Identifying Data 2015/16
Subject (*) Investigación de Mercados Code 611G01040
Study programme
Grao en Economía
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Optativa 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinador
Orosa Gonzalez, Jose Javier
E-mail
javier.orosa@udc.es
Lecturers
Orosa Gonzalez, Jose Javier
Ramos Pedreira, Antonio
E-mail
javier.orosa@udc.es
antonio.ramos@udc.es
Web
General description Os continuos cambios nos comportamentos dos mercados e os consumidores así como as transformacións experimentadas no ámbito están a premer as empresas a preocuparse por obter información actualizada. Paralelamente a crise económica introduce dificultades adicionais nos procesos de toma de decisións das empresas. Ante este novo panorama, a investigación de mercados estase a converter nunha das tarefas máis importantes dentro da función de mercadotecnia da empresa. As empresas necesitan coñecer métodos de obtención de información e técnicas para tratalas, obter información actualizada para mellorar os seus procesos de toma de decisións. O proceso de investigación de mercados é útil para apoiar a toma de decisións comerciais e, en xeral, diminuír o risco de calquera decisión empresarial.

Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. A7
B3
C4
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos. A12
C3
C6
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma A5
B1
B2
Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo. A13
B4
C1
C2
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. B7
B8
C5
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade B5
B6
B9
C7
C8

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. CONCEPTO E PLANIFICACIÓN DA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CONCEPTO E CARACTERÍSTICAS
SISTEMA DE APOIO ÁS DECISIÓNS DE MERCADOTECNIA
PLANIFICACIÓN DA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
MERCADOS E COMPETENCIA: CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA 2. FONTES E TÉCNICAS DE INFORMACIÓN FONTES DE INFORMACIÓN: CONCEPTO E CARÁCTERISTICAS
CRITERIOS PARA CLASIFICAR FONTES DE INFORMACIÓN
TEMA 3. MÉTODOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL DINÁMICA DE GRUPOS
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
DELPHI
PSEUDOCOMPRA
OBSERVACIÓN
TÉCNICAS PROYECTIVAS / CREATIVIDADE
TEMA 4. MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN COMERCIA - CONCEPTO. CARACTERÍSTICAS. CLASES
- BASES DE DATOS. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
- PANEIS: CONSUMIDORES-DETALLISTAS-AUDIENCIAS
TEMA 5. A ENQUISA - VANTAXES DERIVADAS DO USO DE ENQUISAS
- CLASES DE ENQUISAS
- DESEÑO DE CUESTIONARIOS
- MEDICION E ESCALAS
- A MOSTRAXE: CONCEPTOS BÁSICOS-DESEÑO MOSTRAL-PROCEDEMENTOS DE MOSTRAXE-TAMAÑO MOSTRAL
- ANÁLISE DA INFORMACIÓN:TÉCNICAS DE ANALISIS UNIVARIANTE-BIVARIANTE-MULTIVARIANTE
- PROTECCIÓN DE DATOS: CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA 6. INFORME FINAL ESTRUCTURA INFORME. PRESENTACIÓN ORAL

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A7 B1 B3 B7 B8 B9 C4 C5 C7 20 40 60
Case study A7 A12 A13 C3 C6 10 20 30
Research (Research project) A5 B2 B5 C3 C8 15 30 45
Oral presentation A13 B4 C1 C2 C3 6 0 6
Long answer / essay questions B6 C5 2 0 2
 
Personalized attention 7 0 7
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Explicación en clase dos diferentes temas con apoio de transparencias e medios audiovisuais.
Case study Resolución de varios casos prácticos individuales o en grupo. Estas prácticas serán entregadas en los plazos fijados en el aula y expuestas oralmente si los profesores lo estiman necesario Como complemento a la clase magistral se facilitarán textos y lecturas de casos prácticos de empresas y ejemplos actuales y novedosos que sirven para ejemplificar y reforzar los conceptos que se explican en clase. Además, se harán preguntas y cuestiones en clase para que los alumnos sepan aplicar los conceptos que se explican en la clase magistral.
Research (Research project) Estudo de mercado. O punto de partida, para cada un dos grupos, constitúeo a elección dun tema de investigación. O alumno/s establecerá un proceso de investigación sobre un acontecemento que considere importante a nivel empresarial, establecendo as fontes e o tipo de información necesarias, as análises estatísticas que se deben aplicar e, por último, expoñerá as súas conclusións. Neste sentido, (salvo proposta do propio grupo aceptada por profesores) o tema do traballo será asignado polo profesor e versará sobre calquera materia relacionada co ámbito social, económico, político, ambiental...
Oral presentation As prácticas y casos serán expostos oralmente na aula
Long answer / essay questions Proba na que se busca responder por escrito a preguntas de certa amplitude valorando que se proporcione a resposta esperada, combinada coa capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, etc.), creatividade e espírito crítico. Utilízase para a avaliación diagnóstica, formativa e sumativa. Permite medir as habilidades que non poden avaliarse con probas obxectivas como a capacidade de crítica, de síntese, de comparación, de redacción e de orixinalidade do estudante; polo que implica un estudo amplo e profundo dos contidos, sen perder de vista o conxunto das ideas e as súas relacións.

Personalized attention
Methodologies
Research (Research project)
Case study
Description
Realizarase un seguimento a nivel individual ou a grupos reducidos para resolver dúbidas sobre a materia, casos e traballos a realizar Se comunicará con antelación o lugar, data e hora

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Oral presentation A13 B4 C1 C2 C3 Valorarase a participación e exposición oral das actividades 5
Long answer / essay questions B6 C5 Nesta proba responderase por escrito a varias preguntas de certa amplitude valorando que se proporcione a resposta esperada, con capacidade de razoamento, creatividade e espírito crítico. 50
Guest lecture / keynote speech A7 B1 B3 B7 B8 B9 C4 C5 C7 Preguntas e cuestións formuladas aos alumnos na aula e participación en debates / dinámicas informais e espontáneas sobre diferentes temas 5
Research (Research project) A5 B2 B5 C3 C8 Os alumnos elaborarán un proxecto de investigación. O traballo valoraranse atendendo a:
. Organización e traballo desenvolvido durante o cuadrimestre
. Presentación oral e escrita, estrutura, razoamento e creatividade
. Documentación/bibliografía/outros recursos utilizados.
. Especial atención ás conclusións e recomendacións..
10
Case study A7 A12 A13 C3 C6 Considérase a análise de casos prácticos/lecturas relacionados cos contidos teóricos da materia. Serán avaliados tendo en conta a súa presentación oral, escrita, a claridade, creatividade e aplicación dos fundamentos teóricos 30
 
Assessment comments
Poderá asignarse un plus na cualificación final a aqueles alumnos que participen regular e activamente no desenvolvemento da materia. A cualificación obtida nos casos prácticos e o proxecto de investigación non se conservará para 2ª oportunidade de xullo nin convocatorias posteriores.

Sources of information
Basic (). AGENCIA ESPAÑOLA PROTECCIÓN DATOS.
(). COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA.
Grande Esteban, I.;Abascal Fernández, E. (2014). Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial. ESIC
Merino Sanz, Mª J. (coord.) (2010). INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. ESIC
Esteban Talaya Águeda (2014). INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. ESIC

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Marketing/611G01035

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
Valórase positivamente a asistencia, participación en aula e titorías. Facilitarase bibliografia especifica ao final de cada un dos temas impartidos


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.