Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Organización Industrial Europea Código 611G01033
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Varela Candamio, Laura
Correo electrónico
laura.varela.candamio@udc.es
Profesorado
Varela Candamio, Laura
Veiga Fernández, Pedro
Correo electrónico
laura.varela.candamio@udc.es
p.veiga1@udc.es
Web
Descrición xeral Bases teóricas para el estudio de las interacciones entre los agentes económicos en distintas situaciones de contratos, organizaciones y mercados mediante la microeconomía y la teoría de juegos a nivel intermedio. Se estudian esquemas compatibles de incentivos y modelos de información asimétrica.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
B10
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A1
A2
A3
A4
A7
A9
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1: INTRODUCCION Á TEORIA DE XOGOS Decisión óptima e elección racional: o modelo matemático da optimización condicionada
A interdependencia entre os axentes decisores: xogos cooperativos e non cooperativos
Xogos e conflicto humán: xogos estrictamente competitivos e con ganancias mutuas.
TEMA 2: EQUILIBRIO DE NASH-COURNOT PARA XOGOS NON COOPERATIVOS Correspondencias de mellor resposta: Exposición gráfica en xogos bipersonais con duas estratexias. Discusión de exemplos significativos.
Equilibrio de Nash en xogos finitos: Teorema de existencia de Nash
Inducción retrospectiva e ameazas cribles. Refinamentos do equilibrio de Nash. Equilibrio perfecto en subxogos.
Equilibrios en xogos con información incompleta. Equilibrios Bayesianos
TEMA 3: XOGOS REPETIDOS: TEOREMAS E PARADOXAS Xogos repetidos: Conceptos básicos e exemplos. Paradoxas nos xogos de equilibrio único con horizonte finito e certo: Dilema dos Presos e Cadea de Almacéns.
Xogos con horizonte infinito ou incerto: Estratexias de Gatillo e de Represalia. Múltiples equilibrios e Teorema Folk.
TEMA 4: INCENTIVOS, SISTEMAS COLECTIVISTAS E COMPETENCIA A traxedia dos bens comunais: sobreexplotación de recursos
Incentivos y oferta de esforzo nos sistemas colectivistas
Dereitos de propiedade e contratos: A competencia como un xogo con resultados cooperativos eficientes.
TEMA 5: INTERDEPENDENCIA ESTRATEXICA E MODELOS DE COMPETENCIA Competencia en cantidades: Modelos de Cournot. A competencia perfecta como límite da competencia en cantidades entre gran número de empresas
Competencia en precios: Modelos de Bertrand
Competencia cantidades y precios
TEMA 6: XOGOS EN ETAPAS: LIDERAZGO E VENTAXAS ESTRATEXICAS FRENTE Á ENTRADA Liderazgo e modelos de Stackelberg
Reinterpretación en termos de capacidade: compromisos creibles e ventaxas estratéxicas das empresas establecidas
Barreiras e disuasión de entrada.
A estratexia do precio límite
TEMA 7: CARTELES E COLUSION EN OLIGOPOLIOS Promesas e ameazas: Estratexias cribles de premio e castigo
Colusión en modelos de Bertrand: prezos e incentivos a medio plazo. Prezos de Monopolio e equilibrios perfectos de Pareto.
Colusión en modelos de Cournot: Cantidades de Monopolio e equilibrios perfectos de Pareto.
Mecanismos de información e colusión entre oligopolistas: discusión da estabilidade dos cárteles e das posibilidades da política antimonopolio.
TEMA 8: MODELOS CON INFORMACION ASIMÉTRICA: RISCO MORAL E ACCIONS NON OBSERVABLES Tipoloxía dos modelos con información asimétrica.
Modelos de axencia: problemas e implicacións institucionais.
Risco moral e seguros.
TEMA 9: SELECCION ADVERSA, SINALIZACION E DETECCION: INTRODUCCION AO DESEÑO DE MECANISMOS Modelos de selección adversa.
Sinalización e Detección.
Deseño de Mecanismos
Algunhas Aplicacións.
TEMA 10: MONOPOLIO E EFICIENCIA ECONOMICA: A DISCRIMINACIÓN DE PREZOS E A REGULACION A discriminación de terceiro grao. A regra inversa da elasticidade.
A discriminación de segundo grao
A discriminación de primer grao. O excedente do consumidor e a solución competitiva.
Regulación do monopolio: A regulación flexible na UE.
TEMA 11: INTEGRACION DE MERCADOS E POLITICA DA COMPETENCIA NA UE Integración de mercados en la UE: Efectos da supresión de barreiras e incremento da presión competitiva. Rendas e optimización de costes: Ineficiencia X.
Réximen de competencia e normas aplicables ás empresas: Segmentación de mercados
Control de operacións de concentración: fusións e adquisicións
Restriccións verticais: estructuras integradas, contratos de distribución y franquicias.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 26 52 78
Discusión dirixida A5 A8 12 10 22
Presentación oral B2 B1 10 30 40
Proba mixta B2 B1 B4 C1 5 0 5
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentacións e debates nas aulas das materias do curso
Discusión dirixida Discusión nas aulas e nas tutorías, asi como na presentación dos traballo e cuestións plantexadas nas aulas.
Presentación oral Debates nas aulas e presentación dos traballos sobre ás cuestions plantexadas en Moodle.
Proba mixta Respostas a preguntas breves e comentarios sobre os temas debatidos nas aulas e as cuestións planteadas en Moodle.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Descrición
Discusións e debates nas aulas e nas tutorías, especialmente dos traballos e comentarios as cuestións plantexadas en Moodle.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral B2 B1 Presentación oral dos traballos e os comentarios encargados previamente. 15
Discusión dirixida A5 A8 Discusión nas aulas das materias do curso. Valoraránse os coñecementos dos estudiantes e a sua capacidade para analizar os distintos modelos teóricos e a sua relevancia para interpretar as institucións da economía de mercado e os comportamentos competitivos 15
Proba mixta B2 B1 B4 C1 Valoración dos comentarios presentados polos estudiantes sobre as cuestións presentadas nas aulas ou na plataforma Moodle. 70
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica FAIÑA MEDIN, J.A. ( 2003). A Teoría de Xogos: O nobel de Economía e moito máis.... A Coruña, UDC
FERNANDEZ DE CASTRO, J. e DUCH BROWN, N., (2003). Economía Industrial: Un enfoque estratégico. Madrid, McGraw-Hill
PEPALL, L., RICHARDS, D.J. and NORMAN, G (2002). Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice. Ohio, South-Western, Thomson Learning
TIROLE, J., (1990). Teoría de la Organización Industrial. Ariel, Barcelona,

Bibliografía complementaria PHLIPS, L., (1995). Competition Policy: A Game-Theoretic Perspective. Cambridge University Press
Motta. M., (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías