Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Dereito da Intermediación Financeira Código 611G01044
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Coordinación
Lois Bastida, María Pilar Fátima
Correo electrónico
m.lois@udc.es
Profesorado
Lois Bastida, María Pilar Fátima
Correo electrónico
m.lois@udc.es
Web
Descrición xeral La materia abarca el estudio de los tres subsectores que integran el sistema financiero: el mercado bancario, el mercado de valores y el mercado de los seguros privados; el estudio comprende la regulación jurídica vigente, nacional y comunitaria.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar las fuentes de conocimiento del derecho. A5
B1
B4
B5
B7
B9
C1
C6
C7
C8
Analizar las implicaciones jurídicas de las actividades del sector financiero. A3
A5
A8
A9
C4
C5
C6
Conocer en sus lineas generales el régimen jurídco aplicable al mercado financiero. A1
A2
A3
A5
A7
A8
B2
B3
B6
B8
C4
C6

Contidos
Temas Subtemas
1) La banca y su función en el tráfico mercantil. Clases de operaciones. Los sujetos de la actividad bancaria.
2) La regulación de los contratos bancarios. Concepto y fuentes. La normativa sobre transparencia de las actividades bancarias.
3) Las cuentas bancarias.
4) El préstamo bancario.
5) La apertura de crédito.
6) El descuento bancario.
7) El crédito documentario.
8) El contrato de leasing.
9) Otras operaciones bancarias.
10) El mercado de valores. Objeto, organización y normas de actuación.
11) Mercado primario y mercado secundario. Las OPAS.
12) Teoría general del contrato de suguro. Seguros de cosas y de personas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A5 A7 A9 B2 B3 B4 B5 B6 B7 17 30 47
Presentación oral A8 B8 0 12 12
Aprendizaxe colaborativa A2 C4 25 8 33
Estudo de casos C6 0 10 10
Lecturas A1 0 15 15
Análise de fontes documentais A3 A5 A7 0 16 16
Actividades iniciais A7 A8 0 1 1
Estudo de casos B1 B9 C1 C5 C7 10 15 25
Proba de ensaio A8 A9 B2 B3 2 10 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Cada leccón se abrirá con la explicación por el profesor de los aspectos fundamentales del tema.
Presentación oral Los alumnos prepararán y expondrán un tema de su elección.
Aprendizaxe colaborativa Los alumnos resolverán en grupo o individualmente cuestiones que faciliten el estudio de la materia.
Estudo de casos Se analizarán algunos casos que contribuyan a la explicación de la materia.
Lecturas El alumno deberá estudiar los libros o articulos que el profesor indique.
Análise de fontes documentais Se manejarán documentos relacionados con las explicaciones
Actividades iniciais El profesor expondrá el primer dia la metología de la asignatura asi como todo lo relacionado con la evaluación y el adecuado seguimiento de la misma.
Estudo de casos
Proba de ensaio El alumno expondrá por escrito las cuestiones que proponga el profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Presentación oral
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
El alumno en horas de tutoria consultará las dudas relacionadas con las explicaciones teóricas y con la realización de los trabajos que tenga encomendados.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos B1 B9 C1 C5 C7 0
Presentación oral A8 B8 se evaluará el contenido y forma de las exposiciones 10
Proba de ensaio A8 A9 B2 B3 Se efectuarán dos exámenes parciales. Consistirán en sendas pruebas escritas en las que el alumno deberá desarrollar las cuestiones que se pregunten. La valoración de las respuestas tendrá en cuenta fundamentalmente la adecuada comprensión de las materias explicadas.
El exámen final deberá ser efectuado por los alumnos que no hayan superado los dos exámenes parciales tomados en su conjunto.
70
Sesión maxistral A3 A5 A7 A9 B2 B3 B4 B5 B6 B7 El contenido de las explicaciones se valorará en los exámenes. 0
Aprendizaxe colaborativa A2 C4 Se valorará la participación en clase. 10
Estudo de casos C6 Se valorará la respuesta a las cuestiones planteadas. El alumno podrá en estas pruebas utilizar toda la información escrita que tenga por conveniente. 10
Lecturas A1 El estudio de los libros recomendados se valorará en los exámenes. 0
Análise de fontes documentais A3 A5 A7 El análisis de los documentos que se comenten se valorará con la participación en clase. 0
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica BROSETA PONT (ult. edic.). MANUAL DE DERECHO MERCANTIL. TECNOS

Bibliografía complementaria SANCHEZ CALERO (ult. edic.). INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL. ARANZADI
JIMENEZ SANCHEZ (ult. edic.). LECCIONES DE DERECHO MERCANTIL. MARCIAL PONS


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito da Empresa/611G01007

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

El alumno debe familiarizarse con los conceptos y la terminología jurídica que resultan de los libros recomendados. Para ello las clases contendrán las explicaciones oportunas que permitan la comprensión de los textos que se deban estudiar.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías