Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Principios de Microeconomía Código 611G02001
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Correo electrónico
jose.barreiro.vinan@udc.es
Profesorado
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Calo Blanco, Aitor
Couñago Garrido, Celia
Sanchez De Paz, Elena
Veiga Fernández, Luís Angel
Correo electrónico
jose.barreiro.vinan@udc.es
aitor.calo@udc.es
c.counago@udc.es
elena.sanchez@udc.es
l.veiga@udc.es
Web
Descrición xeral Trátase de ter unha visión do funcionamento dos mercados no marco da Teoría Económica. Así mesmo, explicarase a metodoloxía económica, basicamente microeconómica. A análise desenvólvese utilizando modelos matemáticos sinxelos e con apoio gráfico.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en inglés
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os conceptos e relacións básicas da Microeconomía A4
A6
A7
A8
A10
A11
A12
C1
C4
C5
C6
C7
C8
- Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados - Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez. B9
B10
- Comprender coñecementos na área de microeconomia que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo - Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo. - Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. - Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado. - Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía B1
B2
B3
B4
B5

Contidos
Temas Subtemas
Bloque 1: Introdución Tema 1: Natureza, obxecto e método da Microeconomía
Tema 2: Teoría elemental da Oferta e a Demanda
Bloque 2: Consumo Tema 3: Teorías da Conduta do Consumidor
Bloque 3: Teoría da Empresa Tema 4: Teoría da Produción
Tema 5: Teoría dos Custos
Bloque 4: Mercados Tema 6: A Competencia Perfecta
Tema 7: O poder de mercado

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva C6 C7 2 18 20
Sesión maxistral A7 A8 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 C8 17 34 51
Estudo de casos A4 A6 10 10 20
Discusión dirixida C1 C4 C5 10 14 24
Seminario A12 4 0 4
Solución de problemas A6 5 15 20
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Proba escrita que pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve e/ou de discriminación
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe
Estudo de casos O alumno sitúase ante un problema concreto (caso) que lle describe unha situación real ou suposta da vida profesional e debe ser capaz de analizalo e resolvelo
Discusión dirixida Cuestións teóricas e prácticas para resolver en sesións ineteractivas
Seminario Titoría de Grupo: 2 subgrupos de 15 alumnos de catro horas cada unha e que se organizarán durante o curso
Solución de problemas Cuestións prácticas para resolver en sesións ineteractivas

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Estudo de casos
Discusión dirixida
Seminario
Descrición
Nas sesións interactivas aténdese individualmente aos alumnos facendo un seguimento das diferentes cuestións expostas. Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa sua dedicación

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A6 Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas expostas nas sesións ineteractivas 10
Proba obxectiva C6 C7 Durante o período lectivo realizaranse probas escritas que computarán para o cálculo da cualificación. Para superar a materia o alumno deberá obter 3,5 dos 7 puntos que como máximo poderá obter na proba obxectiva. 70
Estudo de casos A4 A6 Valoraranse as solucións propostas polos alumnos á resolución dos casos expostos 10
Discusión dirixida C1 C4 C5 Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas e teóricas expostas nas sesións ineteractivas 10
 
Observacións avaliación
Cualificación de non presentado. Corresponde ao alumnado, cando só participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación acadada.


Segunda oportunidade e convocatoria adiantada: Os criterios de avaliación son os mesmos para todas as oportunidades.

Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo aprcial e dispensa académica de exención de asistencia: Agás para as datas aprobadas na xunta de facultade para as probas obxectivas, para as restantes probas acordarase, a requerimento do alumno, ao inicio do curso un calendario específico de datas compatibles coa súa dedicación.

Identificación do estudante: O estudante ten que acreditar a súa personalidades de acordó a normativa vixente.


Fontes de información
Bibliografía básica García, P.; Ribó, A.; Sánchez-Losada, F.; Serrano, M.;Stoyavana, A.; Vialalta, L. (2015). 100 Problemas de microeconomía que te harán pensar. Madrid. Paraninfo
Antelo, Manel (2015). Curso Práctico de Microeconomía Intermedia. Universidade de Santiago de Compostela
Blanco Sánchez, Juan Manuel (2008). Economía. Teoría y práctica. Madrid. Mc Graw-Hill
Varian, H.R. (2010). Intermediate Microeconomics. Norton
Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D.L. (2009). Microeconomía. Madrid. Pearson
Krugman, P; Wells, R. (2013). Microeconomía. Barcelona. Reverte
Carrasco, A. et. al. (2013). Microeconomía: ejercicios y cuestiones. Madrid. Mc Graw-Hill
Krugman, P and Wells, R (2013). Microeconomics.
Pindyck R S and Rubinfeld, D L (2013). Microeconomics. Pearson
Barreiro, J., Couñago, C. y García, A. (2004). Prácticas de Microeconomía para un curso de Introducción. A Coruña. Universidade da Coruña
García, A y Barreiro, J. (2010). Principios de Microeconomía: manual para las clases prácticas. A Coruña. Repografía Noroeste, S.L.

Bilbiografía Complementaria:

Case, K.E. y Fair, R.C. (2008) Principios de Microeconomía. 8ª Edición. Pearson.

Frank, R.H. (2005) Microeconomía y Conducta. 5ª Edición. McGraw-Hill.

Krugman, P. y Wells, R. (2006) Introducción a la Economía. Microeconomía. Edición Original. Editorial Reverté.

 

 

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Asistencia ás clases co maior grao de participación posible. Utilización da bibliografía recomendada no programa. Resolver sempre todas as dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento das sesións, recorrendo á atención personalizada cando fose necesario.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías