Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Historia Económica de Galicia Código 611G01042
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Aplicada 1
Coordinación
Casal Rodríguez, Bruno
Correo electrónico
bruno.casal@udc.es
Profesorado
Casal Rodríguez, Bruno
Correo electrónico
bruno.casal@udc.es
Web
Descrición xeral La materia pretende analizar la evolución de la economía de Galicia desde una perspectiva de largo plazo. Este viaje en el tiempo nos permitirá conseguir dos objetivos básicos. En primer lugar, entender los esfuerzos de nuestros antepasados para obtener progresivamente mayores cotas de bienestar. En este sentido, no podemos olvidar que el desarrollo económico constituye un fenómeno complejo que no sólo integra variables económicas sino también factores de tipo político, social e institucional. En segundo lugar, comprender la realidad económica actual de Galicia, que no es otra más que el resultado de sus éxitos y fracasos a lo largo del tiempo. Con esta finalidad, el programa se organiza en una serie de temas que abarcan desde el estudio de las características de Galicia en el Antiguo Régimen hasta la evolución de la economía gallega durante el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e entender a realidade económica de Galicia, as súas transformacións no longo prazo, os sectores produtivos, e as institucións económicas e a súa evolución A2
A5
A8
A11
B3
B7
C8
Asimilar que as realidades económicas son complexas, interrelacionadas con variables sociais, políticas e culturais, e inmersas nun contexto dinámico A4
B6
B8
C4
C6
Apreciar o papel desempeñado polos factores económicos e os factores institucionais nos procesos de desenvolvemento económico A3
A4
B1
B2
Axudar a entender as orixes e persistencia das desigualdades socioeconómicas en Galicia e entre as distintas áreas económico-xeográficas A6
A7
B4
C5
C8
Aplicar conceptos básicos da economía a diferentes contextos históricos A3
A7
Coñecer as distintas formacións económicas xurdidas na evolución histórica recente, e os factores que condicionaron as súas formas de crecemento A4
C3
Potenciar o emprego de técnicas e instrumentos cuantitativos básicos que impliquen o uso de material estatístico e gráfico A4
A7
A10
A12
Capacidade analítica e sintética A1
A9
B5
C4
Capacidade crítica e autocrítica A13
C4
Capacidade de traballo en grupo A13
C4
C7
Capacidade de expresión, oral e escrita B9
C1

Contidos
Temas Subtemas
Tema I: La economia tradicional gallega y la quiebra del Antiguo Régimen
Tema II: Galicia y Revolución Industrial. La historia de un fracaso
Tema III: La modernización gallega durante el primer tercio del siglo XX. Frenos y avances durante el franquismo.
Tema IV: La economía gallega entre dos crisis. De la crisis de los setenta a la Gran Recesión.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A7 A8 B5 B6 B7 B9 C3 C5 C6 C7 C8 17 34 51
Actividades iniciais A4 A10 A11 B1 C1 1 0 1
Proba obxectiva A9 B8 2 0 2
Traballos tutelados A5 A6 A12 A13 B2 B3 B4 C4 22 66 88
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral En estas sesiones se impartirán las pautas clave de cada uno de los temas del programa de la materia que el alumno debe conocer y preparar con el trabajo personal y con la ayuda de los instrumentos que ofrece el curso.
Actividades iniciais Exposición previa de las líneas maestras de la materia. Orientación inicial en función de los recursos bibliográficos, docentes e informáticos disponibles para el alumno.
Proba obxectiva Consistirá en la realización de un examen escrito sobre los contenidos del programa en las convocatorias oficiales.
Traballos tutelados El alumno debe realizar de manera individual un trabajo sobre un tema de historia económica gallega bajo la tutela de los profesores. Para ello debe seleccionar el trabajo de una lista que facilitarán los profesores a principios de curso y acudir obligatoriamente a las tutorías marcadas por los profesores durante el curso. El alumno entregará el trabajo en una fecha anterior al examen de la primera oportunidad que se indicará a los alumnos al comienzo del curso.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Se ofrecerá a los alumnos atención personalizada en la elaboración de los trabajos tutelados en el horario de tutorías marcado durante el curso

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A9 B8 Consistirá en la realización de un examen escrito sobre los contenidos del programa en las convocatorias oficiales. Se valorará la capacidad de expresión, el manejo y el dominio del vocabulario específico, la capacidad analítica y sintética y el conocimiento de los contenidos del programa. 30
Sesión maxistral A1 A2 A3 A7 A8 B5 B6 B7 B9 C3 C5 C6 C7 C8 Su evaluación se hará mediante la prueba objetiva realizada en las convocatorias oficiales de examen. 0
Traballos tutelados A5 A6 A12 A13 B2 B3 B4 C4 Consistirá en la presentación de un trabajo tutelado sobre un tema de Historia Económica de Galicia en los términos marcados a principios de curso. Se valorará el estilo del texto, el manejo y el dominio del vocabulario específico, los objetivos propuestos, las fuentes y bibliografía consultada, la capacidad analítica y sintética en el desarrollo del trabajo, la originalidad y el rigor en la elaboración. 70
 
Observacións avaliación

Para superar la asignatura es necesario obtener 50 de los 100 puntos totales.


Se realizará tutorías de grupo reducidas para cada grupo de 15 alumnos. Su horario se fijará durante el curso.


Está prohibido acceder al aula del examen con cualquier dispositivo que permita la comunicación con el exterior y/o el almacenamiento de información (móviles, ipads, etc.).


Es necesario que cada alumno que desee realizar el examen se identifique correctamente con el DNI o carnet de estudiante, con foto actualizada, en el aula donde se realizará la prueba.


 


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía

Alonso, J. A. (1984), «La banca yla economía de Galicia en el primer tercio del siglo XX», en Manuel Tuñón deLara, España, 1898-1936. Estructura y cambio , Madrid, UniversidadComplutense.

Alonso,L, Lindoso, E., Vilar, M. (2011), O lecerdas augas. Unha historia dos balnearios de Galicia, 1700-1936 , Vigo,Galaxia.

Alonso, L. (1976), Industrializacióny crisis del Antiguo régimen en Galicia, 1750-1830 , Madrid, Akal Editor,1976.

Alonso, L. (1986), Comerciocolonial y crisis del Antiguo régimen en Galicia, 1778-1818, Santiago, Pub.Xunta de Galicia.

Alonso,L. (2011), «La economía de Galicia, una panorámica, c. 1750-2010», Historiacontemporánea , núm. 42-1, pp. 15-65.

Alonso,L., Lindoso, E., Vilar, M. (2008), Construyendo empresas. La trayectoria delos emprendedores coruñeses en perspectiva histórica, 1717-2006 , A Coruña,Confederación de Empresarios Coruñeses.

Balboa,X. (1990), O monte en Galicia , Vigo, Edicións Xerais de Galicia.

Carmona,J. (1985), «La industria conservera gallega, 1840-1905», Papeles de EconomíaEspañola , especial Economía de las Comunidades autónomas. Galicia , pp. 177-191.

Carmona,J. (1990), El atraso industrial de Galicia, 1750-1900 , Barcelona, Ariel.

Carmona,J. (1996), “La economía del siglo XX: una panorámica”, Papeles de Economía Española nº 16, pp. 3-16.

Carmona,J. (1999), «Galicia en el desarrollo del sector eléctrico español (1900-1982)»,en Doctor Jordi Nadal. La industrialització i el desenvolupament econòmicd’Espanya. La industrialización y el desarrollo económico de España , vol.II, Barcelona, Publicacións de la Universitat de Barcelona, pp. 1378-1397.

Carmona,J. (2001), «Minifundio persistente e industrialización limitada» en Germán,Luis, Enrique Llopis, Jordi Maluquer de Motes y Santiago Zapata (eds.), Historiaeconómica regional de España, siglos xix y xx , Editorial Crítica,Barcelona, pp. 13-45.

Carmona,J. Fernández, T. (2003), A Compostela industrial. Historia e pegada dasfábricas de coiros no concello de Santiago , Santiago, Consorcio deSantiago.

Carmona,J. y J. Nadal (2005), O empeño industrial de Galiza , A Coruña, FundaciónPedro Barrié de la Maza.

Constela,C., Domínguez, L. (eds.) (2002), Temposde Sermos , Vigo.

Eiras,A. (1996), La población de Galicia, 1700-1860 , A Coruña, Fund. CaixaGalicia.

Facal,Mª J. (1985), «O sistema financiero galego da segunda metade do século XIX», Agália,monográfico Quatro estudos de história económica de Galiza , Corunha, pp.71-92.

Fernández,Á. (1994), «Los mayores productores agrarios de Galicia en la segunda mitad delsiglo xviii», Revista de Historia Económica , 2, pp. 365-396.

Fernández,L. (1992), Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnolóxicana agricultura galega, 1850-1939 , Vigo, Edicións Xerais de Galicia.

Fernández,L. ed. (2000), Terra e progreso. Historia agraria da Galiciacontemporánea , Vigo, Edicións Xerais de Galicia.

Fernández,X. (1990), Economía (política) do monte galego , Santiago, Servicio depublicacións da Universidade de Santiago.

Fernández,X., López, E. (2000), Estrutura Económica de Galiza , Vigo, Laiovento.

Gallego,D. (1993), «Pautas regionales de cambio técnico en el sector agrario español(1900-1930)», Cuadernos Aragoneses de Economía , vol. 3, nº 2,pp.241-276.

García-Lombardero,J. (1973), La agricultura y el estancamiento económico de Galicia en laEspaña del Antiguo régimen , Madrid, Siglo XXI.

Giráldez,J. (1985), «Aproximaçom ao sector pesqueiro galego no primeiro terço do séculoXX», Agália , monográfico Quatro estudos de história económica deGaliza , Corunha, pp. 7-32.

Giráldez,J. (1996), Crecimiento y transformación de la pesca en Galicia, 1880-1936 ,Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Juana,J. de, J. Prada, coords. (2005), Historia Contemporánea de Galicia ,Ariel, Barcelona.

Lindoso,E., Vilar, M. (2008), "A supervivencia dos comerciantes-banqueiroscoruñeses nun marco de crecente competencia: estratexias e resultados(1840-1936)", Revista Galega de Economía vol. 17, nº 1, pp.217-248.

López,J. A. (1996), La población de Galicia, 1860-1991 , A Coruña, F. CaixaGalicia.

Lozano,A. (1996), «De empresa pública a empresa privada: la gestión de los Arsenalesdel Estado, 1870-1936», en Francisco Comín y Pablo Martín Aceña, La empresaen la Historia de España , Madrid, Cívitas, pp. 369-382.

Maixé,J. C., Vilar, M., Lindoso, E. (2003), El ahorro de los gallegos. Orígenes ehistoria de Caixa Galicia (1876-2002) , A Coruña, Fundación Caixa Galicia.

Martínez,A. (1991), «Antecedentes del sector lácteo gallego, 1890-1935», Agriculturae Sociedad , vol. 59, pp. 9-40

Martínez,A. (1995), Cooperativismo y transformaciones agrarias en Galicia, 1886-1943 ,Madrid, Ministerio de Agricultura

Martínez,A., Piñeiro, C. (2001), «Empresas e servicios públicos: a creación dunhainfraestructura de transporte urbano, A Coruña 1876-1925», Revista Galega deEconomía , vol. 10, nº 1, pp. 249-278.

Martínez,B. (2000), O capital humano en Galicia (1860-1930): alfabetización ecrecemento económico , en Teses de doutoramento 2000 , Santiago,Servicio de Publicacións da US (edición CD).

Rico,E. (1995), “Montes, industrias de aserrío e tráfico de madeiras en Galicia. Aprovincia de Pontevedra no periodo 1885-1936», Caring for the Forest:Researching in a Changing World , XX Congreso Mundial de la UniónInternacional del Investigación Forestal, Tampere (Finlandia). Reproducidatambién en Lourenzo Fernández Prieto, ed. (2000).

Rodríguez,M. J., Dopico, F. (1981), Crisis agrarias y crecimiento económico en Galiciaen el siglo XIX , Sada (A Coruña), Ed. O Castro.

Saavedra,P. (1994), La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo régimen ,Barcelona, Crítica.

Saavedra,P., Villares, R. (1985), «Galicia en el Antiguo régimen: la fortaleza de unasociedad tradicional», en Roberto Fernández (ed.), España en el siglo XVIII.Homenaje a Pierre Vilar , Barcelona, Crítica, pp.434-504.

Sinde, A. I. (2000), Estrategiasde crecimiento y formas de integración en la empresa pesquera gallega:1900-1960 , Madrid, Fundación Empresa Pública, documento de trabajo.

Vázquez,A. (1988), «La emigración gallega. Migrantes, transportes y remesas», enNicolás Sánchez Albornoz, Españoles hacia América. La emigración en masa1880-1930 , Madrid, Alianza Universidad.

Vilar,M., Lindoso, E. (2009): “El negocio de la guerra civil en Galicia,1936-1939", Revista de Historia Industrial nº 39, pp. 153-192.

Villares,R. 1982): La propiedad de la tierra en Galicia (1500-1936) , Madrid,Siglo XXI.

Villares, R. dir. (1991), Historia de Galicia ,Vigo, Faro de Vigo, 4 vols.