Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Deseño de Sistemas de información Código 611G02041
Titulación
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Aguiar Maragoto, Fernando
Correo electrónico
fernando.aguiar@udc.es
Profesorado
Aguiar Maragoto, Fernando
Martínez Fernández, Paulino
Correo electrónico
fernando.aguiar@udc.es
paulino.martinez@udc.es
Web http://udc.fernandoaguiar.es
Descrición xeral Dende o punto de vista de un titulado en Administración e Dirección de Empresas e en relación co Sistema de Información Empresarial, os obxectivos da materia son:
1. Coñecer o seu ciclo de vida.
2. Coñecer, a través de casos prácticos, como elaborar os requirimentos do SIE.
3. Coñecer as ferramentas para o seu deseño.
4. Coñecer software de apoio ao deseño.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.
A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
B1 CB1-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria general, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
B3 CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais
B7 CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización
B8 CG3-Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas.
B9 CG4-Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de - incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados
B10 CG5-Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o ciclo de vida dun Sistema de Información. A5
B1
B2
B8
B9
C1
C4
C5
C6
C7
Coñecer as ferramentas básicas para o deseño dun Sistema de Información. A5
A6
B3
B4
B5
B7
C1
C3
C4
C6
C7
Posta en práctica dos coñecemenentos anteriores. Deseño básico dun sistema de información e/ou análise dun existente. A5
B6
B10
C1
C4
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. O ciclo de vida dun sistema de Información 1.1 Introducción ao ciclo de vida dun Sistema de Información.
1.2 Especial consideración, dende o ponto de vista da elaboración dun Sistema de Información, das fases de diseño e de mantemento. Requisitos do software.
2. Ferramentas de diseño dende o ponto de vista do usuario/propietario 2.1 A importacia das ferramentas de diseño. Descripción das mesmas.
2.2 Introducción a UML.
2.3 Software de apoio ao deseño.
3. Referencia ao marco xurídico. 3.1 LOPD
3.2 Firma eletrónica
3.3 Comercio electrónico. LSSI.
3.4 Protección xurídica das BBDD e do software
4. Casos prácticos no ámbito económico-financeiro e contable 3.1 Requerimentos operacionais e de apoio á toma de decisións do Sistema de Información Empresarial.
3.2 Ventaxas, inconvintes e custos do sistema a elaborar.
3.3 Planificación.
3.4 Análise funcional do Sistema de Información.
3.5 Deseño das BBDD e da GUI. Procedementos.
3.6 O Sistema de Información deseñado e o marco xurídico no que ten que desenrolarse.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B1 B2 B3 B4 C4 C7 C8 17 34 51
Solución de problemas A5 A6 B7 B8 C1 C5 C6 25 50 75
Seminario B9 B10 4 0 4
Proba mixta B5 B6 2 16 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral 1. Exposición nas clases presenciales dos contenidos teóricos e prácticos da materia co obxeto de orientar ao alumno na sua preparación.

2. O tiempo dedicado a cada un dos capítulos nos que está dividida a materia será proporcional ao grao de dificultade na preparación dos mesmos e a súa extensión, de xeito tal que non se adicará o mesmo tempo a cada un dos capítulos, senón que se afondará máis nuns ca noutros. Todo ilo, a xuicio do profesor que imparte la materia.

3. Para a preparación dos capítulos de menor dificultade de comprensión remitese ao alumno á bibliografía, si ben nas clases presenciais orientarare ao alumno acerca de:
a) qué fontes concretas se recomenda utilizar
b) qué aspectos son os máis relevantes e de maior interese en orden a alcanzar os resultados do aprendizaxe establecidos para la asignatura.

4. Discusión, conxunta para todos os grupos de traballo, do desenrolo encomendado a cada un dos grupos. O alumno pode intervenir: a) a iniciativa propia, tras pedir quenda de palabra; b) a iniciativa do profesor, que solicitará expresamente a intervención do alumno.
Solución de problemas 1. Elaboración, exposición e solución de exemplos prácticos co alumno, formando parte dun grupo de traballo, ten que realizar ao longo do curso.

2. Plantexaránse exercicios e/ou lecturas a realizar polo alumno en horas no presenciais ou de traballo autónomo. Nas horas presenciais posteriores faráse:
a) unha revisión dos exercicios nos que o alumno pode intervenir nos termos descritos no ponto 3 e b) das lecturas abriráse a correspondente quenda de preguntas a fin de aclarar aqueles aspectos que o alumno plantexe sobre o contenido das mismas.

3. O alumno pode intervir: a) a iniciativa propia, tras pedir a quenda de palabra; b) a iniciativa do profesor, que solicitará expresamente a intervención do alumno.
Seminario Discusión en grupos reducidos dos contenidos da asignatura, en particular, dos trabajos a que se fai referencia na "Solución de problemas".
O alumno pode intervenir: a) a iniciativa propia, tras pedir quenda de palabra; b) a iniciativa do profesor, que solicitará expresamente a intervención do alumno.
Proba mixta 1. Consiste nun examen teórico-práctico dos contidos da materia, con preguntas cortas, preguntas a desenrolar, preguntas sobre supuestos prácticos, preguntas tipo test (verdadeiro/falso), preguntas de respuesta múltiple uo unha combinación dos tipos mencionados.

2. O examen pode ser oral ou escrito. De non publicarse nada en contrario na página web da asignatura (Moodle) con 48 horas de antelación, o examen será escrito.

3. Celebraránse nas datas, horas y aulas que o Decanato fixe oficialmente.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Seminario
Descrición
1. Na sesión maxistral o alumno pode intervir, logo de petición da palabra, para preguntar, aclarar ou expoñer o seu punto de vista sobre o tema que no momento da súa intervención se estea a tratar.

2. Na solución de problemas o alumno pode intervir tal e como se expón no apartado de metodoloxías.

3. Nos horarios de titoría o alumno será atendido para aclarar aquelas dúbidas que lle xurdan para a preparación da materia. Aínda que non é obrigatorio, se a través do correo electrónico do profesor que imparte o curso ao que pertence o alumno, expón as súas dúbidas e data e hora (dentro das de titoría) en que está interesado ser atendido, facilitarase a xestión e efectividade destas.
4. Sin citar a la persona que evacuó la consulta, ésta puede ser publicada en Moodle, junto con su respuesta, con la finalidad de que otros alumnos puedan sacar provecho de la misma. Todo ello si el profesor la considera oportuna y de interés general.

5. Para el alumnado con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial o dispensa académica de exención de asistencia, se acordará al inicio del curso un calendario específico de tutorías compatible con su dedicación, motivo por el cual dicho alumnado habrá de ponerse en contacto con el profesor en los primeros diez días del cuatrimestre en que se imparte la materia, con la finalidad de fijar dicho calendario.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta B5 B6 1. Trátase dunha única proba para cada unha das oportunidades de evaluación da convocatoria.

2. Consiste nun examen siguiendo os criterios expostos en metodoloxías.
50
Solución de problemas A5 A6 B7 B8 C1 C5 C6 1. Elaboración de un ou máis casos prácticos plantexados polo profesor, nos que se desenrolará algún ou algúns dos aspectos relativos ao contido da materia, ben sexa a do deseño dun Sistema de Información concreto (o parte dil), ben o estudo dun sistema en funcionamento, ben ás suas implicacións na organización empresarial; en particular as de índole organizativa e legal.

2. Os traballos desenrolaranse en grupos de 4 a 6 alumnos. Exepcioalmente e previa aprobación por parte do Profesor da materia ou do Tutor do grupo, permitirase outro número de alumnos por grupo.

3. Forma parte esencial da evaluación a discusión do desenrolo do mesmo co Profesor da materia ou Tutor du grupo de desenrolo que se asine ao mismo. Por iso, a presencia nas reunións de seguemento do traballo é esencial para ser evaluado. En ningún caso se evaluará ao alumno fora deste contexto, sin perxuizo do dito nos puntos 4 e 5. Tales reunións terán lugar tanto na "Sesión maxistral" como no "Seminario" e na propia metodoloxía de "Solución de problemas", de modo tal que nas tres metodoloxías computanase as discusións dentro deste 50% de evaluación.

4. Para a evaluación consonte a esta metodoloxía teránse en conta: a) o traballo realizado en grupo; b) a discusión á que se fai referencia no apartado 3 anterior; c) a asistencia á clase e a participación efectiva e activa na mesma; d) as probas, no seu caso, referenciadas no ponto 5.

5. Forman parte desta metodoloxía as probas de evaluación continua que, a criterio do Profesor responsable de impartir a materia, se faigan co afán de ver e evaluar os avances do alumno. Tales probas poden revestir a forma de examen oral ou escrito, con preguntas cortas, preguntas a desenrolar, preguntas sobre supostos prácticos, preguntas tipo test (verdadeiro/falso), preguntas de resposta múltiple ou unha combinación dos tipos mencionados.

6. Os traballos iránse presentando, discutindo e evaluando consonte ao calendario que a tal fin publicaráse na web (Moodle).

7. Cualquera dúbida acerca deste apartado evaluativo ha de solventarse sustentándose a solución na idea de "evaluación continua".

50
 
Observacións avaliación

Na convocatoria adiantada, e só neste caso, faráse unha proba mixta encamiñada a evaluar todas as competencias e contidos propios da materia.

Os criterios de puntuación de cada unha das probas daránse a coñecer no momento da proba e suministraránse xunto co enunciado desta.

As probas non realizadas puntúan como cero. A calificación de "Non Presentado" otorgaráse ao alumno que participe en menos dun 20% das probas puntuables para a calificación final. As realizadas en fraude supoñen a calificación de cero puntos na evaluación final.

Os únicos utensilios cos que está permitido o acceso ao recinto da proba son os básicos para contestar ao examen: lápis, bolígrafo ou pluma, goma de borrar e calculadora electrónica non programable.

O alumno ten que acreditar a súa personalidade de acordo á normativa vixente.

Alumnado con reconocimiento de dedicación a
tiempo parcial y de dispensa académica de asistencia: Excepción hecha de las
fechas aprobadas por la Junta de Facultad en lo que compete a la prueba
objetiva, para las restantes pruebas se acordará al inicio del curso un
calendario específico de fechas compatible con su dedicación, motivo por el
cual dicho alumnado habrá de ponerse en contacto con el profesor en los
primeros diez días del cuatrimestre en que se imparte la materia, con la
finalidad de fijar dicho calendario. Las pruebas tendrán el mismo formato que
para los alumnos con dedicación a tiempo completo.


Fontes de información
Bibliografía básica Piattini Velthuis, M.G. y otros (2007). Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión. Madrid: RAMA
Schmuller, J. (2000). Aprendiendo UML en 24 horas. México: Pearson
Aguiar Maragoto, F.J.; Paulino Martínez Fernández (2012). Apuntes y transparencias suministradas en la página web (Moodle).
Fernández Alarcón, V. (2006). Desarrollo de sistemas de información. Una metodología basada en el modelado. Barcelona: UPC
Silberschatz, A. y otros (2002). Fundamentis de bases de datos. Madrid: McGraw-Hill
Aguiar Maragoto, F.J.; Paulino Martínez Fernández (2012). Links suministrados en Moodle.
Kimmel, Paul (). Manual de UML. Máxico: McGraw-Hill
Grau Fernández, L.; Ignacio López Rodríguez (2001). Problemas de bases de datos. Madrid: Sanz y Torres
Ramón Cardona, J. y otros (2011). Sistemas de Información Empresarial. Casos y supuestos prácticos. GEU
Piattini Velthuis, M.G. y otros (2006). Tecnología y diseño de bases de datos. Madrid: RAMA
Podeswa, H. (2010). UML. Madrid: Anaya
Arlow, J.; Ila Neustadt (2006). UML 2. Madrid: Anaya
Debrauwer, L.; Fien Van der Heyde (2009). UML 2. Iniciación, ejemplos y ejercicios corregidos. Barcelona: ENI
Debrauwer, L.; Naouel Karam (2010). UML 2. Practique la modelización. Barcelona: ENI

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa/611G02028
Deseño Organizativo/611G02029

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías