Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Macroeconomía e Entorno Empresarial Código 611G02017
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Garcia Cebro, Juan Antonio
Correo electrónico
j.a.garciac@udc.es
Profesorado
Estevez Mengotti, Carlos Benigno
Garcia Cebro, Juan Antonio
Varela Santamaria, Ramon
Correo electrónico
c.mengotti@udc.es
j.a.garciac@udc.es
r.varela@udc.es
Web
Descrición xeral Estudio de la Macroeconomía a nivel intermedio. Basándose en los conocimientos adquiridos en la asignatura de microeconomia. se trata de entender el funcionamiento del entorno macroeconómico y su su influencia sobre la dirección y gestión empresarial.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en inglés
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
En xeral, entender interrelacións entre as principais variables macroeconómicas e como destas derivánse implicacións sobre a dirección e xestión empresarial. A4
A6
A7
A8
C1
C4
C6
Desenvolver a capacidade para analizar como da evolución do gasto agregado, na súa interrelación cos mercados financeiros, derívanse efectos sobre a demanda potencial á que se enfrontan as empresas. A4
A10
A11
A12
saber identificar as implicacións da estrutura produtiva da economía sobre a fijación de prezos das empresas A4
A6
A7
Fomentar a actitude crítica e transmitir os valores do esforzo, do traballo e a formación continua C6
C7
C8
Saber traballar indiviudalmene e en equipo A12
C1
C5
C7
Comprender coñecementos no área de macroeconomía que parte da base da educacion secundaria xeral,que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican conocmientos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo - Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboracion e defensa de argumentos e a resolucion de problemas dentro da súa área de traballo. - Saber reunir e interpretar datos relevantes no area de macroeconomía para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética - Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado - Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grado de autonomía B1
B2
B3
B4
B5
- Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas. - Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar ás persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e evaluar resultados - Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminacion e accesibilidad universal das persoas con discapacidad. B8
B9
B10

Contidos
Temas Subtemas
1.- O entorno da oferta ou estrutura produtiva da economía e a súa influencia sobre as decisións da empresa.


1.1.- Introdución
1.2 - A fijación de prezos: o grado de competencia nos mercados e a estrutura de custos.
1.3.- O funcionamento do mercado de traballo e os custos laborais. O papel das expectativas de prezos e a productividad
2.- Aproximación o entorno internacional. 2.1 - Introdución
2.2 - Fluxos comerciais e financeiros. As súas interrelacións. O financiamento internacional
3.- O entorno financeiro e do gasto agregado como determinante da demanda potencial da empresa.

3.1. - Introdución
3.2 - Os mercados financeiros. Os determinantes dos prezos dos activos e as súas interrelacións.
3.2.1.- O mercado monetario.
3.2.2.- O mercado de bonos
3.2.3.- O mercado bursátil
3.2.4 - Os mercados financeiros internacionais: O mercado de divisas a curto prazo.
3.3 - O gasto agregado
3.3.1 - O consumo das familias
3.3.2 - O investimento das empresas
3.3.3 - O gasto das Administracións Públicas. O déficit e débeda pública como factor endoxeneizante
3.3.4 -A demanda exterior. O tipo de cambio real. A paridade do poder de compra.
3.3.5.- A interrelación entre as variables do gasto agregado e os factores financeiros.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida C1 C5 10 14 24
Estudo de casos A4 B8 B9 10 10 20
Sesión maxistral A6 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B10 C4 C6 C7 C8 17 34 51
Solución de problemas A7 A11 A12 5 15 20
Seminario A10 4 0 4
Proba obxectiva A6 A7 A8 2 18 20
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Cuestións teóricas e prácticas para resolver en sesións interactivas.
Estudo de casos O alumno sitúase ante un problema concreto que lle describe unha situación real ou suposta da vida profesional, e debe ser capaz de analizalo e resolvelo.
Sesión maxistral Exposición oral e escrita, combinada coa introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Solución de problemas Cuestións prácticas para resolver en sesións interactivas.
Seminario Impartiranse en grupos de 15 alumnos. Principalmente, esta tutoría servirá para resolver dúbidas dos contidos teóricos e prácticos. Así mesmo, servirán para explicar ou rsolver dúbidas sobre a metodoloxía de resolución dos exames.
Proba obxectiva A proba escrita do exame pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de desenvolvemento e/ou de discriminación. No caso de combinar preguntas de tipo test con outras de desenvolvemento, poderase esixir un mínimo en cada unha das partes do exame para superar a materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Estudo de casos
Solución de problemas
Descrición
Nas sesións interactivas aténdese individualmente aos alumnos facendo un seguimiento das diferentes cuestións suscitadas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A6 A7 A8 Durante o período lectivo poderanse realizar probas escritas que completarán a avaliación contínua de clase. No caso de non alcanzar na devandita avaliación (composta por discusión dirixida, estudo de casos, solución de problemas e probas escritas) a cualificación de, polo menos, aprobado, o alumno debe realizar o exame oficial da primeira oportunidade, e no seu caso da segunda oportunidade, o cal computará o 70 por cento da cualificación final. Este exame (tanto da primeira como da segunda oportunidade) constará de dous partes (unha de tipo test e outra de respostas razoadas a cuestións), esixíndose unha cualificación mínima en cada unha delas. Polo tanto, neste caso, a cualificación do exame (de 0 a 7 puntos) sumaráselle a cualificación obtida na avaliación continua de clase (de 0 a 3 puntos) para obter a cualificación da asignatura. 70
Discusión dirixida C1 C5 Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas e teóricas suscitadas nas sesións interactivas. 10
Estudo de casos A4 B8 B9 Valoraranse as solucións propostas polos alumnos á resolución dos casos suscitados. 10
Solución de problemas A7 A11 A12 Valoraranse as solucións propostas polos alumnos ás cuestións suscitadas nas sesións interactivas. 10
 
Observacións avaliación
Non presentado: Con respecto á cualificación de non presentado e seguindo a normativa aprobada pola Xunta de Facultade, só serán cualificados con Non Presentados as persoas que unicamente se presentaron a actividades que en conxunto supoñan menos do 20% da nota final.
 


O criterio de avaliación da segunda oportunidade baseáse nos memos criterios que na primeira oportunidade (ver enriba os criterios de avaliación).

 
Convocatoria adiantada-. Se houbese un alumno que queira presentarse á convocatoria adiantada de decembro, para superar esta materia aplicaránselle os mesmos criterios que na segunda oportunidade. Neste caso, é dun 70% no exame e 30% da puntuación obtida na avaliación continua.
 
 
Seguindo a normativa aprobada pola Xunta do Centro, está prohibido acceder á aula na que se desenvolvan as distintas probas de avaliación con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

Fontes de información
Bibliografía básica Oliver Blanchard (2006). Macroeconomía. Madrid. Prentice Hall.
Belzunegui y otros (2002). Macroeeonomía. Cuestiones y ejercicios.. Madrid. Prentice Hall.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Asistencia á clase co maior grado de participación posible. Utilización da bibliografía recomendada no programa. Resolver sempre todas as dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento das sesións, recorrendo á atención personalizada cando fose necesario.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías