Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Tese de Grao Código 611G01046
Titulación
Grao en Economía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao Anual
Cuarto Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Computación
Dereito Privado
Dereito Público Especial
Economía Aplicada 1
Economía Aplicada 2
Economía Financeira e Contabilidade
Filoloxía Inglesa
Socioloxía e Ciencia Política da Administración
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Abeal Vazquez, Jose Pablo
Aguiar Maragoto, Fernando
Alonso alvarez, Luis
Alonso Seoane, Maria Jesus
Alvarez Garcia, Begoña
Barbeito Roibal, Susana Maria
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Blanco Louro, Amalia
Calvo Babío, Nuria Begoña
Calvo Dopico, Domingo Javier
Calvo Porral, Cristina
Calvo Silvosa, Anxo Ramon
Campo Villares, Manuel Octavio del
Castellanos Garcia, Pablo
Díaz De La Rosa, Angélica
Estevez Mengotti, Carlos Benigno
Faiña Medin, Jose Andres
Fernandez Castro, Angel Santiago
Fernandez Redondo, Marta
García Álvarez, María Teresa
Garcia Arthus, Emilia Luisa
Garcia Cebro, Juan Antonio
Garcia Lopez, Javier Angel
Garcia Lorenzo, Antonio
Garcia Rodriguez, Rafael Maria
Gomez Rodriguez, Maria Luz
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Grandio Dopico, Antonio
Guillen Solorzano, Eduardo
Iglesias Antelo, Susana
Juanatey Boga, Oscar
Ladra González, Susana
Lindoso Tato, Elvira
Llano Monelos, Pablo de
Lodeiro Hermida, Maria Jose
Lopez Martinez, Ivan
Lopez Mosteiro, Ricardo
Lopez Rodriguez, Abel Francisco
Lopez Rodriguez, Jose
Maixe Altes, Joan Carles
Mariz Perez, Rosa
Martinez Barreiro, Ana Maria Angeles
Martinez Fernandez, Valentin
Martinez Filgueira, Xose Manuel
Mendez Naya, Jose
Mezo Balaca, Ines
Miras Araujo, Jesus
Mourelle Espasandin, Estefania
Muiño Vazquez, Maria Flora
Novo Corti, Maria Isabel
Novo Peteiro, Jose Antonio
Orosa Gonzalez, Jose Javier
Pateiro Rodriguez, Carlos
Pedreira Andrade, Luis Pedro
Pena Lopez, Jose Atilano
Ramil Diaz, Maria Concepcion
Rego Veiga, Gustavo
Regueiro Ferreira, Rosa Maria
Rey García, Marta
Rey Graña, Carlota
Rey Miguez, Fernando
Rivera Castiñeira, M. Berta
Ruiz Lamas, Fernando
Saavedra Places, María de los Angeles
Salvador Montiel, Maria Dolores
Sanchez Santos, Jose Manuel
Sanchez Sellero, Maria del Carmen
Seijas Diaz, Amparo Dolores
Seijas Macias, Jose Antonio
Sequeiros Tizon, Julio Gaspar
Sieiro Constenla, Maria Milagros
Suarez Massa, Maria Isabel Ana
Taboadela Alvarez, Obdulia
Teijeiro Álvarez, Mercedes
Vara Arribas, Ricardo Jose
Varela Candamio, Laura
Varela Santamaria, Ramon
Veiga Fernández, Luís Angel
Vez Vazquez, Juan Carlos
Vilar Rodriguez, Margarita
Correo electrónico
j.abeal@udc.es
fernando.aguiar@udc.es
luis.alonso@udc.es
maria.alonso.seoane@udc.es
begona.alvarez@udc.es
susana.barbeito@udc.es
jose.barreiro.vinan@udc.es
amalia.blanco.louro@udc.es
nuria.calvob@udc.es
domingo.calvo.dopico@udc.es
cristina.calvo@udc.es
anxo.calvo.silvosa@udc.es
m.campov@udc.es
pablo.castellanos@udc.es
angelica.diaz@udc.es
c.mengotti@udc.es
jose.andres.faina.medin@udc.es
angel.fernandez.castro@udc.es
marta.fredondo@udc.es
teresa.galvarez@udc.es
emilia.garcia.arthus@udc.es
j.a.garciac@udc.es
javier.garcial@udc.es
antonio.garcia.lorenzo@udc.es
rafael.garcia.rodriguez@udc.es
luz.gomez@udc.es
manuel.gomez@udc.es
antonio.grandio1@udc.es
eduardo.guillen@udc.es
susana.iglesias.antelo@udc.es
oscar.juanatey.boga@udc.es
susana.ladra@udc.es
elvira.lindoso.tato@udc.es
pablo.de.llano@udc.es
maria.lodeiro@udc.es
ivan.lopezm@udc.es
ricardo.lopez@udc.es
francisc.lrodriguez@udc.es
jose.lopez.rodriguez@udc.es
carlos.maixe@udc.es
rosa.mariz@udc.es
ana.mbarreiro@udc.es
valentin.martinez@udc.es
xose.martinez@udc.es
jose.mendez@udc.es
ines.mezob@udc.es
jesus.miras@udc.es
estefania.mourelle@udc.es
flora.muino@udc.es
isabel.novo.corti@udc.es
jose.novop@udc.es
javier.orosa@udc.es
carlos.pateiro@udc.es
luis.pedreira@udc.es
atilano.pena@udc.es
maria.ramil@udc.es
gustavo.rego@udc.es
rosa.maria.regueiro.ferreira@udc.es
marta.reyg@udc.es
carlota.rey@udc.es
fernando.rey.miguez@udc.es
b.rivera@udc.es
fernando.ruiz@udc.es
angeles.saavedra.places@udc.es
maria.dolores.salvador@udc.es
jose.manuel.sanchez@udc.es
c.sanchez@udc.es
amparo.seijas@udc.es
antonio.smacias@udc.es
julio.sequeiros@udc.es
m.sieiro@udc.es
isabel.suarez.massa@udc.es
obdulia.taboadela@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
ricardo.vara@udc.es
laura.varela.candamio@udc.es
r.varela@udc.es
l.veiga@udc.es
juan.carlos.vez@udc.es
margarita.vilar.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral O traballo de fin de Grado (TFG) é unha materia do plan de estudio de tódalas titulacións da facultade, e supón a realización, por parte e de forma individual, dun proxecto, dunha memoria o un estudo concreto baixo a supervisión dun ou mais directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os obxectivos.
A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. Integrarse na xestión empresarial.
A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.
A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de traballo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico
B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora
B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os resultados aos que conduce.
B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT2-Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público. Así como, contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica e entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía. A3
A4
A8
A11
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C4
C6
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido e emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma. A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C5
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C5

Contidos
Temas Subtemas
Adaptarase a cada traballo de fin de grao Adaptarase a cada traballo de fin de grao

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 150 165
Lecturas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C6 C7 1 90 91
Análise de fontes documentais A11 A12 A13 B1 4 32 36
Presentación oral A3 A13 B1 B3 0 1 1
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Seguemento do traballo desenvolvido polo docente mediante un plan de titorías personalizado que pode apoiarse a través das titorias virtuales
Lecturas Son lecturas que o titor propon ao alumno que lle van a permitir comprender millor o fenómeno do problema a analizar
Análise de fontes documentais Documentos de apoio ás lecturas da bibliografía como datos, bases de datos, e outras fontes de interés
Presentación oral O alumno deberá defender ante un tribunal designado por sorteo o seu traballo final de grao

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Lecturas
Descrición

Seguimento persoalizado do traballo e as lecturas realizadas polo alumno. Pódese apoiar en medios tecnolóxicos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 É o traballo presentado polo alumno. Valorarase a calidade do traballo, o grado de cumprimento dos obxectivos, así como a origixinalidade e a sua presentación 50
Presentación oral A3 A13 B1 B3 O candidato deberá presentar e defender o seu traballo de fin de grao frente a un tribunal, o cal evaluará as capacidades desenvolvidas polo/la candidato/a. 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

O titor facilitará e orientará a búsqueda bibliográfica do alumno.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Pode consultarse o regulamento na páxina indicada.

http://www.economicas.udc.es/subido/Regulamento_TFG_aprobado.pdf


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías