Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Introdución ao Marketing Código 611G02015
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Martinez Fernandez, Valentin
Correo electrónico
valentin.martinez@udc.es
Profesorado
Calvo Porral, Cristina
Losada López, José María
Martinez Fernandez, Valentin
Membiela Pollán, Matías Enrique
Rodríguez Vázquez, Clide
Sánchez Amboage, Eva
Correo electrónico
cristina.calvo@udc.es
jose.maria.losada@udc.es
valentin.martinez@udc.es
matias.membiela@udc.es
c.rodriguezv@udc.es
eva.sanchez.amboage@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo desta materia é aplicar os fundamentos do márketing a casos reais de empresas
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A2 Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada.
A3 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A5 Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A9 Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais
B7 CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender a importancia da mercadotecnia como área de coñecemento das ciencias sociais e a súa relevancia para outras áreas do coñecemento. A1
B1
B2
Entender a importancia da mercadotecnia como área funcional da empresa e a súa relación co resto de áreas funcionais da organización, e igualmente do seu obxectivo e funcións. A2
A8
A11
A12
B8
B9
B10
C5
C7
Analizar o ámbito, a competencia, e igualmente o comportamento do consumidor, como elementos que han de ser considerados pola mercadotecnia para a toma de decisións estratéxicas e operativas. A3
A4
A5
A6
A9
B3
B4
C1
C4
Comprender e analizar as variables do mercadotecnia-mix e o seu desenvolvemento operativo por parte das organizacións. Aproximación ao concepto de mercadotecnia on-line e as súas repercusións na comunicación empresarial actual. A4
A5
A6
B5
B6
B7
C6
C8

Contidos
Temas Subtemas
PARTE I. INTRODUCCIÓN
TEMA 1. INTRODUCCIÓN AO MARKETING
PARTE II. MARKETING ESTRATÉXICO TEMA 2. ANÁLISE DO ENTORNO EMPRESARIAL E DA COMPETENCIA
TEMA 3. O COMPORTAMIENTO DO CONSUMIDOR
TEMA 4. SEGMENTACIÓN DO MERCADO E POSICIONAMENTO
TEMA 5. A INVESTIGACIÓN COMERCIAL
TEMA 6. LA FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING
PARTE III. MARKETING OPERATIVO

TEMA 7. PRODUTO E A MARCA
TEMA 8. PREZO
TEMA 9. DISTRIBUCION COMERCIAL
TEMA 10. COMUNICACIÓN COMERCIAL

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A12 B1 B2 B3 B4 B5 C6 C7 C8 17 51 68
Lecturas A6 A8 A11 12 18 30
Presentación oral A4 A9 B6 B7 B8 B9 13 19.5 32.5
Eventos científicos e/ou divulgativos B10 C1 C4 C5 5 0 5
Proba de resposta múltiple A1 0.5 10 10.5
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicación dos contidos do programa teórico da materia mediante a exposición oral, guiada co uso de presentacion, a través de medios audiovisuales.
No se entregarán aos alumnos/as as diapositivas.
Levarase a cabo, por parte dos profesores, un control da asistencia as clases. A asistencia regular será valorada na calificación da asignatura
Lecturas Facilitarase ao alumnado textos e lecturas e /ou traballos prácticos sustentados en análises bibliográficas dos diferentes temas cuxa finalidade consistirá en servir de complemento á clase maxistral e deberase traballar en grupo para resolver as cuestións que se formulen
Presentación oral O grupo que os profesores designen deberá expoñer na clase práctica a lectura correspondente e/ou o traballo das actividades complementarias, así como responder ás cuestións que se lle formulen aos seus integrantes.
Eventos científicos e/ou divulgativos O alumnado tamén deberá asistir a actividades complementarias de carácter práctico (conferencias, seminarios, talleres ou similares) co fin de coñecer casos prácticos expostos polos seus protagonistas; tamén en grupo se deberán analizar os contidos das devanditas actividades e reflectir a devandita análise nos correspondentes traballos que se someterán a avaliación.
Proba de resposta múltiple Test de resposta múltiple individual. Cada pregunta mal contestada penaliza a cualificación da proba (tres preguntas mal contestadas contrarrestan unha correcta) e non se poderá deixar en branco ningunha custión.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Sesión maxistral
Lecturas
Descrición
Os diferentes membros do grupo poderán consultar as dúbidas correspondentes ao desenvolvemento dos casos prácticos/lecturas que deberán presentar ou expoñer.

Así mesmo, se se ten algunha dúbida relativa ao material explicado en clase, pódese consultar co docente no seu despacho ou fixar outro momento para aclarar dúbidas e facilitar o seguimento do alumno

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A1 Preguntas Test de resposta múltiple (catro opcións). A proba de resposta múltiple establece un mínimo ou restrición para poder superar a materia. É dicir, independentemente da cualificación alcanzada na parte práctica, se non se lograse unha puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 na proba de resposta múltiple non se computará esta nota e a materia considerarase como non superada.

A asistencia a clase outorgará un plus de 0,5 puntos sobre a cualificación da proba de resposta múltiple, sempre que a cualificación desta sexa dun mínimo de 4,5 puntos sobre 10, e a condición de que na devandita asistencia non se superen nin dúas ausencias en clases teóricas nin tampouco se superen dúas ausencias en clases prácticas.

No caso de non ser superado o exame test e, por tanto, non aprobarse a materia, a cualificación final que figurará na correspondente acta será a alcanzada no devandito exame test e ponderado ao 60%.
60
Lecturas A6 A8 A11 Lecturas e /ou Traballos Prácticos sustentados en análise bibliográfica, Actividades Complementarias e Presentación Oral (40%)
As lecturas deberán ser analizadas polo alumnado en grupo para a súa posterior exposición.
Todos os grupos deberán enviar aos profesores, en formato pdf, as lecturas e traballos da Actividades Complementarias analizadas e previamente a exposición.


40
 
Observacións avaliación


En  el desarrollo de la parte práctica se valorará:


Aplicación dos fundamentos teóricos.


  • Calidade da presentación. 
  • Precisión, claridade da exposición e calidade das respostas.
  • Fontes primarias e secundarias empleadas.
  • Revisión bibliográfica.

A evaluación na opción de xullo. Os criterios de evaluación utilizados na primeira opción aplicaranse tamén na opción de xullo.Fontes de información
Bibliografía básica Santesmases, M. (2011). Fundamentals of Marketing. Pirámide, Madrid
Kerin, Roger A., Hartley, Steven W. (2016). Marketing. Mc Graw-Hill, 13ª ed.
Grewal, Dhruv (2018). Marketing. McGraw-Hill Education
Santesmases, M. (2012). Marketing. Conceptos y Estrategias. Pirámide, Madrid. 6ª ed.
Armstrong, Gary, Kotler, Phillip (2018). Principios de Marketing. Pearson, 17ª ed.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía da Empresa: Dirección e Organización/611G02008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I/611G02025

Materias que continúan o temario
Investigación de Mercados/611G02024
Distribución Comercial/611G02030
Dirección Comercial/611G02035

Observacións(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías