Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Tese de Grao Código 611G02036
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Computación
Dereito Privado
Dereito Público Especial
Economía Aplicada 1
Economía Aplicada 2
Economía Financeira e Contabilidade
Filoloxía Inglesa
Socioloxía e Ciencia Política da Administración
Coordinación
Sanchez Sellero, Maria del Carmen
Correo electrónico
c.sanchez@udc.es
Profesorado
Abeal Vazquez, Jose Pablo
Aguiar Maragoto, Fernando
Alonso Seoane, Maria Jesus
Alvarez Dominguez, Maria America
Alvarez Garcia, Begoña
Barros Campello, Esther Alicia
Blanco Louro, Amalia
Blazquez Lozano, Felix
Calvo Babío, Nuria Begoña
Calvo Dopico, Domingo Javier
Calvo Porral, Cristina
Calvo Silvosa, Anxo Ramon
Campo Villares, Manuel Octavio del
Couñago Garrido, Celia
Dopico Castro, Jesus angel
Fernández Fernández, Ignacio
García Álvarez, María Teresa
Garcia Arthus, Emilia Luisa
Garcia Lopez, Javier Angel
Garcia Lorenzo, Antonio
Gomez Rodriguez, Maria Luz
Guillen Solorzano, Eduardo
Iglesias Gomez, Guillermo
Juanatey Boga, Oscar
Lagoa Varela, Maria Dolores
Lema Fernández, Carmen Socorro
Llano Monelos, Pablo de
Llanos Tojeiro, Ángela
Lois Bastida, María Pilar Fátima
Lopez Martinez, Ivan
Lopez Mosteiro, Ricardo
Lopez Rodriguez, Jose
Maixe Altes, Joan Carles
Mariz Perez, Rosa
Martínez Fernández, Paulino
Martinez Fernandez, Valentin
Martinez Filgueira, Xose Manuel
Mezo Balaca, Ines
Miñones Crespo, Ramon
Miras Araujo, Jesus
Mourelle Espasandin, Estefania
Muiño Vazquez, Maria Flora
Novo Corti, Maria Isabel
Orosa Gonzalez, Jose Javier
Ramos Pedreira, Antonio
Rey García, Marta
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Rodríguez Vázquez, Clide
Sanchez De Paz, Elena
Sanchez Sellero, Maria del Carmen
Seijas Diaz, Amparo Dolores
Taboadela Alvarez, Obdulia
Teijeiro Álvarez, Mercedes
Vara Arribas, Ricardo Jose
Varela Candamio, Laura
Veiga Fernández, Luís Angel
Vizcaino Gonzalez, Marcos
Correo electrónico
j.abeal@udc.es
fernando.aguiar@udc.es
maria.alonso.seoane@udc.es
america.alvarez@udc.es
begona.alvarez@udc.es
esther.barros@udc.es
amalia.blanco.louro@udc.es
felix.blazquez@udc.es
nuria.calvob@udc.es
domingo.calvo.dopico@udc.es
cristina.calvo@udc.es
anxo.calvo.silvosa@udc.es
m.campov@udc.es
c.counago@udc.es
jesus.angel.dopico@udc.es
ignacio.fernandezf@udc.es
teresa.galvarez@udc.es
emilia.garcia.arthus@udc.es
javier.garcial@udc.es
antonio.garcia.lorenzo@udc.es
luz.gomez@udc.es
eduardo.guillen@udc.es
guillermo.iglesias@udc.es
oscar.juanatey.boga@udc.es
dolores.lagoa@udc.es
carmen.lemaf@udc.es
pablo.de.llano@udc.es
angela.llanos@udc.es
m.lois@udc.es
ivan.lopezm@udc.es
ricardo.lopez@udc.es
jose.lopez.rodriguez@udc.es
carlos.maixe@udc.es
rosa.mariz@udc.es
paulino.martinez@udc.es
valentin.martinez@udc.es
xose.martinez@udc.es
ines.mezob@udc.es
ramon.minones@udc.es
jesus.miras@udc.es
estefania.mourelle@udc.es
flora.muino@udc.es
isabel.novo.corti@udc.es
javier.orosa@udc.es
antonio.ramos@udc.es
marta.reyg@udc.es
magdalena.rodriguez@udc.es
c.rodriguezv@udc.es
elena.sanchez@udc.es
c.sanchez@udc.es
amparo.seijas@udc.es
obdulia.taboadela@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
ricardo.vara@udc.es
laura.varela.candamio@udc.es
l.veiga@udc.es
marcos.vizcaino@udc.es
Web http://http://www.economicas.udc.es/subido/Regulamento_TFG_aprobado.pdf
Descrición xeral O traballo de fin de Grao (TFG) é unha materia do plan de estudos de todalas titulacións da facultade, e supón a realización, por parte e de forma individual, dun proxecto, dunha memoria o un estudo concreto baixo a supervisión dun ou mais directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais
B7 CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. B1
B3
B5
C1
C4
C7
Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada. Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa. B2
B4
B6
C5
Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. B7
B8
C6
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados B9
B10
C8

Contidos
Temas Subtemas
Adaptarase a cada traballo de fin de grao Adaptarase a cada traballo de fin de grao

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 15 150 165
Lecturas C5 C6 0 90 90
Presentación oral C1 C7 0 1 1
Análise de fontes documentais B3 C4 C8 4 32 36
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Seguemento do traballo desenvolvido polo docente mediante un plan de titorías personalizado que pode apoiarse a través das titorias virtuales

Lecturas Son lecturas que o titor propon ao alumno que lle van a permitir comprender millor o fenómeno do problema a analizar
Presentación oral O alumno deberá defender ante un tribunal designado por sorteo o seu traballo final de grao
Análise de fontes documentais Documentos de apoio ás lecturas da bibliografía como datos, bases de datos, e outras fontes de interés

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Seguimento persoalizado do traballo. Pódese apoiar en medios tecnolóxicos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 É o traballo presentado polo alumno. Valorarase a calidade do traballo, o grado de cumprimento dos obxectivos, así como a origixinalidade e a sua presentación.
50
Presentación oral C1 C7 O candidato deberá presentar e defender o seu traballo de fin de grao frente a un tribunal, o cal evaluará as capacidades desenvolvidas polo/la candidato/a. 50
 
Observacións avaliación

Os traballos tutelados poderanse substituir, baixo criterio de cada titor, por un proxecto de aprendizaxe servizo.


Fontes de información
Bibliografía básica

CADA TITOR FACILITARÁ E ORIENTARÁ A BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA DO ALUMNO

Bibliografía complementaria

CADA TITOR FACILITARÁ E ORIENTARÁ A BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA DO ALUMNO


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Pode consultarse o Regulamento na páxina indicada:

http://www.economicas.udc.es/subido/Regulamento_TFG_aprobado.pdf(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías