Identifying Data 2019/20
Subject (*) Economic Analysis of Organisations Code 611G02023
Study programme
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Empresa
Coordinador
Lopez Rodriguez, Jose
E-mail
jose.lopez.rodriguez@udc.es
Lecturers
Lopez Rodriguez, Jose
Teijeiro Álvarez, Mercedes
E-mail
jose.lopez.rodriguez@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
Web
General description O obxectivo desta asignatura e proporcionar aos alumnos unha serie de ferramentas conceptuais e teóricas para a análise e comprensión económica da organización da actividade económica. En particular, a análise centrase na empresa, na súa natureza e razón de ser como fórmula de organización da actividade económica así coma en distintos fenómenos empresariales que plantexan cuestións de naturaleza organizativa. A asignatura dotará os alumnos dunha serie de competencias para a xestión das organizaciones, cuya aplicación exténdese fundamentalmente o ámbito da organización interna (goberno corporativo, incentivos) pero tamén a aspectos organizativos relacionados coa estratexia empresarial (integración vertical de actividades)
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Manage an enterprise or small organization, understanding their competitive and institutional position and identifying their strengths and weaknesses
A2 Integrate in any functional area of micro-firms or SMEs and perform fluently any management task commissioned
A3 Evaluate and foreseeing, from relevant data, the development of a company.
A4 Elaborate advisory reports on specific situations of companies and markets
A5 Write projects about specific functional areas (e.g. management, marketing, financial) of the company
A6 Identify the relevant sources of economic information and to interpret the content.
A7 Understand economic institutions as a result and application of theoretical or formal representations which explain the evolution of the economy.
A8 Derive, based on from basic information, relevant data unrecognizable by non-professionals.
A9 Use frequently the information and communication technology (ICT) throughout their professional activity.
A10 Read and communicate in a professional environment at a basic level in more than one language, particularly in English
A11 To analyze the problems of the firm based on management technical tools and professional criteria
B1 CB1-The students must demonstrate knowledge and understanding in a field of study that part of the basis of general secondary education, although it is supported by advanced textbooks, and also includes some aspects that imply knowledge of the forefront of their field of study
B2 CB2 - The students can apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and have competences typically demostrated by means of the elaboration and defense of arguments and solving problems within their area of work
B3 CB3- The students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to issue evaluations that include reflection on relevant social, scientific or ethical
B4 CB4-Communicate information, ideas, problems and solutions to an audience both skilled and unskilled
B5 CB5-Develop skills needed to undertake further studies learning with a high degree of autonomy
B6 CG1-Perform duties of management, advice and evaluation in business organizations
B7 CG2-Know how to use the concepts and techniques used in the various functional areas of the company and understand the relationships between them and with the overall objectives of the organization
B8 CG3- Know how to make decisions, and, in general, assume leadership roles.
B9 CG4-Learn to identify and anticipate opportunities, allocate resources, organize information, select and motivate people, make decisions under conditions of - uncertainty, achieve the proposed objectives and evaluate results
B10 CG5-Respect the fundamental and equal rights for men and women, promoting respect of human rights and the principles of equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for people with disabilities.
C1 Express correctly, both orally and in writing, in the official languages of the autonomous region
C3 Use basic tools of information and communications technology (ICT) necessary for the exercise of their profession and for learning throughout their lives.
C4 To be trained for the exercise of citizenship open, educated, critical, committed, democratic, capable of analyzing reality and diagnose problems, formulate and implement knowledge-based solutions oriented to the common good
C5 Understand the importance of entrepreneurial culture and know the means and resources available to entrepreneurs
C6 Assess critically the knowledge, technology and information available to solve the problems and take valuable decisions
C7 Assume as professionals and citizens the importance of learning throughout life.
C8 Assess the importance of research, innovation and technological development in the economic and cultural progress of society.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer a misión e o alcance da denominada economía organizacional Comprender a dimensión organizativa, contractual e económica da organización da actividade económica Coñecer e compender as principais teorías que nos permiten a análise económica da organización A7
B1
B2
B3
B5
C1
C4
C6
C8
Capacidade para detectar, analizar, resolver e comunicar problemas organizativos mediante o manexo dos conceptos e teorías da economía organizacional A1
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C6
C8
Concienciación de que a formación continuada e o saber son fundamentais para o mellor desenrolo das nosas vidas e a sociedade. Integración de valores éticos fundamentais como principio rector nos comportamentos como profesionales e ante todo como cidadáns. Compromiso a prol dun desenrolo dunha sociedade que respecte os dereitos fundamentáis do ser humán, a solidariedade interpersoal, o respecto polo medioambiente e a xusticia social. A1
A2
A3
A4
A5
B8
B10
C4
C5
C7
C8

Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 1. ECONOMÍA ORGANIZACIONAL
BLOQUE II. A ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 1. DIVISIÓN DO TRABALLO E COORDINACIÓN
2. CONTRATOS
3. EFICIENCIA
Os contidos a abordar en cada un dos temas detallárase nos materiais ou guías que cada profesor colgará en Moodle, adaptándoos as especificidades de cada titulación.
BLOQUE III. A ANÁLISE ECONÓMICA DA EMPRESA 1. TEORÍA DE COSTES DE TRANSACCIÓN
2. TEORÍA DE AXENCIA
Os contidos a abordar en cada un dos temas detallárase nos materiais ou guías que cada profesor colgará en Moodle, adaptándoos as especificidades de cada titulación.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Collaborative learning A11 B2 B4 B7 C4 28 0 28
Aprendizaxe servizo A4 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 1 35 36
Multiple-choice questions A8 A11 C1 1 45 46
Oral presentation A9 A10 B4 C1 C3 1 11 12
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A5 A6 A7 A9 B8 C3 17 0 17
 
Personalized attention 11 0 11
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Collaborative learning Conxunto de procedementos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial e/ou apoiados con tecnoloxías da información e as comunicacións, que se basean na organización da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a súa propia aprendizaxe e a dos outros membros do grupo.
Aprendizaxe servizo Metodoloxía que combina o servizo á comunidade coa aprendizaxe nun só proxecto, no que o alumnnado se forma traballando en necesidades reais do seu entorno coa fin de melloralo.
Multiple-choice questions Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida
Oral presentation Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Aprendizaxe servizo
Description
Nos horarios de tutoría o alumno será atendido para aclarar aquelas dúbidas que lle xurdan para a preparación da materia. Sen citar á persoa que realizou a consulta en horario de tutoría, esta pode ser publicada en Moodle, xunto coa súa resposta, coa finalidade de que outros alumnos poidan sacar proveito da mesma. Todo iso se o profesor considera oportuna e de interese xeral a consulta exposta.
Aqueles alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial ou dispensa académica de exención de asistencia dirixiránse o profesorado ao inicio do curso para establecer un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación. Ademáis empregarase a plataforma Moodle e o correo electrónico como vehículo de comunicación principal para poder axilizar a xestión de dúbidas e problemas relacionados coa materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Aprendizaxe servizo A4 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 Elaboración dunha memoria de Aprendizaxe servicio na que se comenten:
1) As actividades de servicio diseñadas e levadas a cabo durante o período ApS
2) Estimación -se é posible- do impacto económico/social de ditas actividades
3) Valoración crítica a contribución destas actividades a formación e aprendizaxe académica, especialmente relacionada coa materia, e tamén a súa formación como cidadáns.
Ete traballo realizarase en grupo -o número de integrantes será determinado polo profesor ao comenzó do curso, en función do número de participantes.
Valorarase a calidade da memoria de acordo cos aspectos antes mencionados
20
Multiple-choice questions A8 A11 C1 20 preguntas tipo test, con penalización para as respostas incorrectas segundo a táboa que acompañará ao examen. 60
Oral presentation A9 A10 B4 C1 C3 Exposición verbal en clase sobre un determinado tema. A exposición terá unha duración aproximada de 12 minutos. Cada tema será elaborado en grupo e todos os membros do grupo participarán na exposición.
Deberase entregrar a presentacion en power point e os materiais empregados para a súa elaboración, agás para o caso de libros nos que se indicará no ppt os capítulos consultados nas referencias bibliográficas, tamén as referencias deben incluir os artigos pero é necesario enviar un exemplar dixital dos mesmos.
A presentación valorarase tendo en conta a callidade expositiva, a calidade e diversidade de fontes utilizadas e as respostas a preguntas que poida formular o profesor ou alumnos.
20
 
Assessment comments

AVALIACIÓN GRADO ADE. A avaliación continua representa o 40% e o exame oficial o 60%. Para aprobar a materia é necesario obter un mínimo de 5 puntos na nota final da avaliación integrada pola proba ApS (20%), a proba de resposta múltiple (20%) e a presentación oral (20%), pero hai unha condición necesaria -non suficiente- a de obter un mínimo de 5 puntos sobre 10 na proba de resposta múltiple. En caso de non chegar a devandita nota, a materia non será superada e a nota será a puntuación obtida no exame oficial.

As probas ApS e a presentación oral son probas que se realizan en formato de grupo. En relación á presentación oral, asignarase a cada grupo un tema para o seu desenrolo o cal se comuncará durante a terceira semana de setembro. O material entregarase na última semana de novembro e as presentacións faranse durante o mes de decembro. En relación ao ApS, esta proba está suxeita á dispoñibilidade dunha entidade ou asociación para levar a cabo o proxecto de aprendizaxe-servizo e tampouco se pode ofrecer a todos os estudantes. Os estudantes que non realizan ApS farán unha proba equivalente consistente en realizar un traballo sobre economía circular (unha análise organizacional e de xestión de procesos baseada no estudo de proxectos específicos ou empresas reais que aplican a economía circular nas súas actividades). No caso de que o ApS non se poida realizar todos os estudantes realizarán un traballo de economía circular.

ALUMNOS CON DEDICACIÓN A TEMPO PARCIAL E DESPENSA ACADÉMICA DE EXENCIÓN DE ASISTENCIA. A evaluación realizarase sobre os mesmos contidos e criterios que os alumnos con dedicación a tempo completo. O principio do curso este alumnos dirixiránse o profesorado para fixar un calendario de actuacións específico acorde coa súa dispoñibilidade para deste xeito posibilitar a realización da súa avaliación. 

CONVOCATORIA ADIANTADA E SEGUNDA OPORTUNIDADE. Os alumnos que se presenten a convocatoria adiantada de novembro, a avaliación so se fará a partires dunha proba de resposta múltiple e para aprobar necesitarán acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10. No que atinxe a 2ª oportunidade de xullo os criterios son os mesmos cos da primeira oportunidade, de tal forma que a nota de avaliación continua obtida se arrastra para formar a nota final. 

AVALIACIÓN DOBRE GRADO (ADE+DEREITO). Na dobre titulación as porcentaxes correspondentes a avaliación continua e ao exame oficial manténse no 40% e 60% respectivamente, se ben os ítems que integran a avaliación contínua será os que fixe o profesor desta asignatura e que lles comunicará os alumnos o día da presentación da asignatura.


Sources of information
Basic Milgrom, P. y Roberts, J. (1993). Economía, Organización y Gestión de la empresa. Ariel
Duma, S. y Schreuder, H. (2009). Enfoques económicos para el análisis de las organizaciones. Pearson Education
Arruñada. B. (1998). Teoría contractual de la empresa. Marcial Pons

Complementary

Dranove, M. Shanley y S. Schaefer (2003), Economics of Strategy. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.

Brickley, J.A., Smith, C.W., Zimmerman, J.L. (2005), Economía Empresarial y Arquitectura de la organización. Ed. McGraw Hill

Demsetz, H. (1997), La economía de la empresa. Alianza Economía.

Putterman, L. (1994), La naturaleza económica de la empresa. Alianza Editorial

Salas (1996), Economía de la empresa. Decisiones y organización. Ariel Economía. 2ª Edición.

Serra Ramoneda, A. (1993), La Empresa: Análisis Económico. Ed. Labor.

Williamson, O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust implications. Free Press, New York, NY. Traducido como Williamson, O.E. (1991): Mercados y Jerarquías: Su Análisis y sus Implicaciones Antitrust, México: Fondo de Cultura Económica

Williamson, O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, New York:Free Press. Traducido como Williamson, O.E. (1989): Las Instituciones Económicas del Capitalismo, México: Fondo de Cultura Económica


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Principles of Microeconomics/611G02001
Business Economics: Management and Organisation/611G02008

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Algunhas recomendacións de cara ao maior aproveitamento da asignatura: 

1. Procurar levar a asignatura o máis o día posible. Trátase dunha asignatura que involucra moitos conceptos e elementos teóricos novidosos cuxa comprensión exixe un traballo ordenado e diario. 
2. Mirar con anterioridade a clase os contidos que se van a abordar nos temas (as trasparencias proporán unha serie de lecturas ou textos que son necesarios para a preparación dos temas). Ademáis, tamén en algúns casos se incorporarán materiais adicionáis para a preparación dos contidos temáticos. 
3. Preguntar e cuestionar todo aquelo cuxa comprensión non quede suficientemente clara. 
4. Participar activamente nas discusións e preguntas que se plantexen na clase por parte do profesor. 

Outras recomendacións:

5. Honestidade académica. Espérase que os estudantes teñan unha conducta responsable e honesta tanto durante o desenrolo das clases coma nas probas de avaliación. Calquer forma de deshonestidade académica (copiado, comunicacións no permitidas durante exámenes ou exercicios evaluables, etc.) será penalizada coa máxima severidade posible.
6. Durante as clases, os móbiles permanecerán en "modo avion". Se alguén utiliza o móbil durante a clase poderá ser expulsado.
7. O día da proba de resposta mútiple  está prohibido o acceso a proba calqueira dispositivo tecnolóxico que facilite a comunicación con exterior e o almancenamento de datos. O non cumplimento desta norma, suporá a expulsión do exame e a calificación de cero.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.