Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Organización Contable-Fiscal da Empresa Código 612943302
Titulación
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Economía
Empresa
Coordinación
Varela Candamio, Laura
Correo electrónico
laura.varela.candamio@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Abeal Vazquez, Jose Pablo
Campo Villares, Manuel Octavio del
Lado Sestayo, Rubén
Sieiro Constenla, Maria Milagros
Varela Candamio, Laura
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
j.abeal@udc.es
m.campov@udc.es
ruben.lado.sestayo@udc.es
m.sieiro@udc.es
laura.varela.candamio@udc.es
Web http://http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
Descrición xeral En este módulo se analizarán los aspectos básicos del asesoramiento jurídico empresarial, aspectos de carácter mercantil, administrativo, fiscal y laboral, entre otros. Las sesiones docentes sobre los diferentes temas que requieran presencialidad se complementarán con las actividades no presenciales que, dado el carácter semipresencial del MAXE, los alumnos deberán realizar previo encargo del profesorado.


Competencias
COMPETENCIAS DO TíTULO
TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
  AP2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
  AP3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
  AP4 Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
  AP5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
  AP6 Coñecer unha segunda lingua extranxera na súa vertente xurídico-empresarial.
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
  BP2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
  BP3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
  BP4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
  BP5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
  BP6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
  BP7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
  BP11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
  BP14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
TipoC Código  
  Profesionalizador
  CP3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CP4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
  CP5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  CP6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
  CP7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CP8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Obxectivos de aprendizaxe

Contidos
Temas Subtemas
A EMPRESA COMO UNIDADE DE ACTIVIDADE ECONÓMICA Fundamentos da toma de decisión empresarial
Principales obxectivos da empresa
ASPECTOS CONTABLES DA EMPRESA Contabilidade empresarial
Cuestiones prácticas de procedimiento contable
A contabilidade e a tributación
A TRIBUTACIÓN DA EMPRESA Tributación e fiscalidade empresarial.
Interrelación contabilidade-fiscalidade.
Cuestións prácticas de procedemento tributario.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 B2 B7 B11 12 12 24
Lecturas A1 A3 A4 A6 B4 B5 0 20 20
Presentación oral B3 B4 C3 1 10 11
Seminario B14 C4 C5 9 9 18
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 40 0 40
Solución de problemas B1 B6 C8 5 10 15
Eventos científicos e/ou divulgativos C4 C5 C6 C7 C8 5 2 7
Discusión dirixida A5 B3 B4 B5 B7 6 6 12
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Examínanse cuestións empresariais, contables e fiscais de actualidade e interese
Lecturas O profesor recomenda lectura de libros e artigos económicos e xurídicos relevantes.
Presentación oral Os alumnos deberán participar nas actividades, simulacións e presentacións de carácter oral requeridos polos profesores que impartan sesiones presenciais.
Seminario Destacados profesores ou profesionais expoñen temas de actualidade ou importancia
Sesión maxistral Clase na que o protagonismo recae sobre a intervención do profesor
Solución de problemas O profesor ou os alumnos plantexan problemas xurídicos e buscan solución xurídicas razonadas.
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia aos actos científicos ou divulgativos que os profesores aconsellen, así como, se fora o caso a facer os traballos, resumes, estudos de casos, etc. que se lles foran encomendados por parte do profesorado
Discusión dirixida O profesor guía aos alumnos no debate dunha cuestión xurídico-económica de interese ou actualidade

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Estudo de casos
Presentación oral
Descrición
Os profesores están a disposición dos alumnos para lles apoiar na preparación das diversas actividades e resolverlles dúbidas.
A coordinadora de máster e a coordinadora do módulo resolven as dúbidas ou problemas que puntualmente podan presentarse aos alumnos
Os alumnos dispoñen, dentro do PAT, dun tutor que pode asesorarlles nos problemas e dúbidas de carácter xeral que poidan ter.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 B2 B7 B11 O estudo de casos realizarase de dúas maneiras:
1) No curso das clases presenciais.
2) Como actividades semipresenciais que serán propostas aos alumnos sempre acompañadas do material preciso para realizalas así como da fecha límite para a súa entrega.
65
Presentación oral B3 B4 C3 Nalgunhas clases presenciais o profesor plantexará actividades, simulacións e exposicións orais. 30
Seminario B14 C4 C5 Os seminarios poderán realizarse fora do horario das clases presenciais, e a asistencia aos mesmos será valorada positivamente. 5
 
Observacións avaliación

Os alumnos serán avaliados polo traballo que realicen ao longo do curso, cun sistema de avaliación contínua. Cada alumno adquire o compromiso de participar activa e satisfactoriamente nas actividades obrigatorias, que son as seguintes:
- 1) A asistencia ás clases presenciais e realización das actividades en Moodle. Os alumnos deberán xustificar as ausencias. En calquera caso, non se admitirá unha ausencia superior ao 20% das clases presenciais.
- 2) A realización das actividades encomendadas polos profesores das asignaturas na aula.
- 3) A realización das actividades non presenciais requeridas aos alumnos polo profesorado do máster, que serán evaluadas sempre que se entreguen dentro do prazo sinalado para a realización das mesmas. 4) Os alumnos poderán participar activamente nas actividades complementarias que se ofrecen ao longo do curso. Resérvase unha porcentaxe da nota final para avaliar as diversas actividades complementarias que teña realizado cada alumno. Para a superación do módulo os alumnos deben alcanzar a calificación de 5 ou superior.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade

Fontes de información
Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: manexaránse sempre as últimas edicións existentes dos manuais ou outras fontes de información propostas polo profesorado.

Os profesores participantes no módulo indicaran puntualmente a bibliografía pertinente.
Bibliografía complementariaRecomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Estar pendente da plataforma Moodle(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías