Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Análise das Operacións Financeiras Código 611G02004
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Suarez Massa, Maria Isabel Ana
Correo electrónico
isabel.suarez.massa@udc.es
Profesorado
Alvarez Garcia, Begoña
Boedo Vilabella, Lucia
Lagoa Varela, Maria Dolores
Llano Paz, Fernando de
Suarez Massa, Maria Isabel Ana
Correo electrónico
begona.alvarez@udc.es
lucia.boedo@udc.es
dolores.lagoa@udc.es
fernando.de.llano.paz@udc.es
isabel.suarez.massa@udc.es
Web http://udc.fernandoaguiar.es
Descrición xeral O obxetivo da materia é o de coñecer:
a) a estructura e elementos das operacións financeiras básicas
b) as leises financeiras máis usadas na práctica financeira.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A2 Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada.
A3 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A5 Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A9 Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais
B7 CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principios que rexen o funcionamento das leis financeiras utilizadas na práctica, xunto coa súa aplicación a operacións financeiras concretas. A1
A2
A8
A9
A11
C4
C5
Coñecer e identificar o concepto de operación financeira, así como dos seus compoñentes, custos e rendementos. Saber utilizar estes conceptos en operacións financeiras concretas e, particularmente, nos conceptos de TAE e Custo Amortizado. A3
A4
A8
A9
A11
C1
Ser capaz de valorar rendas financeiras así como identificar en que operacións económico-finaniceras e para que han de ser aplicados tales valores. A5
A6
A8
A9
A11
C8
Coñecer, valorar e desenvolver operacións de préstamo, tanto dende o punto de vista do prestamista coma do prestatario. A8
A9
A11
A12
C7
Utilizar as ferramentas informáticas axeitadas para lograr máis eficienica nos cálculos necesarios nos apartados anteriores. A9
A11
C6
-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo -Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo -Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. -Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado -Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía B1
B2
B3
B4
B5
- Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais -Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización -Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas. -Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados -Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez. B6
B7
B8
B9
B10

Contidos
Temas Subtemas
Leis financeiras. Conceptos xerais 1. Concepto de ben económico.
2. A actividade económica e a actividade financeira.
3. Concepto de capìtal financeiro e representación gráfica.
4. Proxección financeira: concepto e clases.
5. Leis financeiras: concepto, características e propiedades.
6. Equivalencia e orde financeiras.
7. Magnitudes derivadas.
8. Sistemas financeiros. Concepto e clases.
9. Operacións con capitais financeiros
Leis financieiras utilizadas na práctica. 1. Capitalización simple e composta.
2. Desconto simple comercial e racional ou matemático. Desconto composto comercial e racional.
3. Capitalización continua.
4. Tipos de interese equivalentes.
5. Suma financeira e capital unificado.
Operacións financeiras. 1. Concepto, clases e compoñentes. O equilibrio financeiro.
2. Reserva matemática ou saldo financeiro. Concepto e métodos de determinación.
3. Custos e rendementos efectivos.
4. Aplicacións prácticas. O concepto de TAE. O custo e rendemento efectivos nas normas de valoración do Plan Xeral de Contabilidade. O cadro de Custo Amortizado de acordo ás normas de valoración do Plan Xeral de Contabilidade.
Valoración de rendas. 1. Concepto, compoñentes e clases de rendas.
2. Valoración de rendas. Método xeral e casos particulares.
3. Aplicacións prácticas. Obtención do Valor Actual Neto ou Valor Capital dun investimento. Constitución de capitais.
Operacións de préstamo. 1. Concepto de préstamo. Tipoloxía dos préstamos.
2. O equilibrio financeiro nas operacións de préstamo.
3. Cadros de amortización. Concepto, clases e obtención destes segundo as diferentes tipoloxías.
4. Valor financiero de un préstamo.
5. Características comerciais dos préstamos: a carencia e o reembolso anticipado.
6. O cálculo do custo efectivo para o prestatario, do rendemento para o prestamista e da TAE e o CER segundo normativa do Banco de España.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A6 A8 2 10 12
Proba de resposta breve A8 B4 B5 B6 2 5 7
Solución de problemas A6 A11 B1 B2 B3 25 50 75
Seminario A3 A4 A9 4 0 4
Sesión maxistral A1 A2 A5 A12 B7 B8 B9 B10 C1 C4 C5 C6 C7 C8 17 34 51
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta 1. Consiste nun exame teórico-práctico dos contidos da materia, con preguntas curtas, preguntas a desenvolver, preguntas sobre supostos prácticos, preguntas tipo test (verdadeiro/falso), preguntas de resposta múltiple ou unha combinación dos tipos mencionados.

2. O exame pode ser oral ou escrito. De non se publicar nada en contrario na páxina web da materia (Moodle) con 48 horas de antelación, o exame será escrito.

3. Celebraranse nas datas, horas e aulas que o Decanato fixe oficialmente.
Proba de resposta breve 1. Consisten nun exame sobre unha parte da materia e pode ser de respostas curtas, de tipo test (verdadeiro/falso), de resposta múltiple, de preguntas a desenvolver e de preguntas sobre supostos prácticos ou unha combinación delas.

2. O exame pode ser oral ou escrito. De non dicirse nada en contrario na convocatoria da proba en Moodle, o exame será escrito. A súa duración é de entre 20 e 60 minutos.

3. O grupo pode subdividirse para a realización das probas en cuantos subgrupos con1. Consisten nun exame de respostas curtas, de tipo test (verdadeiro/falso), de resposta múltiple ou unha combinación delas.
Solución de problemas 1. Exposición e solución de exemplos prácticos acerca dos contidos teóricos.

2. As prácticas e exemplos se intercalan cos contidos teóricos co fin de facilitar a comprensión da materia.

3. Na solución dos exemplos prácticos o alumno pode intervir: a) a iniciativa propia, tras pedir quenda de palabra b) por iniciativa do profesor, que solicitará expresamente a intervención do alumno.

4. Formularanse exercicios a realizar polo alumno en horas non presenciais ou de traballo autónomo. En horas presenciais posteriores farase unha revisión dos exercicios na que o alumno pode intervir e abrirase a correspondente quenda de preguntas co fin de aclarar aqueles aspectos que o alumno formule sobre o contido destas .1. Exposición y solución de ejemplos prácticos acerca de los contenidos teóricos.
Seminario Os obxectivos do seminario son:
a) Discutir co alumno calquera dúbida teórica sobre a parte de materia explicada ata ese momento
b) Resolución de exercicios da parte de materia explicada ata ese momento
Sesión maxistral 1. Exposición nas clases presenciais dos contidos teóricos e prácticos da materia co obxecto de que oriente o alumno na súa preparación.

2. O tempo dedicado a cada un dos capítulos en que está dividida a materia será proporcional ao grao de dificultade na preparación destes e á súa extensión, de modo tal que non se dedicará o mesmo tempo a cada un dos capítulos, senón que se profundará máis nuns que noutros. Todo iso, a xuízo do profesor que imparte a materia.

3. Para a preparación dos capítulos de menor dificultade de comprensión poderíase remitir ao alumno á bibliografía, aínda que nese caso nas clases presenciais orientaráselle acerca de: a) que fontes concretas se recomenda utilizar b) que aspectos son os máis relevantes e de maior interese en orde a alcanzar os resultados da aprendizaxe establecidos para a materia. 1. Exposición nas clases presenciais dos contidos teóricos e prácticos da materia co obxecto de orientar ao alumno na súa preparación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Proba de resposta breve
Seminario
Solución de problemas
Descrición
1. Na sesión maxistral o alumno pode intervir, logo de petición da palabra, para preguntar, aclarar ou expor o seu punto de vista sobre o tema que no momento da súa intervención estea a tratarse.

2. Na solución de problemas e nos seminarios o alumno pode intervir tal e como se expón no apartado de metodoloxías.

3. Nos horarios de tutoría o alumno será atendido para aclarar aquelas dúbidas que lle xurdan para a preparación da materia.

4. Sen citar á persoa que evacuou a consulta, esta pode ser publicada en Moodle, xunto coa súa resposta, coa finalidade de que outros alumnos poidan sacar proveito desta. Todo iso se o profesor considéraa oportuna e de interese xeral. 1. Na sesión maxistral o alumno pode intervir, logo de petición da palabra, para preguntar, aclarar ou expoñer o seu punto de vista sobre o tema que no momento da súa intervención se estea a trat

5. As anteriores normas son válidas para a totalidade do alumnado sexa cal for o tipo de matrícula que realizase.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A6 A8 1. Trátase dunha única proba para cada unha das oportunidades de avaliación da convocatoria.

2. Supón o 55% da avaliación final.

3. Consiste nun exame seguindo os criterios expostos en metodoloxías.

4. Nos exames tipo test (verdadeiro/falso) e nas de resposta múltiple as preguntas mal respondidas puntuarán negativo.
55
Proba de resposta breve A8 B4 B5 B6 1. Tres probas ao longo do curso.

2. Cada unha delas supón o 15% da avaliación final, o que no seu conxunto supón o 45% desta.

3. Consisten nun exame seguindo os criterios expostos en metodoloxías
45
 
Observacións avaliación

Os criterios
de avaliación son os mesmos para cada unha das oportunidades de avaliación.
Quere iso dicir que: 1) en ambas as probas de avaliación teranse en conta as
cualificacións obtidas nas probas de resposta breve, que supoñen, en conxunto,
o 45% da cualificación final; 2) o exame correspondente á proba mixta, en ambas
as oportunidades de avaliación, se cualifica sobre 5,5 puntos (o 55% da
avaliación final). A avaliación do alumnado que ten dedicación a tempo parcial
recoñecida ou exención parcial de asistencia a clase rexerase polos mesmos
criterios aplicados ao resto do alumnado. Na convocatoria adiantada, e só neste
caso, realizarase unha proba mixta encamiñada a avaliar todas as competencias e
contidos propios da materia.Os criterios de puntuación de cada unha das probas
daranse a coñecer no momento da proba e forneceranse xunto co enunciado
desta.As probas non realizadas puntúan como cero. As realizadas en fraude
supoñen a cualificación de cero puntos na avaliación final.A cualificación de
"non presentado" corresponde ao alumno que non participase en
ningunha proba de avaliación ou o fixese NUNHA SOA das probas de resposta
breve. Os únicos utensilios cos que está permitido o acceso ao recinto da proba
son os básicos para contestar o exame: lapis, bolígrafo ou pluma, goma de
borrar e calculadora electrónica non programable. Está expresamente prohibido o
acceso ao recinto do exame con: a) teléfonos móbiles e calquera outros
dispositivos capaces de comunicación a distancia e/ou de almacenamento de información;
b) apuntamentos, anotacións, libros ou material similar que non fose autorizado
expresamente na convocatoria do exame ou na páxina web (Moodle) da materia. A
non observancia desta norma supón o que se considere como realizada a proba en
fraude e iso con independencia de que quen teña no recinto da proba tales
dispositivos ou material sinalado utilizáseos ou non no curso desta. O alumno
ha de acreditar á súa personalidade de acordo á normativa vixente.


Fontes de información
Bibliografía básica Pozo, E. y Zúñiga, J. (1997). Análisis y formulación de las operaciones financieras. Madrid. ESIC Editorial
Aguiar Maragoto, F. J. y Martínez Fernández, P. (2009). Apuntes de Análisis de las Operaciones Financieras.
Pablo López, A. de (2000). Manual práctico de Matemática Comercial y Financiera (Volúmenes I y II). Madrid. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A
Pablo López, A. de (2002). Matemática de las operaciones financieras (Volúmenes I y II). Madrid. UNED
Joaquín Enríquez Díaz (2018). Matemáticas financieras: a través de supuestos prácticos. A Coruña Repronor SL
Pozo, E. y Zúñiga, J. (1996). Problemas de Matemática Financiero. Madrid. ESIC Editorial
Baquero López, Mª J. y Maestro Muñoz, M.L. (2003). Problemas resueltos de matemática de las operaciones financieras. Madrid. Ed. AC. Colección Paso a paso

Bibliografía complementaria González Velasco, M. del C. (2007). Análisis de las operaciones financieras (Core Syllabus for Actuarial Training in Europe). Pamplona. Editorial Aranzadi, S.A.
González Catalá, V. T. (1992). Análisis de las Operaciones Financieras, Bancarias y Bursátiles. Madrid. Ediciones de las Ciencias Sociales, S.A.
Pallerola Comamala, J. (2008). Matemáica financiera para el nuevo Plan General de Contabilidad. Madrid. Editorial Ra-Ma
Bonilla Musoles, M., Ivars Escortell, A. y Moya Clemente, I. (2006). Matemática de la operaciones financieras. Teoría y práctica. Madrid. Ed. Thomson
Gil Peláez, L. (1982). Matemática de las Operaciones Financieras. Madrid. Editorial AC
Levenfeld, G. y S. de la Maza (1997). Matemática de las Operaciones Financieras y de la Inversión. Madrid. Ed. McGraw-Hill
Bravo Monroy, R. (2004). Matemáticas financieras. Teoría y ejercicios. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces
Cabello González, J. M. (2006). Valoraciónn financiera. Teoría y práctica con Excel. Madrid. Delta Publicaciones


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade Financeira I/611G02013

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Teoría do Investimento/611G02020
Teoría do Financiamento/611G02021

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías