Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Contratos Privados Código 612943304
Titulación
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Coordinación
Collado Rodríguez, Noelia
Correo electrónico
noelia.collado@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Bello Janeiro, Domingo
Collado Rodríguez, Noelia
Garcia-Pita y Lastres, Jose Luis
Peña Lopez, Fernando
Vara Parra, Jose Joaquin
Vazquez Pena, Manuel Jose
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
domingo.bello@udc.es
noelia.collado@udc.es
j.l.garcia-pita@udc.es
fernando.pena@udc.es
joaquin.vara@udc.es
manuel.jose.vazquez.pena@udc.es
Web http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
Descrición xeral Esta materia ten como obxectivo proporcionar ao alunado as competencias precisas para a análise xurídica, consultoría, negociación e redacción de contratos privados no ámbito das actividades empresariais.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
A5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
A10 Capacidad para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
B1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
B5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
B7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
B9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
B11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
B12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
B14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
B15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
B16 Capacidade para deseñar estratexias alternativas conducentes ás distintas solucións
B17 Destreza no uso dos recursos informáticos máis relevantes
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades
C10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje qie les permitan continuar estudiando en un modo que habrá de ser en gran medida dirigido o autodirigido

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as tendencias actuais do fenómeno da contratación no eido empresarial o os principais conflictos xurídico-sociais ao que se enfrente o dereito de contratos de empresa. AP1
AP2
AP10
Capacidade para redactar cláusulas contractuais e para analizar os posibles problemas e dificultades de carácter xurídico que poden plantexar as distintas alternativas de reglamentación dos negocios de empresa. AP2
AP5
AP10
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP7
BP12
BP13
BP15
BP16
BP17
CP1
CP5
CP10
Capacidade para participar na negociación dun contrato, asesorando ao empresario-cliente das diferentes alternativas e solucións para o mellor desenvolvemento do negocio de empresa. AP2
AP3
AP5
AP10
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP14
CP6
CP9

Contidos
Temas Subtemas
1. Contratos de distribución 1. Concesión
2. Franquicia.
3. Outros contratos de distribución.
2. Contratos do mercado bancario e financieiro 1. Os contratos de préstamo e crédito. Peculiaridades do dereito de consumo.
2. A regulación dos servicios de pago.
3, A compraventa internacional de mercaderías 1. A convención de Viena e o dereito uniforme
2. A práctica dos contratos de compraventa internacional
4. A arbitraxe internacional 1. A arbitraxe como mecanismo de resolución dos conflictos internacionais
2. Especial referencia á arbitraxe de inversións.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A2 A3 A5 B3 B4 B6 C5 C6 C9 30 20 50
Traballos tutelados B1 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B17 C1 0 20 20
Sesión maxistral A1 A2 C5 C10 40 40 80
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Traballos tutelados
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
O profesor atenderá personalmente aos estudantes mentres estes desenvolvan as tarefas que se lles encarguen durante as sesións presenciais.
Así mesmo, estará dispoñible presencialmente para os estudantes nos horarios que se comuniquen aos alumnos, e sempre será accesible por medios electrónicos.

O traballo tutelado será proposto e seguido por un dos profesores do módulo. Este profesor estará encargado de seguir a evolución do estudante mentres realiza o traballo e de resolver as súas dúbidas. O contacto levarase a cabo preferentemente por correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A2 A3 A5 B3 B4 B6 C5 C6 C9 Exercicios coa resolución dos casos plantexados polo profesor 15
Traballos tutelados B1 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B17 C1 85
 
Observacións avaliación

As porcentaxes asignadas a cada tipo de avaliación poderán variar. O coordinador da materia dará aviso e explicará cómo se producirá a avaliación ao comezo da asignatura.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo
parcial e dispensa académica de asistencia, a avaliación
consistirá no traballo tutelado exclusivamente, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade


Fontes de información
Bibliografía básica

Cada profesor recomendará e poñerá a disposición do estudante os materiais bibliográficos que necesita para o máximo aproveitamento das sesións.

Recoméndase aos estudantes, antes de comezar a cursar o módulo, que repasen os seus coñecementos en materia de contratos. Con este obxecto, poden empregar calqueira dos manuais que teñan utilizado a este efecto no Grao en Dereito ou nos Graos en ADE e Economía. Aos estudantes procedentes doutros Graos, recoméndaselle contactar co coordinador de módulo antes de que éste dea comezo.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado./612943301

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Contratos Públicos/612943305

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías