 611G01031
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 1
Coordinación
Rego Veiga, Gustavo
Correo electrónico
gustavo.rego@udc.es
Profesorado
Morato Miguel, Luis Carlos
Rego Veiga, Gustavo
Correo electrónico
carlos.morato@udc.es
gustavo.rego@udc.es
Web
Descrición xeral A materia Facenda Pública Española. Sistema Fiscal ten por obxectivo introducir aos alumnos no campo da fiscalidade aplicada. En particular, desenvólvense elementos básicos dos principais impostos do sistema fiscal español.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a mecánica liquidatoria dos principais impostos españoles A1
A4
A7
A9
Diferenciar a imposición individual e a empresarial A4
A9
Adecuado uso e comprensión de fontes bibliográficas esenciais no eido fiscal de cara ao seu emprego autónomo no futuro A2
A4
A7
A8
A10
A11
A12
C3
Introdución ao manexo de programas informáticos oficiais de axuda da Axencia Tributaria A4
A7
A9
A10
A12
A13
C3
Valoración das implicacións fiscais das decisións económicas A4
A5
A7
A8
A9
A10
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C7
C8
Valoración crítica do sistema fiscal español A3
A9
A12
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Obxectivos e metodoloxía da materia Obxectivos básicos. A organización da materia. O método de traballo e a
súa avaliación.
Tema 2: Introducción ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) Elementos básicos do Imposto: contribuinte e unidade familiar, rendas
suxeitas e exentas, periodo impositivo.
Tema 3: Rendas das Persoas Físicas Rendementos do Traballo, Rendementos do Capital, Ganancias e Perdas
Patrimoniais
Tema 4: Rendas de Empresarios e Profesionais
individuais
Elección do réxime de estimación da renda. Determinación da renda en
Estimación Directa e Estimación Obxectiva.
Tema 5: Liquidación do IRPF Integración e compensación das rendas. Mínimo Persoal e Familiar. Cuota
Integra e Deducións.
Tema 6 Introducción ó IS. Elementos básicos do Imposto: contribuinte, resultado contable e base
impoñible. Periodo impositivo. Imputación temporal de ingresos e gastos.
Tema 7: Operacións determinantes da Base
Impoñible. Liquidación
Gastos non deducibles. Amortizacións. Arrendamento Financeiro.
Deterioro de Valor e Transmisións Patrimoniais. Liquidación
Tema 8: Introducción ó IVE Estrutura e características basicas do Imposto sobre o Valor Engadido


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 C6 17 34 51
Estudo de casos A1 A2 A4 A8 A9 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C7 C8 19 22.5 41.5
Actividades iniciais A7 C1 1.5 0 1.5
Proba de resposta múltiple A4 A9 4.5 24.5 29
Solución de problemas A3 A4 A5 A7 A10 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C6 3.5 17.5 21
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos básicos dos principais impostos e facilitar a aprendizaxe.
Estudo de casos O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos relativos aos principais impostos para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Actividades iniciais Presentación do contido e obxectivos da materia. Metodoloxía de traballo e sistemas de control e avaliación.
Actividades a fin de coñecer as competencias, intereses e/ou motivacións que posúe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar, vinculados ao programa. Con ela preténdese obter e dar información relevante que permita articular a docencia para favorecer aprendizaxes eficaces e significativos.
Proba de resposta múltiple Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida.
Solución de problemas Trataríase de resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Durante a realización dos casos de estudo orientarse, supervisarase e resolveranse as dúbidas dos alumnos no seu proceso de adquisición das competencias e realización das actividades propostas.
Tamén establecerase un horario de titorias individuais no que o alumno pode acudir para resolver calquera tipo de dúbida sobre a materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A4 A8 A9 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C7 C8 Plantexaránse problemas concretos (casos) que describe unha situación real/simulada. O alumno debe ser capaz de analizar unha serie de feitos relativos aos principais impostos e chegar a unha decisión razoada mediante a discusión en pequenos grupos de traballo. 25
Solución de problemas A3 A4 A5 A7 A10 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C6 Trataríase de resolver a liquidación dun ou varios dos impostos traballagos. 50
Proba de resposta múltiple A4 A9 Formularanse probas de resposta múltiple. Plantexaranse varias cuestións, cada unha con varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións das que só unha delas é válida, cando finalice cada tema ou bloque temático. 25
 
Observacións avaliación

O exame escrito se realizará nas datas fixadas polo
centro á finalización do primeiro cuadrimestre e no mes de xullo, respectivamente.

A entrega dos casos de estudio realizarase no período no que se desenvolven as actividades académicas docentes
do primeiro cuadrimestre nas datas que determine o profesor.

Terá cualificación de non presentado quen só participe
de actividades de avaliación que teñan, en conxunto, una ponderación inferior ao
20% sobre a cualificación final, con independenciada cualificación acadada.

Para aprobara materia, asemade de sumar 5 ou máis
puntos na avaliación, cómpre acadar unha puntuación mínima de 2.5 de 5 puntos no estudio de casos e probas de resposta múltiple e 2 de 5 puntos na solución de problemas (exame).

Está prohibido acceder á aula de exame con calquera
dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de
información, agás os expresamente autorizados polo profesor.


Fontes de información
Bibliografía básica

- Manuel Practico Renta. Axencia Tributaria. Edición actualizada.

- Manual Práctico Sociedades. Axencia Tributaria. Edición actualizada.

- Gabinete xurídico do Centro de Estudos Financieiros: "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Casos Prácticos" .

Madrid: editorial CEF (edición actualizada).

- Gabinete xurídico do Centro de Estudos Financieiros: "Impuesto sobre Sociedades. Casos Prácticos" . Madrid: editorial

CEF (edición actualizada).

- Moreno Moreno, Mª Carmen e Paredes Gómez, Raquel: "Fiscalidad Individual y Empresarial. Ejercicios resueltos" . Madrid:

editorial Cívitas (edición actualizada).

- Albi Ibáñez, Emilio: "Sistema Fiscal Español. Volumen 1" . Barcelona: editorial Ariel (edición actualizada).

- "Memento Práctico Fiscal" . Madrid: ediciones Francis Lefebvre (edición actualizada).

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Facenda Pública/611G01021
Facenda Pública/611G01026

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías