Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Contabilidade das Operacións Societarias Código 611G02027
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Vara Arribas, Ricardo Jose
Correo electrónico
ricardo.vara@udc.es
Profesorado
Rodríguez Sánchez, Carlos Enrique
Vara Arribas, Ricardo Jose
Correo electrónico
carlos.rodriguez.sanchez@udc.es
ricardo.vara@udc.es
Web
Descrición xeral El principal objetivo del curso es ofrecer al alumno una visión práctica de cómo trasladar al plano contable las distintas operaciones de orden mercantil o contable que se pueden dar en el ámbito de la empresa.

Los fundamentos normativos del curso recogen las novedades legislativas que afectan a la materia tales como el Real Decreto Legislativo 2/2010, de 2 de julio, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital o la nueva normativa sobre formulación de cuentas anuales consolidadas.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A2 Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada.
A3 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.
A5 Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A9 Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño profesional.
A10 Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en inglés
A11 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais
B7 CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. A1
A2
A6
A10
A12
B1
B2
B3
C1
Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. A4
A5
A7
A8
B4
B5
B6
C4
C5
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados. A4
A9
A11
B7
B8
B10
C1
C7
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. A4
A5
C5
Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa. A3
C6
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. As sociedades mercantis e o patrimonio contable. 1.1. A sociedade anónima. Accións
1.2. A sociedade de responsabilidade limitada. Participacións
1.3. Normativa contable, mercantil e fiscal.
1.4. O patrimonio neto e o capital social. Limitacións e obrigas
1.5 Préstamos participativos societarias.
2. A constitución da sociedade 2.1. Sociedade anónima
2.1.1. Subscrición e desembolso mínimo
2.1.2. Procedementos de fundación simultanea e sucesiva
2.2. Sociedade de responsabilidade limitada
2.3. Contabilización da fundación simultanea de sociedades Limitacións e obrigas
3. Aportacións non dinerarias 3.1. Achegas monetarias e non monetarias
3.2. Informe do experto e Regulamento do Rexistro Mercantil
3.3 Contabilización das achegas non monetarias nas sociedades
3.4. Achegas non monetarias con prima de emisión ou asunción
4. Ampliación de capital 4.1. Requisitos da ampliación de capital
4.2. Formas de ampliación do capital social na Sociedade Anónima
4.2.1. Ampliación de capital con aportacións dinerarias
4.2.2. Ampliación de capital con aportacións non dinerarias
4.2.3. Ampliación de capital por compensación de créditos contra la sociedad
4.2.4. Ampliación de capital por capitalización de reservas o beneficios
4.3. Ampliación de capital en la Sociedad de responsabilidad limitada
5. Reducción de capital 5.1. Requisitos de la reducción de capital
5.2. O dereito de oposición dos acreedores
5.3. Modalidades de la reducción
5.4. Finalidade da reducción do capital social .
4.1. Reducción de capital por devolución das aportacións
5.4.2. Reducción de capital por condonación de dividendos pasivos
5.4.3. Reducción de capital por constitución o incremento da reserva legal ou das reservas voluntarias
5.4.4. Reducción de capital por restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas
5.5. Otras formas de reducción de capital
5.5.1. Reducción de capital tras la adquisición de acciones propias
5.5.2. Reducción de capital por ejercicio del derecho de separación de los socios
5.6. Reducción y aumento de capital simultáneos (operación acordeón)
6. Accións propias e da sociedade dominante 6.1. Adquisición orixinaria e derivativa
6.2. Réxime das accións propias e da sociedade dominante
6.3. Enaxenación e amortización de accións propias
7. Aplicación do resultado 7.1. Base de reparto
7.2. Distribución de beneficios
7.3. Orden de prelación na distribución de resultados
8. Combinaciones de negocios: La Fusión 8.1. Concepto y clases de combinaciones de negocios
8.2. El método de adquisición
8.3. Combinaciones de negocios realizadas por etapas
8.4. Concepto y clases de fusión
8.5 Requisitos y efectos de la fusión
8.6. Problemática contable de la fusión
9. Otras combinaciones de negocios. 9.1. Fusión impropia
9.2. Fusión gemelar
9.3. Concepto y clases de escisión
9.4. Contabilidad de la escisión.
10. Conceptos fundamentais da consolidación 10.1. O Grupo de Sociedades
10.2. Fases da Consolidación
10.3. Método de integración global
10.3.1. Eliminación investimento-patrimonio neto.
10.3.2. Eliminación operacións internas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A9 A10 A11 A12 B1 B5 B7 C5 C7 C8 17 34 51
Discusión dirixida A10 B1 B6 B8 B10 C1 C4 C6 25 50 75
Traballos tutelados A5 A6 A7 4 4 8
Proba obxectiva A4 A8 B2 B3 B4 3 9 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición resumida dos temas do programa co apoio sistemático de exercicios prácticos
Discusión dirixida Discusión en clase de casos prácticos e contabilización de supostos.
Traballos tutelados Consistirán na presentación ao profesor da solución de prácticas previamente propostas
Proba obxectiva Examen teórico práctico sobre os contdos do curso

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Discusión dirixida
Descrición
Dáse resposta personalizada en clase á solución dos supostos e na aclaración das dúbidas.

Titorización para a solución de casos prácticos de contabilización de distintas operacións societarias.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación, motivo polo cal dito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor nos primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparte, coa finalidade de fixar o devandito calendario.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A4 A8 B2 B3 B4 Examen escrito con preguntas teóricas y resolución de casos prácticos 70
Traballos tutelados A5 A6 A7 Resolución de casos prácticos sin resolver 10
Discusión dirixida A10 B1 B6 B8 B10 C1 C4 C6 Evaluación del nivel de implicación del alumno mediante su adecuada participación en la resolución de las cuestiones que se le planteen. 20
 
Observacións avaliación

Cualificación de no presentado. Corresponde al alumnado, cuando solo participe de actividades de evaluación que tengan una ponderación inferior al 20% sobre la calificación final, con independencia de la calificación conseguida. Para garantizar la posibilidad de que se pueda superar la materia en la segunda oportunidad (art. 18.7), el peso de la avaliación continua en la calificación deberá fijarse entre el 30% y el 50%. Para los alumnos que, pudiendo hacerlo, opten a la OPORTUNIDAD ADELANTADA (diciembre) la evaluación consistirá en la realización de un único examen que valore la totalidad de los contenidos y competencias de la materia.

Alumnado con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia: Salvo para las fechas aprobadas en la Junta de Facultad, en lo que respecta a la prueba mixta, para las restantes pruebas, se acordará al inicio del curso un calendario específico de fechas compatible con su dedicación, motivo por el cual, dicho alumnado deberá ponerse en contacto con el profesor en los primeros diez días del cuatrimestre en que la materia se imparta, con el fin de fijar el citado calendario. Las pruebas tendrán el mismo formato que para los alumnos con dedicación a tiempo completo. No caso de que al alumno se le conceda una oportunidad de "evaluación adelantada", y solo en este caso, para aprobar la asignatura, el alumno deberá superar una prueba mixta oral y/o escrita encaminada a evaluar todas las competencias y contenidos propios de la materia. 

El planteamiento de problemas y su solución, así como los controles que se hagan sobre los mismos y los aspectos normativos asociados, se podrán realizar durante el desarrollo de las clases y sin necesidad de aviso previo de la realización de dichos controles. Todo ello requiere una participación en clase activa por parte del alumno y un estudio actualizado del material facilitado.

Segunda Oportunidade: “Os criterios de avaliación son os mesmos para todas as oportunidades de avaliación”.

Fontes de información
Bibliografía básica Fernández González, Fernando Javier; Álvarez Carriazo, José Luis (2016 / 2ª edición). Contabilidad de sociedades . Centro de Estudios Financieros
Romano Aparicio, Javier (2013 / 7ª edición). Contabilidad de sociedades (casos prácticos). Centro de Estudios Financieroa
ICAC (2019). Resolucio?n de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditori?a de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentacio?n de los instrumentos financieros y otros aspectos cont. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3422.pdf

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade Financeira I/611G02013
Contabilidade Financeira II/611G02018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías