Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Análise Económico das Organizacións Código 611G02023
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Lopez Rodriguez, Jose
Correo electrónico
jose.lopez.rodriguez@udc.es
Profesorado
Lopez Rodriguez, Jose
Teijeiro Álvarez, Mercedes
Correo electrónico
jose.lopez.rodriguez@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo desta asignatura e proporcionar aos alumnos unha serie de ferramentas conceptuais e teóricas para a análise e comprensión económica da organización da actividade económica. En particular, a análise centrase na empresa, na súa natureza e razón de ser como fórmula de organización da actividade económica así coma en distintos fenómenos empresariales que plantexan cuestións de naturaleza organizativa. A asignatura dotará os alumnos dunha serie de competencias para a xestión das organizaciones, cuya aplicación exténdese fundamentalmente o ámbito da organización interna (goberno corporativo, incentivos) pero tamén a aspectos organizativos relacionados coa estratexia empresarial (integración vertical de actividades)
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A2 Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada.
A3 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A5 Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A9 Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A10 Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en inglés
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais
B7 CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a misión e o alcance da denominada economía organizacional Comprender a dimensión organizativa, contractual e económica da organización da actividade económica Coñecer e compender as principais teorías que nos permiten a análise económica da organización A7
B1
B2
B3
B5
C1
C4
C6
C8
Capacidade para detectar, analizar, resolver e comunicar problemas organizativos mediante o manexo dos conceptos e teorías da economía organizacional A1
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C6
C8
Concienciación de que a formación continuada e o saber son fundamentais para o mellor desenrolo das nosas vidas e a sociedade. Integración de valores éticos fundamentais como principio rector nos comportamentos como profesionales e ante todo como cidadáns. Compromiso a prol dun desenrolo dunha sociedade que respecte os dereitos fundamentáis do ser humán, a solidariedade interpersoal, o respecto polo medioambiente e a xusticia social. A1
A2
A3
A4
A5
B8
B10
C4
C5
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 1. ECONOMÍA ORGANIZACIONAL
BLOQUE II. A ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 1. DIVISIÓN DO TRABALLO E COORDINACIÓN
2. CONTRATOS
3. EFICIENCIA
Os contidos a abordar en cada un dos temas detallárase nos materiais ou guías que cada profesor colgará en Moodle, adaptándoos as especificidades de cada titulación.
BLOQUE III. A ANÁLISE ECONÓMICA DA EMPRESA 1. TEORÍA DE COSTES DE TRANSACCIÓN
2. TEORÍA DE AXENCIA
Os contidos a abordar en cada un dos temas detallárase nos materiais ou guías que cada profesor colgará en Moodle, adaptándoos as especificidades de cada titulación.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A11 B2 B4 B7 C4 28 0 28
Aprendizaxe servizo A4 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 1 35 36
Proba de resposta múltiple A8 A11 C1 1 45 46
Presentación oral A9 A10 B4 C1 C3 1 11 12
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A7 A9 B8 C3 17 0 17
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Conxunto de procedementos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial e/ou apoiados con tecnoloxías da información e as comunicacións, que se basean na organización da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a súa propia aprendizaxe e a dos outros membros do grupo.
Aprendizaxe servizo Metodoloxía que combina o servizo á comunidade coa aprendizaxe nun só proxecto, no que o alumnnado se forma traballando en necesidades reais do seu entorno coa fin de melloralo.
Proba de resposta múltiple Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida
Presentación oral Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Aprendizaxe servizo
Descrición
Nos horarios de tutoría o alumno será atendido para aclarar aquelas dúbidas que lle xurdan para a preparación da materia. Sen citar á persoa que realizou a consulta en horario de tutoría, esta pode ser publicada en Moodle, xunto coa súa resposta, coa finalidade de que outros alumnos poidan sacar proveito da mesma. Todo iso se o profesor considera oportuna e de interese xeral a consulta exposta.
Aqueles alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial ou dispensa académica de exención de asistencia dirixiránse o profesorado ao inicio do curso para establecer un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación. Ademáis empregarase a plataforma Moodle e o correo electrónico como vehículo de comunicación principal para poder axilizar a xestión de dúbidas e problemas relacionados coa materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe servizo A4 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 Elaboración dunha memoria de Aprendizaxe servicio na que se comenten:
1) As actividades de servicio diseñadas e levadas a cabo durante o período ApS
2) Estimación -se é posible- do impacto económico/social de ditas actividades
3) Valoración crítica a contribución destas actividades a formación e aprendizaxe académica, especialmente relacionada coa materia, e tamén a súa formación como cidadáns.
Ete traballo realizarase en grupo -o número de integrantes será determinado polo profesor ao comenzó do curso, en función do número de participantes.
Valorarase a calidade da memoria de acordo cos aspectos antes mencionados
20
Proba de resposta múltiple A8 A11 C1 20 preguntas tipo test, con penalización para as respostas incorrectas segundo a táboa que acompañará ao examen. 60
Presentación oral A9 A10 B4 C1 C3 Exposición verbal en clase sobre un determinado tema. A exposición terá unha duración aproximada de 12 minutos. Cada tema será elaborado en grupo e todos os membros do grupo participarán na exposición.
Deberase entregrar a presentacion en power point e os materiais empregados para a súa elaboración, agás para o caso de libros nos que se indicará no ppt os capítulos consultados nas referencias bibliográficas, tamén as referencias deben incluir os artigos pero é necesario enviar un exemplar dixital dos mesmos.
A presentación valorarase tendo en conta a callidade expositiva, a calidade e diversidade de fontes utilizadas e as respostas a preguntas que poida formular o profesor ou alumnos.
20
 
Observacións avaliación

AVALIACIÓN GRADO ADE. A avaliación continua representa o 40% e o exame oficial o 60%. Para aprobar a materia é necesario obter un mínimo de 5 puntos na nota final da avaliación integrada pola proba ApS (20%), a proba de resposta múltiple (20%) e a presentación oral (20%), pero hai unha condición necesaria -non suficiente- a de obter un mínimo de 5 puntos sobre 10 na proba de resposta múltiple. En caso de non chegar a devandita nota, a materia non será superada e a nota será a puntuación obtida no exame oficial.

As probas ApS e a presentación oral son probas que se realizan en formato de grupo. En relación á presentación oral, asignarase a cada grupo un tema para o seu desenrolo o cal se comuncará durante a terceira semana de setembro. O material entregarase na última semana de novembro e as presentacións faranse durante o mes de decembro. En relación ao ApS, esta proba está suxeita á dispoñibilidade dunha entidade ou asociación para levar a cabo o proxecto de aprendizaxe-servizo e tampouco se pode ofrecer a todos os estudantes. Os estudantes que non realizan ApS farán unha proba equivalente consistente en realizar un traballo sobre economía circular (unha análise organizacional e de xestión de procesos baseada no estudo de proxectos específicos ou empresas reais que aplican a economía circular nas súas actividades). No caso de que o ApS non se poida realizar todos os estudantes realizarán un traballo de economía circular.

ALUMNOS CON DEDICACIÓN A TEMPO PARCIAL E DESPENSA ACADÉMICA DE EXENCIÓN DE ASISTENCIA. A evaluación realizarase sobre os mesmos contidos e criterios que os alumnos con dedicación a tempo completo. O principio do curso este alumnos dirixiránse o profesorado para fixar un calendario de actuacións específico acorde coa súa dispoñibilidade para deste xeito posibilitar a realización da súa avaliación. 

CONVOCATORIA ADIANTADA E SEGUNDA OPORTUNIDADE. Os alumnos que se presenten a convocatoria adiantada de novembro, a avaliación so se fará a partires dunha proba de resposta múltiple e para aprobar necesitarán acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10. No que atinxe a 2ª oportunidade de xullo os criterios son os mesmos cos da primeira oportunidade, de tal forma que a nota de avaliación continua obtida se arrastra para formar a nota final. 

AVALIACIÓN DOBRE GRADO (ADE+DEREITO). Na dobre titulación as porcentaxes correspondentes a avaliación continua e ao exame oficial manténse no 40% e 60% respectivamente, se ben os ítems que integran a avaliación contínua será os que fixe o profesor desta asignatura e que lles comunicará os alumnos o día da presentación da asignatura.


Fontes de información
Bibliografía básica Milgrom, P. y Roberts, J. (1993). Economía, Organización y Gestión de la empresa. Ariel
Duma, S. y Schreuder, H. (2009). Enfoques económicos para el análisis de las organizaciones. Pearson Education
Arruñada. B. (1998). Teoría contractual de la empresa. Marcial Pons

Bibliografía complementaria

Dranove, M. Shanley y S. Schaefer (2003), Economics of Strategy. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.

Brickley, J.A., Smith, C.W., Zimmerman, J.L. (2005), Economía Empresarial y Arquitectura de la organización. Ed. McGraw Hill

Demsetz, H. (1997), La economía de la empresa. Alianza Economía.

Putterman, L. (1994), La naturaleza económica de la empresa. Alianza Editorial

Salas (1996), Economía de la empresa. Decisiones y organización. Ariel Economía. 2ª Edición.

Serra Ramoneda, A. (1993), La Empresa: Análisis Económico. Ed. Labor.

Williamson, O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust implications. Free Press, New York, NY. Traducido como Williamson, O.E. (1991): Mercados y Jerarquías: Su Análisis y sus Implicaciones Antitrust, México: Fondo de Cultura Económica

Williamson, O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, New York:Free Press. Traducido como Williamson, O.E. (1989): Las Instituciones Económicas del Capitalismo, México: Fondo de Cultura Económica


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Microeconomía/611G02001
Economía da Empresa: Dirección e Organización/611G02008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Algunhas recomendacións de cara ao maior aproveitamento da asignatura: 

1. Procurar levar a asignatura o máis o día posible. Trátase dunha asignatura que involucra moitos conceptos e elementos teóricos novidosos cuxa comprensión exixe un traballo ordenado e diario. 
2. Mirar con anterioridade a clase os contidos que se van a abordar nos temas (as trasparencias proporán unha serie de lecturas ou textos que son necesarios para a preparación dos temas). Ademáis, tamén en algúns casos se incorporarán materiais adicionáis para a preparación dos contidos temáticos. 
3. Preguntar e cuestionar todo aquelo cuxa comprensión non quede suficientemente clara. 
4. Participar activamente nas discusións e preguntas que se plantexen na clase por parte do profesor. 

Outras recomendacións:

5. Honestidade académica. Espérase que os estudantes teñan unha conducta responsable e honesta tanto durante o desenrolo das clases coma nas probas de avaliación. Calquer forma de deshonestidade académica (copiado, comunicacións no permitidas durante exámenes ou exercicios evaluables, etc.) será penalizada coa máxima severidade posible.
6. Durante as clases, os móbiles permanecerán en "modo avion". Se alguén utiliza o móbil durante a clase poderá ser expulsado.
7. O día da proba de resposta mútiple  está prohibido o acceso a proba calqueira dispositivo tecnolóxico que facilite a comunicación con exterior e o almancenamento de datos. O non cumplimento desta norma, suporá a expulsión do exame e a calificación de cero.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías