Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Prácticas en Empresas Código 611G01045
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao Anual
Cuarto Optativa 18
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Dereito Privado
Economía Aplicada 1
Economía Financeira e Contabilidade
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Alvarez Garcia, Begoña
Arevano Fuentes, Mº de la Cruz
Freire Seoane, Maria Jesus Luisa
Guillen Solorzano, Eduardo
Iglesias Antelo, Susana
Lopez Martinez, Ivan
Pena Lopez, Jose Atilano
Veiga Fernández, Luís Angel
Correo electrónico
begona.alvarez@udc.es
m.arevano@udc.es
maria.freire.seoane@udc.es
eduardo.guillen@udc.es
susana.iglesias.antelo@udc.es
ivan.lopezm@udc.es
atilano.pena@udc.es
l.veiga@udc.es
Web http://http://http://www.economicas.udc.es/subido/practicas_empresas/Regulamento_Practicas_FEE.pd
Descrición xeral A información relativa a esta asignatura pode consultarse na normativa vixente que regula as prácticas en empresa
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Contribuir á formación integral do estudante complementando a aprendizaxe teórica e práctica - Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional. - Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas - Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo. - Favorecer os valores da innovación, a creatividade e o emprendimento. A1
A3
A4
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Os contidos a desenvolver polo estudante fixaranse de común acordó co titor da empresa Os contidos a desenvolver polo estudante fixaranse de común acordó co titor da empresa

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Resumo A1 A3 A4 A6 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 60 61
Traballos tutelados A1 A3 A4 A6 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 300 74 374
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Resumo O alumno deberá facer un resumo ou memoria das actividades realizadas durante a o periodo de prácticas
Traballos tutelados A metodoloxia desenvolvida nas prácticas externas corre a cargo da empresa, en función do Plan Formativo e das características e organización da mesma.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
As prácticas teñen tutorización por un profesor tutor da UDC e por un membro da organización na que realicen as prácticas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A3 A4 A6 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 A avaliación das prácticas farase a partir dun informe emitido polo titor da organización onde se realicen e da memoria de prácticas elaborada polo alumnado que será avaliada polo titor universitario.
Para acadar o aprobado a valoración de ambos aspectos deberá ter a cualificación de apto.
Na cualificación final o informe do titor da organización representará o 80% da nota.
100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Poden consultarse as referencias bibliográficas máis relacionadas cosestudos de Grao

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías