Identifying Data 2019/20
Subject (*) Degree Thesis Code 611G02036
Study programme
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 12
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Computación
Dereito Privado
Dereito Público
Economía
Empresa
Letras
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Sanchez Sellero, Maria del Carmen
E-mail
c.sanchez@udc.es
Lecturers
Abeal Vazquez, Jose Pablo
Aguiar Maragoto, Fernando
Alvarez Dominguez, Maria America
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Barros Campello, Esther Alicia
Blazquez Lozano, Felix
Calvo Babío, Nuria Begoña
Calvo Dopico, Domingo Javier
Calvo Porral, Cristina
Calvo Silvosa, Anxo Ramon
Casal Rodríguez, Bruno
Díaz De La Rosa, Angélica
Echevarría Canoura, Margarita
Fernandez Castro, Angel Santiago
Fernández Fernández, Ignacio
Fernández Rodríguez, María Teresa
García Álvarez, María Teresa
Garcia Arthus, Emilia Luisa
Garcia Lopez, Javier Angel
Garcia Lorenzo, Antonio
Garcia Rodriguez, Rafael Maria
Gomez Rodriguez, Maria Luz
Guillén Solórzano, Eduardo
Iglesias Antelo, Susana
Iglesias Gomez, Guillermo
Juanatey Boga, Oscar
Lado Sestayo, Rubén
Lagoa Varela, Maria Dolores
Llano Paz, Fernando de
Lopez Martinez, Ivan
Maixe Altes, Joan Carles
Mariz Perez, Rosa
Martinez Carballo, Manuel
Martínez Fernández, Paulino
Martinez Fernandez, Valentin
Martinez Lopez, Alberto
Mezo Balaca, Ines
Miras Araujo, Jesus
Mourelle Espasandin, Estefania
Muiño Vazquez, Maria Flora
Novo Corti, Maria Isabel
Novo Peteiro, Jose Antonio
Orosa Gonzalez, Jose Javier
Pena Lopez, Jose Atilano
Peón Pose, David Olegario
Piñeiro Sanchez, Carlos
Rey García, Marta
Rey Graña, Carlota
Rivera Castiñeira, M. Berta
Rodriguez Fernandez, Maria Jose
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Rodríguez González, David
Rodríguez Vázquez, Clide
Sanchez De Paz, Elena
Sánchez Fernández, Maria Dolores
Sanchez Santos, Jose Manuel
Sanchez Sellero, Maria del Carmen
Sanz Larruga, Francisco Javier
Seijas Diaz, Amparo Dolores
Sieiro Constenla, Maria Milagros
Taboadela Alvarez, Obdulia
Teijeiro Álvarez, Mercedes
Vara Arribas, Ricardo Jose
Varela Candamio, Laura
Varela Santamaria, Ramon
Veiga Fernández, Luís Angel
Vizcaino Gonzalez, Marcos
E-mail
j.abeal@udc.es
fernando.aguiar@udc.es
america.alvarez@udc.es
jose.barreiro.vinan@udc.es
esther.barros@udc.es
felix.blazquez@udc.es
nuria.calvob@udc.es
domingo.calvo.dopico@udc.es
cristina.calvo@udc.es
anxo.calvo.silvosa@udc.es
bruno.casal@udc.es
angelica.diaz@udc.es
margarita.echevarria@udc.es
angel.fernandez.castro@udc.es
ignacio.fernandezf@udc.es
m.fernandezr@udc.es
teresa.galvarez@udc.es
emilia.garcia.arthus@udc.es
javier.garcial@udc.es
antonio.garcia.lorenzo@udc.es
rafael.garcia.rodriguez@udc.es
luz.gomez@udc.es
eduardo.guillen@udc.es
susana.iglesias.antelo@udc.es
guillermo.iglesias@udc.es
oscar.juanatey.boga@udc.es
ruben.lado.sestayo@udc.es
dolores.lagoa@udc.es
fernando.de.llano.paz@udc.es
ivan.lopezm@udc.es
carlos.maixe@udc.es
rosa.mariz@udc.es
manuel.martinez.carballo@udc.es
paulino.martinez@udc.es
valentin.martinez@udc.es
alberte.martinez@udc.es
ines.mezob@udc.es
jesus.miras@udc.es
estefania.mourelle@udc.es
flora.muino@udc.es
isabel.novo.corti@udc.es
jose.novop@udc.es
javier.orosa@udc.es
atilano.pena@udc.es
david.peon@udc.es
carlos.psanchez@udc.es
marta.reyg@udc.es
carlota.rey@udc.es
b.rivera@udc.es
maria.jose.rfernandez@udc.es
magdalena.rodriguez@udc.es
david.rodriguez.gonzalez@udc.es
c.rodriguezv@udc.es
elena.sanchez@udc.es
maria.sanchezf@udc.es
jose.manuel.sanchez@udc.es
c.sanchez@udc.es
javier.sanz.larruga@udc.es
amparo.seijas@udc.es
m.sieiro@udc.es
obdulia.taboadela@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
ricardo.vara@udc.es
laura.varela.candamio@udc.es
r.varela@udc.es
l.veiga@udc.es
marcos.vizcaino@udc.es
Web http://http://www.economicas.udc.es/subido/CURSO%2018-19/TFGs/1311_RtoTFGmodif.pdf
General description O traballo de fin de Grao (TFG) é unha materia do plan de estudos de todalas titulacións da facultade, e supón a realización, por parte e de forma individual, dun proxecto, dunha memoria o un estudo concreto baixo a supervisión dun ou mais directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
B1 CB1-The students must demonstrate knowledge and understanding in a field of study that part of the basis of general secondary education, although it is supported by advanced textbooks, and also includes some aspects that imply knowledge of the forefront of their field of study
B2 CB2 - The students can apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and have competences typically demostrated by means of the elaboration and defense of arguments and solving problems within their area of work
B3 CB3- The students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to issue evaluations that include reflection on relevant social, scientific or ethical
B4 CB4-Communicate information, ideas, problems and solutions to an audience both skilled and unskilled
B5 CB5-Develop skills needed to undertake further studies learning with a high degree of autonomy
B6 CG1-Perform duties of management, advice and evaluation in business organizations
B7 CG2-Know how to use the concepts and techniques used in the various functional areas of the company and understand the relationships between them and with the overall objectives of the organization
B8 CG3- Know how to make decisions, and, in general, assume leadership roles.
B9 CG4-Learn to identify and anticipate opportunities, allocate resources, organize information, select and motivate people, make decisions under conditions of - uncertainty, achieve the proposed objectives and evaluate results
B10 CG5-Respect the fundamental and equal rights for men and women, promoting respect of human rights and the principles of equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for people with disabilities.
C1 Express correctly, both orally and in writing, in the official languages of the autonomous region
C4 To be trained for the exercise of citizenship open, educated, critical, committed, democratic, capable of analyzing reality and diagnose problems, formulate and implement knowledge-based solutions oriented to the common good
C5 Understand the importance of entrepreneurial culture and know the means and resources available to entrepreneurs
C6 Assess critically the knowledge, technology and information available to solve the problems and take valuable decisions
C7 Assume as professionals and citizens the importance of learning throughout life.
C8 Assess the importance of research, innovation and technological development in the economic and cultural progress of society.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. B1
B3
B5
C1
C4
C7
Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada. Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa. B2
B4
B6
C5
Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. B7
B8
C6
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados B9
B10
C8

Contents
Topic Sub-topic
Adaptarase a cada traballo de fin de grao Adaptarase a cada traballo de fin de grao

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 15 150 165
Workbook C5 C6 0 90 90
Oral presentation C1 C7 0 1 1
Document analysis B3 C4 C8 4 32 36
 
Personalized attention 8 0 8
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Seguemento polo docente do traballo desenvolvido mediante un plan de titorías personalizado que pode apoiarse a través das titorias virtuales

Workbook Son lecturas que o titor propon ao alumno que lle van a permitir comprender millor o fenómeno do problema a analizar
Oral presentation O alumno deberá defender ante un tribunal designado por sorteo o seu traballo final de grao, o ante o seu tutor se escolle a avaliación do mesmo polo procedemento simplificado
Document analysis Documentos de apoio ás lecturas da bibliografía como datos, bases de datos, e outras fontes de interés

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Seguimento persoalizado do traballo. Pódese apoiar en medios tecnolóxicos

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 É o traballo presentado polo alumno. Valorarase a calidade do traballo, o grado de cumprimento dos obxectivos, así como a origixinalidade e a sua presentación.
50
Oral presentation C1 C7 O candidato deberá presentar e defender o seu traballo de fin de grao, o cal evaluará as capacidades desenvolvidas polo/la candidato/a. 50
 
Assessment comments

Os traballos tutelados poderanse substituir, baixo criterio de cada titor. por un proxecto de aprendizaxe servizo.  

Para calquera dos dous procedementos (simplificado e xeral), a avaliación seguirá o establecido no Regulamento dos TFGs da Facultade de Economía e Empresa 

http://www.economicas.udc.es/subido/CURSO%2018-19/TFGs/1311_RtoTFGmodif.pdf

Cada vez que un alumno solicite un procedemento de avaliación fai uso dunha oportunidade.

Os prazos para a solicitude de presentación de TFGs regúlanse tal e como se establece no calendario académico de TFGs da Facultade de Economía e Empresa. 


Sources of information
Basic

CADA TITOR FACILITARÁ E ORIENTARÁ A BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA DO ALUMNO

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Pode consultarse o Regulamento na páxina indicada:

http://www.economicas.udc.es/subido/CURSO%2018-19/TFGs/1311_RtoTFGmodif.pdf(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.