Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dereito comunitario do mar Código 612447310
Titulación
Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://www.masterue.com
Descrición xeral A importancia da política marítima na UE é crecente como o demostra a publicación do Libro verde sobre Política marítima na UE. A imaxe e semellanza doutros países marítimos como os EEUU ou Canadá, está a definirse unha estratexia marítima global na UE. Ao longo desta materia, unha vez introducidos no estudo deste sector do Dereito, iranse repasando as principais liñas e políticas sectoriais que, como a pesca, a seguridade e protección marítima, o transporte marítimo ou o medio ambiente vertebran a acción comunitaria e nas que se concreta a estratexia integral na política marítima.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 CE4 - Resolución de problemas derivados dos usos e aproveitamentos dos mares e dos recursos pesqueiros.
A5 CE5 - Coñecemento dos ámbitos materiais nos que existe unha primacía do Dereito da Unión Europea: consumo; Dereito industrial; Dereito da competencia; Dereito de sociedades; Dereito das telecomunicacións; espazo de liberdade, seguridade e xustiza.
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que deberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 CG1 - Coñecemento das institucións da Unión Europea e da vías de acceso ante elas dos cidadáns e das persoas xurídicas
B7 CG2 - Coñecemento das áreas xeográficas e dos aspectos materiais nos que se desenvolve a acción exterior da Unión Europea
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Manexo dos actos xurídicos comunitarios, podendo determinar o seu alcance e efectos no ordenamento interno estatal. AI4
Coñecemento das vías de participación (nacionais e comunitarias) dos entes subestatais nos asuntos comunitarios, con especial atención ao modelo autonómico español. AI5
Capacidade para resolver os problemas que se derivan dos usos e aproveitamentos de mares e océanos en clave internacional e comunitaria. BI1
Dominio do sistema de captación e xestión dos recursos comunitarios. BI2
Coñecemento dos instrumentos xurídicos e institucionais a través dos que se articulan as competencias exteriores da Unión Europea. BI3
Coñecemento das áreas xeográficas e dos eidos materiais nos que se desenvolve a acción exterior da Unión Europea. BI7
Manexo solvente do portal xurídico comunitario en Internet, incluso dende a casa, ós efectos de poder localizar todo tipo de documentación xurídica da Unión Europea, normativa ou non normativa. BI4
Que o alumno alcance unha comprensión sistemática dunha área de estudo e o dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados coa devandita área. BI5
Capacidade crítica para analizar as distintas problemáticas derivadas dos aspectos xurídicos, institucionais, xeográficos e materiais que integran a dimensión exterior da Unión Europea. BI6
Que o alumno sexa capaz de aplicar coñecementos para a resolución de problemas nos novos ámbitos ou en ámbitos pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos ou multidisciplinares. CI4
Que utilice como habilidade de aprendizaxe técnicas de estudo autodirixidas ou autónomas. CI6
Que o alumno sexa capaz, por un lado, de concibir, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con seriedade académica, así como, por outro lado, de contribuír a través dunha investigación orixinal que sexa merecedora da oportuna publicación referenciada a nivel nacional ou internacional. CI7
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. CI8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA I. A UNIÓN EUROPEA E O MAR A. IMPORTANCIA OBXECTIVA: O MAR COMO RECURSO ESENCIAL DA UE
B. REFLEXO SUBXECTIVO: DESDE A FRAGMENTACIÓN CARA A UNHA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRAL NA UE
TEMA II. RÉXIME XURÍDICO INTERNACIONAL E ESPAZOS MARÍTIMOS COMUNITARIOS A. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DO DEREITO DO MAR E PAPEL DA UE
B. DELIMITACIÓN MARÍTIMA. ESPAZOS MARÍTIMOS INTERNACIONAIS E COMUNITARIOS
TEMA III. POLÍTICAS E INICIATIVAS SECTORIAIS COMUNITARIAS A. POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN
B. PROTECCIÓN MARÍTIMA
C. GALICIA E A INVESTIGACIÓN MARÍTIMA
D. PATRIMONIO SUBACUÁTICO
E. XESTIÓN INTEGRADA DO LITORAL
F. MEDIO AMBIENTE MARIÑO
G. TRANSPORTE E SEGURIDADE MARÍTIMA
H. ESPAZOS PORTUARIOS
I. RESPONSABILIDADE POR CONTAMINACIÓN MARIÑA
J. TRABALLADORES DO MAR

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A4 1 0 1
Sesión maxistral A5 B7 B5 B1 B6 C4 C6 C7 42 21 63
Discusión dirixida B2 B3 B4 20 18 38
Traballos tutelados C8 20 26 46
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais O coordinador da Materia realizará unha presentación do mesmo indicando as competencias que se pretende que alcance o alumno, os resultados de aprendizaxe e os obxectivos esenciais do módulo. Así mesmo, exporá as metodoloxías que se empregarán; o sistema de avaliación e, presentará aos profesores invitados que participarán na docencia.
Sesión maxistral O profesor coordinador exporá as ideas básicas e contidos fundamentais de cada un dos puntos de programa, dando as instrucións e guiando a aprendizaxe autónoma do alumno.
Discusión dirixida Sobre a base dos aspectos máis controvertidos que foron vistos nas sesións maxistrais, o Profesor fomentará o debate xurídico entre os alumnos presentando as posibles posturas e orientando a correcta argumentación xurídica.
Traballos tutelados O alumno deberá elixir, entre os temas propostos polo profesor, un para elaborar un traballo de investigación tutelado.

CONDICIÓNS DE FORMA

O traballo deberá ser entregado imperativamente antes do fin do prazo previsto (informarase do mesmo puntalmente).
Presentarase en formato papel, escrito a computador (tipo de letra en texto estafes new roman 12, e tipo de letra en notas ao pé de pagina estafes new roman 10; espazo interlineal 1,5).
A súa extensión será como mínimo 15 e como máximo 20 páxinas.


CONDICIÓNS DE FONDO

O traballo consistirá nunha presentación global do tema elixido.
Valorarase a orixinalidade, claridade expositiva e metodolóxica, así como o seu xuízo crítico.
Deberá estar ben fundamentado na bibliografia basica.
O alumno deberá elixir entre un dos temas abarcados pola materia e centrar o traballo nel.
Require un traballo previo de documentación no que o alumno deberá consultar o que se di sobre o tema ou cuestión nos manuais ou obras xerais máis recentes. A bibliografía e documentación consultadas deberán ser presentadas ao final do traballo.
Todo traballo ha de ter unha introdución ao comezo do mesmo e unha conclusión ou conclusións ao final. Na introdución exporase o tema a desenvolver, o seu interese e presentarase a orde de exposición que se seguirá. Procurarase subdividir o traballo en epígrafes ou partes e pór un título a cada unha delas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición
O Profesor dirixirá a discusión orientando e, de ser o caso, reordenando as intervencións dos estudantes.
O Traballo tutorizará e guiará o traballo que realice cada alumno ou grupo.
O número reducido de alumnos dos posgraos permite realizar unha atención personalizada que garante a adecuada consecución das competencias como así o demostra a elevada taxa de éxito na materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A5 B7 B5 B1 B6 C4 C6 C7 Valorarase a asistencia e participación activa nas clases maxistrais do profesor. 15
Discusión dirixida B2 B3 B4 Avaliaranse as intervencións dos estudantes no marco dos debates e con relación á súa calidade de argumentación xurídica. 10
Traballos tutelados C8 Valorarase a calidade do traballo realizado polo alumno seguindo as pautas previamente fixadas polo profesor. 75
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica CORRAL SUÁREZ, M. (1993). La conservación de los recursos biológicos del mar en el Derecho internacional vigente. Valladolid
SOBRINO HEREDIA, J.M. (2014 ). "La politique maritime intégrée de l'UE et les bassins maritimes européens". Cádiz-Tánger: Paix et sécurité internationales: Revue maroco-espagnole de droit international et rel
SOBRINO HEREDIA, J.M. (2013). "Les opérations militaires internationales dans la prévention et la poursuite de la piraterie maritime et l’usage de la force", en FARAMIÑAN, J.M. Y GUTIÉRREZ, V.L. (dirs.), Coopérat. Barcelona: Ed. Huygens
SOBRINO HEREDIA, J.M. (2012). "Les relations euro-marocaines concernant la pêche", en DEL VALLE GÁLVEZ, A. (dir.), Inmigración, Seguridad y Fronteras. Problemáticas de España, Marruecos y la Unión Europea en el á. Madrid: Ed. Dykinson
SOBRINO HEREDIA, J.M. Y OANTA, G.A. (2012). "Los acuerdos internacionales de pesca instrumentos indispensables de la Política Pesquera Común de la Unión Europea". Madrid: Noticias de la Unión Europea
YTURRIAGA BARBERÁN, J.A. (1996). Ámbitos de jurisdicción en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar. Una perspectiva española. Madrid
YTURRIAGA BARBERÁN, J.A. (1993). Ámbitos de soberanía en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar. Una perspectiva española. Madrid
SANZ LARRUGA, F.J. (2003). Bases doctrinales y jurídicas para un modelo de gestión integrada y sostenible del litoral de Galicia. Santiago de Compostela: Ed. Xunta de Galicia
LÓPEZ ESCUDERO, M. Y MARTÍN PÉREZ DE NANCLARES, J. (2000). Derecho comunitario material. Madrid: Ed. Mc Graw Hill
MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. Y CARRIL VÁZQUEZ, X.M. (2005). Derecho de la Seguridad Social. A Coruña: Ed. Netbiblo
MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. Y CARRIL VÁZQUEZ, X.M. (2006). Derecho del Trabajo, 2ª ed.. A Coruña: Ed. Netbiblo
VINCENT, P. (2008). Droit de la mer. Bruxelles: Ed. Larcier
BARRIO GARCÍA, G. (1997). El régimen jurídico de la pesca marítima. Madrid
SCOVAZZI, T. (Edición española a cargo de BOU FRANCH, V.) (1995). Elementos del Derecho internacional del mar. Milano / Madrid
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I. (1986). España y el Régimen internacional de la pesca marítima. Madrid
PERNAS GARCÍA, J.J. (2004). Estudio jurídico sobre la prevención de la contaminación industrial: la autorización ambiental integrada. Ed. Atelier
MEILAN GIL, J.L. (dir.) (2006). Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de Buques. Navarra: Ed. Aranzadi
NÚÑEZ LOZANO, M. C. (dir.) (2010). Hacia una Política marítima integrada de la Unión Europea. Madrid: Ed. Iustel
DIEZ DE VELASCO, M. (2013). Instituciones de Derecho internacional público, 18ª ed.. Madrid: Ed. Tecnos
SOBRINO HEREDIA, J.M. (dir.) (2014). La contribution de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à la bonne gouvernance des mers et océans. La contribución de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar a . Napoli: Ed. Scientifica
BADENES CASINO, M. (1997). La crisis de la libertad de pesca en alta mar. Madrid
RON LATAS, R. (2000). La incompatibilidad de pensiones en el sistema español de seguridad social. Madrid: Ed. Civitas
SOBRINO HEREDIA, J.M. Y REY ANEIROS, A. (1997). La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la Política Común de la Pesca. Santiago de Compostela: Ed. Xunta de Galicia
RODRIGUEZ DOCAMPO, M.J. (2003). La obligación de indemnizar del propietario del buque-tanque. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch
CASADO RAIGÓN, R. (1994). La pesca en alta mar. Sevilla
JUSTE RUIZ, J. Y CASTILLO DAUDÍ, M. (2014). La protección del medio ambiente en el ámbito internacional y en la Unión Europea. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch
CARRIL VÁZQUEZ, X.M. (1999). La seguridad social de los trabajadores del mar. Madrid: Ed. Civitas
REY ANEIROS, A. (2001). La Unión Europea frente a las transformaciones del Derecho internacional de la pesca. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch
GARCÍA PÉREZ, M. (1996). La utilización del dominio público marítimo-terrestre. Estudio especial de la concesión demanial. Madrid: Ed. Marcial Pons
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I. (1977). La zona exclusiva de pesca en el nuevo Derecho del mar. Oviedo
BARRAGÁN MUÑOZ (2004). Las áreas litorales de España. Del análisis geográfico a la gestión integrada. Barcelona: Ed. Ariel
DIEZ DE VELASCO, M. (SOBRINO HEREDIA, J.M. coord.) (2010). Las Organizaciones internacionales, 16ª ed.. Madrid: Ed. Tecnos
SAURA ESTAPA, J. (1996). Límites del mar territorial. Barcelona
SANZ LARRUGA, F.J. (1995). O réxime de competencias sobre pesca marítima. Santiago de Compostela: Ed. Xunta de Galicia
CARRERA HERNÁNDEZ, F.J. (1995). Política pesquera y responsabilidad internacional de la Comunidad Europea. Salamanca
MEILÁN GIL, J.L. (dir.) (2005). Problemas jurídico-administrativos planteados por el “Prestige”. Navarra: Ed. Aranzadi
SOBRINO HEREDIA, J.M. (2012). Recopilación de textos internacionales y de la Unión Europea. A Coruña: Ed. Netbiblo
SOBRINO HEREDIA, J.M. (2014). Una nueva manifestación de delincuencia organizada transnacional: las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", en JUSTE RUÍZ, J. Y BOU FRANCH, V. (dirs.), Derecho del mar. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch

Bibliografía complementaria

RECURSOS WEB:

http://europa.eu.int/index_es.htm

http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_es.htm

http://www.fao.org/fi/inicio.asp

http://www.un.org/Depts/los/index.htm

http://www.imo.org/home.asp

http://www.itlos.org/


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
A Acción Exterior da UE/612402201
Captación e xestión de recursos/612847202

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/612847220

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías