Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Economía Sectorial Europea Código 611G02039
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Coordinación
Nieto Mengotti, Manuel Vicente
Correo electrónico
m.nieto1@udc.es
Profesorado
Nieto Mengotti, Manuel Vicente
Correo electrónico
m.nieto1@udc.es
Web
Descrición xeral Tecnicas para a analise estructural de sectores industriales, o posicionamiento competitivo e a formulación de estratexias empresariales en distintos entornos sectoriais.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber analizar o grado de rivalidade competitiva dos sectores e a suas implicacións para a xestión da cadena de valor B1
B2
B3
Saber identificar e analizar las principais forzas competitivas dos diferentes sectores a partir de información económica relevante B4
B5
Saber traballar en equipo e colaborativamente B9
B10
C1
C4
Transmiti-os valores de esfuerzo e de traballo e fomenta-la iniciativa persoal C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA I: A ECONOMIA SECTORIAL E INDUSTRIAL Campos de aplicación da Economía Sectorial
Conceptos básicos
Evolución da Economía Sectorial, principais enfoques
TEMA 2: FUNDAMENTOS DA ECONOMIA SECTORIAL E INDUSTRIAL. Teoría de xogos e a sua aplicación na estratexia empresarial e na Economica industrial
Comportamento estratexico e barreiras á entrada.
Concentración e poder de mercado
TEMA 3: ANALISIS ESTRUCTURAL DUN SECTOR. Caracterización estructural dos sectores industriales.
A Economía das Plataformas dixitais.
Os cambios estructurais provocados pola nova competitividade na Economía das Plataformas.
Aprosimación aos niveis globais de rentabilidade dos sectores industriais.
TEMA 4: PROCESO EVOLUTIVO NUN SECTOR.

Evolución das forzas competitivas ao longo do tempo.
Factores determinantes do proceso evolutivo dun sector
Identificación de liñas e factores chave do cambio.
Incidencia dos procesos de innovación tecnolóxica.
TEMA 5: DISCRIMINACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS NUN SECTOR.

Tipos e factores de posicións particulares e grupos estratéxicos.
Factores chave do posicionamento das empresas nun sector.
diseño de liñas estratéxicas e avaliación de proxectos de investimento.
TEMA 6: DIFERENTES MARCOS SECTORIAIS Sectores de nova creacion.
Sector maduros.
Sectores en declive.
Sectores fragmentados.
TEMA 7: SECTORES GLOBALES.

Tendencias cara á internacionalización e globalización económica.
Factores de competitividade para a supervivencia dun sector nun ámbito xeográfico determinado.
Estratexias global e de ubicación nuhn área territorial concreta.
TEMA 8: POLITICA INDUSTRIAL E COMPETENCIA NA UNION EUROPEA.
Política da competencia na UE: Normas aplicables ás empresas.
Comportamentos anticompetitivos: Cárteles e abuso de posición dominante.
As restriccións verticais á competencia e os cotratos da distribución comercial.
TEMA 9: FOMENTO DA COMPETITIVIDADE E A EMPRESA NA UE
A polìtica industrial na UE: fomento da competitividade e da empresa
Politica I+D e fomento da I+D empresarial
Marco de incentivos e axudas e rexímenes especiais para as empresas en crisis.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 25 25 50
Seminario C1 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
Proba mixta B1 B2 C1 C4 C5 6 34 40
Sesión maxistral B1 B2 B3 B4 17 34 51
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Explicaránse casos practicos de análise sectorial e teoría de xogos como complemento das clases maxistrais e das presentacions orais do profesor nas aulas. Realizarase un traballo de análise estructural dun sector.
Recomendacións:
1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático
1.2. Realizarase a través de Moodle ou Team (Office 365), en formato dixital sen necesidade de imprimilos
Seminario Ralizaranse tutorías de grupo de 15 alumnos por grupo. Comunicarase con antelación o día e a hora de realización das tutorías. Destinaranse a resolución de dudas e a orientación dos estudiantes na realización de casos e traballos sectoriales.
Proba mixta Realizaránse de xeito continuo probas sobre o contido dos temas explicados e comentados cos estudiantes. Incluiran probas obxetivas e probas cortas de exposición, discusión o comentario.
Sesión maxistral Explicación na clase dos diferentes temas coa axuda de transparencias e medios audiovisuais

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Para as dudas sobre o desenvolvemento dos traballos dos estudiantes sobre a análise estructura dun sector.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordaráse ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa sua dedicación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 Un grupo de alumnos debe presentar un traballo sobre a temática da análise estrcutural dun sector industrial 40
Proba mixta B1 B2 C1 C4 C5 Realizaránse de xeito continuo probas sobre o contido dos temas explicados e comentados cos estudiantes. Incluiran probas obxetivas e probas cortas de exposición, discusión o comentario. 60
 
Observacións avaliación


En canto ó exame final e á cualificación na acta, lémbranse os seguintes acordos da Comisión Permanente da Facultade de Economía e Empresa do 6 de xullo de 2011:

Cualificación de non presentado. Corresponde ó alumnado, cando só participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ó 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación acadada.

Condicións de realización do exame final. Está prohibido acceder á aula de exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información.

Avaliación da oportunidade de xullo. Esta debe realizarse cos mesmos criterios que os utilizados, no seu caso, na avaliación do primeiro ou do segundo cuadrimestre.

Por último, no caso de que ao alumno se lle conceda unha oportunidade de "avaliación adiantada", manterase os mesmos criterios que na oportunidade de xullo

Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa
academica de exención de asistencia:
Na primeira e segunda oportunidade,
os criterios de avaliación rexiránse dacordo á realización dunha proba
mixta cun peso do cen por cento sobre a cualificación. Consistirá nunha
proba na que se incluirán cuestións teóricas e prácticas nas que os
estudantes terán que demostrar ter alcanzado as competencias e os
resultados de aprendizaxe da materia.

Os criterios e actividades
de avaliación correspondentes á segunda oportunidade serán os mesmos que
os establecidos para a primeira.


Fontes de información
Bibliografía básica

Estratexia Competitiva de Michael E. Porter. Un dos textos pioneiros na análise estructural de sectores industriais e entorno competitivo. Recomendase a leitura do orixinal en ingles. 

Tamén do mesmo autor, a monumental investigación “La ventaja competitiva de las naciones”. Ed. Pirámide 2010 


Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías