Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Microeconomía. Mercados e Competencia Código 611G02012
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Coordinación
Sanchez De Paz, Elena
Correo electrónico
elena.sanchez@udc.es
Profesorado
Alló Pazos, María
Calo Blanco, Aitor
Garcia Cebro, Juan Antonio
Mendez Naya, Jose
Novo Peteiro, Jose Antonio
Sanchez De Paz, Elena
Varela Santamaria, Ramon
Correo electrónico
maria.allo.pazos@udc.es
aitor.calo@udc.es
j.a.garciac@udc.es
jose.mendez@udc.es
jose.novop@udc.es
elena.sanchez@udc.es
r.varela@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo da microeonomía a nivel intermedio. Baseándose nos coñecementos adquiridos na materia de principios de microeconomía trátase de ter unha visión do funcionamento dos mercados no marco da teoría económica.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en inglés
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais
B7 CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir, analizar e interpretar a metodoloxía económica dirixida ao estudo do funcionamento dos mercados e a competencia entre as empresas a un nivel intermedio, utilizando modelos matemáticos sinxelos e apoio gráfico A6
A7
A10
A11
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B9
C1
C4
C8
Entender as interrelacións existentes entre as principais variables microeconómicas e cómo destas derívanse as implicacións sobre a dirección e a xestión empresarial A4
A8
B6
B7
B8
B9
C5
C6
Fomentar a actitude crítica e transmitir os valores do esfozo, do traballo, da formación contínua, así coma do respeto á diversidade B2
B4
B10
C4
C6
C7
C8
Saber desenrolar traballos individuales e de equipo A10
A12
B6
B8
B9
B10
C1
C7

Contidos
Temas Subtemas
INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN
PARTE I: O PODER DO MERCADO 1 A decisión de producción do monopolista. O poder do monopolio
2 Custos sociais do monopolio. Monopolio natural e regulación
3 Cadeas verticais
4 Discriminación de prezos
PARTE II: OLIGOPOLIOS 5 Introducción á teoría de xogos
6 Modelos de oligopolios: Solucións non cooperativas
7 Solucións cooperativas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A7 A8 A11 B1 B9 C6 10 20 30
Discusión dirixida A12 B2 B4 B10 C1 C4 C6 8 16 24
Estudo de casos A4 A11 B2 B6 B8 B9 C5 7 10.5 17.5
Proba obxectiva A6 A8 A11 B3 B5 C1 4 32 36
Seminario A6 A10 A12 C1 C4 C6 C7 C8 4 0 4
Lecturas A10 C1 C4 C5 C6 C7 C8 0 5 5
Sesión maxistral A6 A7 A8 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C6 C7 17 8.5 25.5
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Cuestións prácticas para resolver en sesións interactivas
Discusión dirixida Cuestións teóricas e prácticas para resolver en sesións interactivas
Estudo de casos O alumno sitúase ante un problema concreto (caso) que lle describe unha situación real ou suposta da vida profesional e debe ser capaz de analizalo e resolvelo
Proba obxectiva Proba escrita que pode combinar preguntas breves, de desenvolvemento e exercicios
Seminario Clases en grupos de 15 alumnos para análise detallada de problemas concretos do temario
Lecturas Lecturas de artigos de difusión, prioritariamente en lingua estranxeira
Sesión maxistral Exposición oral do profesor complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Discusión dirixida
Estudo de casos
Seminario
Descrición
Durante o desenvolvemento das sesións interactivas atenderase de forma individualizada aos alumnos, facendo un seguimento dos problemas que se lles poidan presentar ante as cuestións formuladas. Os alumnos terán tamén a posibilidade de consultar as posibles dudas acudindo as tutorías específicas do profesor correspondente.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A7 A8 A11 B1 B9 C6 Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas formuladas nas sesións interactivas. Poderanse realizar probas escritas. 10
Discusión dirixida A12 B2 B4 B10 C1 C4 C6 Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas e teóricas formuladas nas sesións interactivas. Poderanse realizar probas escritas. 10
Estudo de casos A4 A11 B2 B6 B8 B9 C5 Valoraranse as solucións propostas polos alumnos á resolución dos casos formulados. Poderanse realizar probas escritas. 10
Proba obxectiva A6 A8 A11 B3 B5 C1 Ademais das probas finais realizaranse probas parciais durante o curso que computarán para o cálculo da cualificación final. 70
 
Observacións avaliación

A asistencia ás clases é imprescindible para a valoración de casos, discusións, solución de problemas e para a realización das probas parciais. Para superar a materia será necesario alcanzar unha cualificación de 5 sobre 10. Nas probas finais deberase obter polo menos 3 puntos dos 7 máximos, que deberán completarse ata chegar ao 5 coa puntuación acumulada durante o curso, ou obterse directamente na propia proba. As condicións de evaluación para a segunda oportunidade serán as mesmas que para a primeira.

Na proba da convocatoria adiantada, se fora o caso, o alumno deberá obter una cualificación de 5 sobre 10. Este mismo criterio seguirase para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia conforme o establecido na normativa específica da UDC.

A cualificación de non presentado corresponderá ao alumnado que non participe en actividades de avaliación ou que soamente o faga naquelas que supoñan unha ponderación inferior ao 20% da cualificación total, independentemente da que sería a cualificación final obtida.

Para preparar as probas utilizarase a bibliografía recomendada, así como o material entregado nas clases.

Aconséllase que se resolvan sempre todas as dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento das sesións, recorrendo á atención personalizada cando fose necesario.


Fontes de información
Bibliografía básica Gibbons, R. (). A Primer in Game Theory. Prentice Hall
Antelo, Manuel (2014). Economía de la Información. McGraw-Hill
Vega Redondo, F (2000). Economía y Juegos. Antoni Bosch
Vega-Redondo, F (). Economics and the Theory of Games. Cambridge
Varian, H R (2010). Intermediate Microeconomics. Norton
Goolsbee, Austan; Levitt, Steven; Suverson, Chad (2015). Microeconomía. Reverte
Pindyck, R S and Rubinfeld, D L (2018). Microeconomía. Pearson
Varian, H R (2011). Microeconomía intermedia. Antoni Bosch
Frank, Robert H. (2009). Microeconomía Intermedia. Análisis y comportamiento económico. McGraw-Hill
Carrasco A. y otros (2013). Microeconomía. Ejercicios y cuestiones. McGraw-Hill
Pindyck, R S and Rubinfeld (2013). Microeconomics. Pearson
Krugman, P and Wells, R (2013). Microeconomics.
Gibbons, Robert (1993). Un primer curso de teoría de juegos. Antoni Bosch

Bibliografía complementaria Gracia, Esperanza; Pérez, Rafaela (). Cuestiones Tipo Test de Microeconomía Intermedia. Prentice Hall
Fernández de Castro, J.; Duch Brown, N. (). Economía Industrial. McGraw-Hill
Estrin, Saul; Laidelr, David (). Micreoeconomía. Prentice Hall
Datz, Nichael, L.; Rosen, Harvey L. (). Microeconomía. Adison.Wesley Iberoamericana
Fernández de Castro, J.; Tugores, J. (1997). Microeconomía. McGraw-Hill
Nicholson, Walter (). Microeconomía Intermedia y Aplicaciones. Thomson
Congregado, E. y otros (). Microeconomía. Cuestiones y problemas resueltos. Prentice Hall
Tugores, J.; Fernández de Castro, J. (). Microeconomía: Cuestiones y Problemas. McGraw-Hill
Nicholson, Walter (). Teoría Microeconómica. McGraw-Hill
Nicholson, Walter (). Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones. Thomson


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Microeconomía/611G02001
Matemáticas I/611G02009
Matemáticas II/611G02010

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Matemáticas II/611G02010

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase ter cursadas previamente as materias de Matemáticas I e II. Recoméndase o estudo simultáneo das Matemáticas II aos alumnos que cursan ADE+Dereito e non o puideron facer con anterioridade.

Na entrega de traballos o boletíns que se realicen nesta materia:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Na medida do posible empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

Facilitarase a plena integración do alumnado que por razóns físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías