Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Matemáticas I Código 611G02009
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Coordinación
Blanco Louro, Amalia
Correo electrónico
amalia.blanco.louro@udc.es
Profesorado
Blanco Louro, Amalia
López Salas, José Germán
Pereira Saez, Maria Jose
Rey Miguez, Fernando
Correo electrónico
amalia.blanco.louro@udc.es
jose.lsalas@udc.es
maria.jose.pereira@udc.es
fernando.rey.miguez@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral O obxectivo de esta materia é a introdución do estudantado nos fundamentos do cálculo diferencial e integral dunha variábel e a álxebra linear que serán precisos para a aprendizaxe do resto de materias do grao e para o seu futuro profesional.
O/A estudante deberá comprender os conceptos básicos presentados e os resultados que os relacionan e aplicar de xeito correcto e con rigor estes coñecementos para a resolución práctica de problemas.
Farase unha énfase especial na aplicación dos contidos do curso a problemas de contido económico e á interpretación dos resultados obtidos.
Ademais, preténdese axudar ao estudantado a desenvolver competencias xenéricas como a capacidade de análise e síntese, capacidade de razoamento lóxico, capacidade de resolución de problemas, espírito crítico, aprendizaxe autónomo, ou a habilidade para pescudar e utilizar información derivada de diferentes fontes.
Tamén tentarase familiarizar ao estudantado no manexo de ferramentas informáticas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non haberá modificación de contidos.

2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas as non presenciais (seminarios, lecturas).

*Metodoloxías docentes que se modifican

Aulas. As sesións de aula (maxistral e solución de problemas) e as probas de resposta múltiple realízanse mediante ferramentas telemáticas (Plataforma TEAMS, Moodle,…). As sesións de Aula virtuais serán grabadas e estarán disponíbeis en Microsoft Stream para cada grupo da materia . (No caso de semipresencialidade buscarase una solución mixta, segundo o que se estableza).
As probas mixtas de avaliación final serán presenciais sempre que as condicións sanitarias e a normativa o permitan.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Teams: En horario de titorías de cada docente ou previa petición.

E-mail: En función da demanda do alumnado

Moodle: Avisos a través de Foros.

Teléfono: Dispoñíbel para consultas telefónicas.

4. Modificacións na avaliación

Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente, agás que os exames realizaranse de xeito telemático se as condicións non permiten a realización presencial. Neste caso a proba mixta poderá incluír una parte de test (proba de resposta múltiple).
Durante as probas o estudantado non poderá manter contacto con outras persoas e se poderá solicitar que active a súa cámara (o a do seu móbil) e se identifique mediante o seu DNI ou equivalente.

*Observacións de avaliación:---------------------

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Bibliografía básica:

K. Sydsæter, P. J. Hammond y P. Carvajal (2012). Matemáticas para el análisis económico. Madrid, Pearson. Accesíbel como libro electrónico a través da web da biblioteca. https://www.udc.es/es/biblioteca.economia/

Recursos de matemáticos en internet:

1º Proyecto Descartes: Repaso de coñecementos previos. http://recursostic.educacion.es/descartes/web/

2º WolframAlpha:Engine for computing answers and getting knowledge. http://www.wolframalpha.com/

3 º Symbolab: Calculadora de resolución de problemas. https://es.symbolab.com

4º Las matemáticas: Canle de vídeos de matemáticas de YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCtkmpuSfYi9R8Xeq9OrO6GA

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A9 Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A10 Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en inglés
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ler, interpretar e escribir proposicións sinxelas en linguaxe matemática. A7
B4
B8
Entender e realizar razoamentos lóxico-matemáticos sinxelos. A11
A12
B5
Identificar contextos reais nos que aparezan progresións A3
A11
Manexar os conceptos básicos da recta real A3
B2
Calcular a suma de termos dunha progresión e interpretar o resultado A9
A10
A12
B1
B10
C1
Saber as características básicas dunha función A8
B3
C4
Coñecer as funcións elementais A8
B4
C6
Coñecer o concepto de límite dunha función nun punto e saber calcular límites A3
A6
A8
A11
B5
C5
Coñecer e interpretar o concepto de continuidade A3
C8
Aplicar o Teorema de Bolzano para determinar a solución dunha ecuación A11
Concepto, cálculo e interpretación de derivada e o de elasticidades A3
A8
C7
Obtención do polinomio de Taylor. Aproximación dunha función nun punto A8
A11
Calcular os extremos dunha función A3
A4
A8
A11
Representación gráfica de funcións reais de variábel real A8
A11
Coñecer o concepto de integral de Riemann en unha variábel A3
Identificar situacións vinculadas á titulación nas que podemos aplicar o concepto de integral e aplica-los a situacións ou casos reais de mercado A4
A11
Saber calcular integrais indefinidas, definidas e impropias A8
A11
Entender o concepto de matriz e saber operar con elas A11
Calcular o rango dunha matriz e a matriz inversa A8
Calcular o determinante dunha matriz, coñecer e utilizar as súas propiedades A8
A11
Usar os determinantes para o cálculo da matriz inversa e estudar o rango dunha matriz por menores A11
Coñecer a estrutura e características xerais dun sistema de ecuacións lineares A3
Discutir e resolver sistemas de ecuacións lineares A3
A8
Utilizar sistemas de ecuacións para modelizar e resolver problemas en contextos reais. A8
A11
B5
Formular e resolver problemas sinxelos do ámbito da economía e a empresa en termos matemáticos. A6
A8
B5

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Introdución ás funcións reais de variábel real: A recta real. Introdución á linguaxe matemática.
Sucesión de números reais.
Progresións.
Función real de variábel real. Propiedades.
Funcións elementais.
Tema 2. Límites e continuidade de funcións reais de variábel real. Límite dunha función nun punto. Propiedades. Límites infinitos e límites cara infinito.
Álxebra de límites.
Continuidade e descontinuidade. Tipos de descontinuidade. Propiedades das funcións continuas
Tema 3. Diferenciabilidade de funcións reais de variábel real Derivada dunha función real de variábel real.
Cálculo e interpretación das derivadas.
Elasticidade. Interpretación.
Diferencial dunha función real de variábel real. Teoremas fundamentais do cálculo diferencial.
Extremos relativos.
Derivadas de orde superior ao primeiro.
Teorema de Taylor.
Concavidade e convexidade.
Puntos de inflexión.
Representación gráfica de funcións reais de variábel real.
Tema 4. Integral de Riemann dunha función real de variábel real
Concepto e construción.
Condicións de integrabilidade.
Teoremas fundamentais do cálculo integral.
Cálculo de primitivas inmediatas.
Integrais impropias.
Tema 5. Matrices e determinantes
Conceptos básicos.
Operacións con matrices.
Rango dunha matriz.
Determinante dunha matriz. Propiedades.
Desenvolvemento dun determinante.
Matriz inversa.
Rango dunha matriz por menores.
Tema 6. Sistemas de ecuacións lineais Definicións básicas.
Teorema de Rouché Frobenius.
Método de Gauss.
Regra de Cramer.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B1 1 2 3
Lecturas A3 0 5 5
Proba de resposta múltiple A4 3 9 12
Sesión maxistral A4 A6 A11 A12 B1 B2 B4 B5 C1 C5 C6 16 16 32
Solución de problemas A7 A8 A10 B8 B10 C4 25 50 75
Traballos tutelados A3 A6 A9 C8 0 7.5 7.5
Seminario B3 C7 4 0 4
Proba mixta B2 B3 B4 2 8 10
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da materia. Duración estimada 1 hora
Lecturas Esta actividade refírese ao estudo e preparación pola parte do estudantado, da materia para a súa posterior avaliación. Non será unha actividade presencial.
Proba de resposta múltiple Haberá probas de resposta múltiple (tipo test). Estas probas estarán constituídas por preguntas con varias respostas das que só unha será verdadeira, relativas aos conceptos teóricos e prácticos estudados nas clases de sesión maxistral e de solución de problemas
Sesión maxistral Esta parte da docencia estará centrada na exposición dos contidos teóricos.
Solución de problemas Consistirá na exposición e realización dos contidos prácticos dos diferentes temas, con participación pola parte do estudantado.
Traballos tutelados Consistirán na realización por parte do estudantado de diversos exercicios, que se articularán en boletíns persoais.
Será obrigatorio entregalos nos prazos sinalados e poderá esixirse a súa defensa.
Seminario Nestas sesións resolveranse de xeito colectivo as dificultades que podan xurdir coa materia. Os estudantes poderán ter que presentar e defender o seu traballo individual.
Serivirán para un seguimento máis personalizado do progreso do estudantadado.
Realizaranse se xeito telemático.
Proba mixta Á fin do cuadrimestre haberá unha proba mixta (teórica e práctica) de carácter presencial. Esta proba será realizada na data oficial de avaliación que determine o centro para esta materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba de resposta múltiple
Solución de problemas
Proba mixta
Seminario
Descrición
Para acadar os obxectivos da materia e para a preparación das diferentes probas, o estudantado disporá dos seguintes medios de comunicación co profesor:

- Titorías persoais no despacho ou a través de Teams (no horario de titorías que estableza o profesor, a consultar na páxina web da UDC ou no Moodle da materia).

-correo electrónico do profesorado.


Ademais, tamén será posíbel a realización de titorías en datas e horas diferentes ás establecidas segundo dispoñibilidade das partes, previa solicitude. Esta medida facilita a atención personalizada a estudantes a tempo parcial.

As sesións de atención individual tamén poderán realizarse por iniciativa do profesor.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 A6 A9 C8 A súa ponderación total na cualificación final é do 20%.
Os docentes poderán solicitar do alumno a defensa de todos ou algún dos traballos presentados. A defensa non satisfactoria ou a non presentación á defensa poderá supor un cero no traballo.
20
Proba de resposta múltiple A4 A súa ponderación total na cualificación final é do 40%. Poderán ser substituídas por probas escritas.

Haberá, ao longo do cuatrimestre, un máximo de 4 probas.
40
Proba mixta B2 B3 B4 A súa ponderación na cualificación final da materia é do 40%.

Proba de resolución de exercicios e problemas. Poderá ter tamén preguntas teóricas.
Realizarase na data marcada polo centro para a avaliación final da materia.

O estudante deberá amosar ademais do coñecementos dos contidos da materia e a súa aplicación, a capacidade de razoamento e de expresión en linguaxe matemática.
40
 
Observacións avaliación

Cualificación de Non presentado: Otorgarase esta cualificación ao estudantado que só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% da cualificación final, con independencia da cualificación obtida.

Condicións de realización dos exames: Durante a realización dos exames non se poderá ter acceso a ningún dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información, salvo que o propio deseño da proba así o esixa (e neste caso so poderá usarse esta conexión co exterior e/ou o almacenamento de información para os fins marcados polos docentes). Poderá ser denegada a entrada á sala de examen con este tipo de dispositivos. Salvo aviso previo do contrario, tampouco está permitido o uso de calculadoras durante la realización das probas presenciais.

Convocatoria adiantada de decembro: Realizarase un exame que valerá dez puntos.

Para a
segunda oportunidade: 

-      manterase
a parte de avaliación continua (traballos tutelados e proba de resposta múltiple)
 aínda que pasará a pesar un 50% da nota
da oportunidade. Dentro da cualificación de avaliación continua as probas de
resposta múltiple manterán o dobre do peso que os traballos tutelados.

-      Farase
unha proba mixta presencial de características análogas ás da primeira
oportunidade que suporá o outro 50% da cualificación da oportunidade.

Os alumnos que teñan recoñecida a dedicación a tempo parcial, seguirán o mesmo sistema de avaliación que os que están a tempo completo.

Plataforma
virtual: Para seguir a materia e obter todos os materiais básicos dela, usarase o
campus virtual da UDC (moodle). Así mesmo, se o profesorado o considera
apropiado, poderá usarse a  plataforma do
departamento Moebius http://moebius.udc.es .
Neste  caso facilitaráselle a cada
estudante  un nome de usuario e un contrasinal persoal, xunto coa  información precisa para acceder a esta plataforma
virtual.


Fontes de información
Bibliografía básica K. Sydsaeter, P. J. Hammond y A. Carvajal (2012). Matemáticas para el análisis económico. Pearson Madrid

Bibliografía complementaria K. Sydsaeter, P. J. Hammond y A. Carvajal (2012). Matemáticas para el análisis económico . Pearson Madrid
P. Alegre, C. Badía, F. J. Ortí, C. Rodón, J. B. Sáez, T. Sancho, J. Tarrío y A. Terceño (1990 ). Ejercicios resueltos de matemáticas empresariales 1 . AC, Madrid
F. M. Guerrero y M. J. Vázquez, eds. (1998 ). Manual de álgebra lineal para la economía y la empresa . Pirámide, Madrid
R. Caballero, S. Calderón, T. P. Galache, A. C. González, Mª. L. (2000 ). Matemáticas aplicadas a la economía y la empresa. 434 ejercicios resueltos y. Pirámide, Madrid
P. Alegre y otros (1995 ). Matemáticas empresariales . AC, Madrid
Galan, F.J. Y Otros (2001). Matemáticas para la economía y la empresa Ejercicios resueltos. Ed. AC. Madrid
J. Rodríguez Ruiz (2003). Matemáticas para la economía y la Empresa Vol I. Madrid, Ediciones Académicas
J. Rodríguez Ruiz (2003). Matemáticas para la economía y la Empresa vol. II. Madrid, Ediciones Académicas
Jarne, G.; Pérez-Grasa, I. Y Minguillón E (1997). Matemáticas para la economía. Álgebra lineal y cálculo diferencial. Ed. McGraw Hill. Madrid
E. Minguillón, I. Pérez Grasa y G. Jarne (2004 ). Matemáticas para la economía. Libro de ejercicios. Álgebra lineal y cálculo diferencial . McGraw-Hill, Madrid
Calvo, M. E. Y Otros (2003.). Problemas resueltos de matemáticas aplicadas a la economía y la empresa. Ed. AC. Madrid


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Matemáticas II/611G02010

Observacións

COÑECEMENTOS PREVIOS:

O estudantado debería ter ben asentados os contidos das Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II do Bacharelato e as dos cursos anteriores.

En particular:

 1. Cálculo diferencial nunha variábel (funcións elementais, límites, continuidade, derivadas, extremos, convexidade, representación gráfica, integración básica).
 2. Álxebra linear (matrices, método de Gauss, sistemas de ecuacións lineares, determinantes)

Na rede pode atopar axuda para se por ao día deses temas no caso de déficit formativo.

Algunhas ligazóns nas que o alumnado pode atopar e lembrar os contidos e as competencias son:

 • Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (2008), Proyecto DESCARTES. http://descartes.cnice.mec.es/descartes2/previas_web/index.html
 • http://ocw.innova.uned.es/matematicas-industriales/ (temas Álgebra, Integración, Conjuntos, Aplicaciones,Funciones y Gráficas, numeros, derivadas)
 • G. Jarne, E. Minguillón y T. Zabal (2009) Curso básico de Matemáticas para estudiantes de Económicas y Empresariales. www.unizar.es/aragon_tres

Outras ligazóns de interese:

 • Khan Academy: https://www.khanacademy.org/
 • Khan Academy (en español): http://www.youtube.com/user/KhanAcademyEspanol
 • Khan Academy (en galego): http://www.youtube.com/user/KhanAcademyPortugues
 • P. Dawkins (2003-2009), Paul’s online math notes. http://tutorial.math.lamar.edu/ M. J. Osborne (1997-2003)
 • Mathematical methods for economic theory: a tutorial. http://www.economics.utoronto.ca/osborne/MathTutorial/ Escuela de Matemática
 • Instituto Tecnológico de Costa Rica http://www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/MATEGENERAL/index.htm
 • https://www.wolframalpha.com/


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías