Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Análise Económico das Organizacións Código 611G01032
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Barbeito Roibal, Susana Maria
Correo electrónico
susana.barbeito@udc.es
Profesorado
Barbeito Roibal, Susana Maria
Sánchez Fernández, Maria Dolores
Correo electrónico
susana.barbeito@udc.es
maria.sanchezf@udc.es
Web
Descrición xeral Preténdese acercar as organizacións empresariais e o seu funcionamento interno ao estudante.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O primeiro obxectivo é que o alumnado coñeza os conceptos relacionados coa materia. Para que despois,coma segundo obxectivo, seña capaz de aplicar os coñecementos adquiridos, demostrando a súa capacidade para traballar e resolver problemas en equipo, expresándose correctamente de xeito oral e escrito. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C4
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. La organización de la actividad económica. Conceptos básicos I Os contidos, de cada bloque temático, detallaranse nos PDFs de cada tema, que cada profesor colgará en Moodle.
Tema 2. La organización de la actividad económica. Conceptos básicos II Os contidos, de cada bloque temático, detallaranse nos PDFs de cada tema, que cada profesor colgará en Moodle.
Tema 3. Teoría de costes de transacción y teoría de la agencia. Os contidos, de cada bloque temático, detallaranse nos PDFs de cada tema, que cada profesor colgará en Moodle.
Tema 4. Teoría de los derechos de la propiedad Os contidos, de cada bloque temático, detallaranse nos PDFs de cada tema, que cada profesor colgará en Moodle.
Tema 5. Estrategias funcionales. Áreas funcionales de la empresa Os contidos, de cada bloque temático, detallaranse nos PDFs de cada tema, que cada profesor colgará en Moodle.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A4 17 34 51
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 C6 C7 C8 25 37.5 62.5
Proba de resposta múltiple A2 A3 A4 A7 A8 B1 B5 B6 B7 B8 B9 C5 1 31.5 32.5
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O desenvolvemento das horas teóricas terá forma de lección maxistral.
Traballos tutelados Esta metodoloxía engloba todo o traballo práctico que os profesores consideren relevante para a aprendizaxe do alumnado.

As veces, dende a propia aula, os profesores farán estas propostas de traballo práctico que se resolverán in situ. Non sempre, o alumno poderá acceder a elas con antelación. Por elo, a asistencia ós grupos interactivos é moi recomendable.

Noutros caos, os traballos (prácticas) colgaranse en moodle, establecendo datas de entrega/defensa.

A puntuación conxunta destas tarefas constituirá o 40% da calificación final da materia.
Proba de resposta múltiple Realizarase na convocatoria oficial da materia (nas dúas oportunidades de exame).

Constará de 20 preguntas tipo test, referidas aos contidos teóricos desenvolvidos ao longo do cuadrimestre (restarán as respostas erróneas)

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba de resposta múltiple
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Para a realización dos traballos tutelados, casos, prácticas,... é importante consultar cos profesores os avances que se van realizando, para que estes poidan ofrecer, en cada caso, as orientacións necesarias que aseguren a aprendizaxe dos alumnos, así como a calidade dos traballos de acordo cos criterios que se indicarán en clase e se colgarán na plataforma moodle. O seguimento farase, grupo a grupo, en horario de titorías ou vía correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A2 A3 A4 A7 A8 B1 B5 B6 B7 B8 B9 C5 Realizarase na data oficial fixada pola FEE (nas dúas oportunidades de exame: Xaneiro e Xullo)

Nesta proba, esixirase unha calificación mínima de 4/10 para aprobar a asignatura.
60
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 C6 C7 C8 Esta metodoloxía engloba todo o traballo práctico que os profesores consideren relevante para a aprendizaxe do alumnado.

As veces, dende a propia aula, os profesores farán estas propostas de traballo práctico que se resolverán in situ, non sempre, o alumno poderá acceder a elas con antelación. Por elo, a asistencia ós grupos interactivos é moi recomendable.

Outras prácticas colgaranse en moodle, establecendo datas de entrega/defensa.

Os profesores podrán propoñer a realización dun traballo académico que xunto coa súa exposición, libere os alumnos da realización da proba de resposta múltiple, acadando deste xeito o 100% da cualificación final (condicionado ao cumprimento da evaluación continua). O traballo solo podrá realizarse o longo do período docente, nas datas ofertadas polo profesor.
40
Sesión maxistral A3 A4 A evaluación desta metodoloxía levarase a cabo na proba de resposta múltiple. 0
 
Observacións avaliación

É de aplicación a normativa de evaluación, revisión e reclamación das calificacions dos estudos de grado e mestrado universitario, da UDC (19/12/13, modificada polo Consello de Goberno de 29 de xaneiro de 2015):

  • Os alumnos conocerán as calificacions dos traballos (40%) antes da realización do exame de Xaneiro. Estas calificacións son as mesmas para as dúas oportunidades de examen (Xaneiro e Xullo), xa que a única proba que se realiza na data oficial de exame, tanto en Xaneiro coma en Xullo, é a proba de resposta múltiple. O 60% restante só pódese acadar ó longo do período docente no que se imparte a asignatura, independentemente da opción de exame (xaneiro ou Xullo) que elixa o alumno.
  • Ainda que poda resultar unha obviedade, a nota necesaria para superar esta asignatura en termos globais, despois de aplicar todolos criterios mínimos establecidos nesta guía, é un 5/10.
  • Os criterios de evaluación e calificación son, exactamente, iguais nas duas oportunidades de exame (Xaneiro e Xullo).
  • Os alumnos que elixan a opción de matrícula a “tempo parcial”, deberán comunicárllo ó profesor, ó inicio do cuatrimestre no que se imparte a docencia.
  • Calquer información, aviso ós alumnos,… colgarase na plataforma Moodle, que enviará un e-mail notificandoo.
  • É altamente recomendable a asistencia a clase e o seguimento de todas as actividades programadas na materia.
  • Para aqueles alumnos que cumpran os requisitos esixidos para o acceso á proba adiantada, o criterio de avaliación será dun 50% -50%
  • Acordo da FEE: a calificación de Non Presentado esixe que o alumno non participe en actividades que superen o 20% da calificación.
  • É responsabilidade do alumno consultar a dirección de e-mail ca UDC lle asigne.

A guía GADU dende o noso punto de vista, e máis cando falamos de economía, debe ser unha guía aberta ós cambios que acontezan ó longo do curso que temos por diante. En ningún caso debe entenderse coma un contrato co alumno.

As GADU, deben ter a flexibilidade necesaria para que os profesores podan adaptalas a todo tipo de circunstancias: persoais (enfermidade,...); sociais  (explicación/discusión sobre acontecementos recentes que o profesor considere relevantes para os seus alumnos,..); necesidades do propio alumnado,...


Fontes de información
Bibliografía básica

O material básico, para o seguimento da asignatura, colgarase na plataforma dixital Moodle.

O alumno deberá completar este material, coa bibliografía complementaria.

Ó final de cada tema figura a bibliografía recomendada para o seu estudo.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase ós alumnos que asistan a clase, xa que algunho dos casos prácticos desenvolveránse, sen notificación previa, nas clases prácticas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías