Identifying Data 2019/20
Subject (*) Public Contracts Law Code 612943305
Study programme
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Público
Coordinador
Barrio Garcia, Gonzalo
E-mail
gonzalo.barrio@udc.es
Lecturers
Aba Catoira, Ana Maria
Barrio Garcia, Gonzalo
E-mail
ana.abac@udc.es
gonzalo.barrio@udc.es
Web
General description
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
A4 Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
A5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
B1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
B5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
B7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
B9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
B11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
B12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
B14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
B15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
B16 Capacidade para deseñar estratexias alternativas conducentes ás distintas solucións
B18 Destreza no manexo de ferramentas multimedia que sirven de apoio ás tarefas de asesoramiento
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Adquirir coñecementos sobre as novas Directivas de Contratación Pública AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AJ5
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
BJ6
BJ7
BJ8
BJ9
BJ10
BJ11
BJ12
BJ13
BJ14
BJ15
BJ16
BJ18
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
Coñecer a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AJ5
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
BJ6
BJ7
BJ8
BJ9
BJ10
BJ11
BJ12
BJ13
BJ14
BJ15
BJ16
BJ18
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8

Contents
Topic Sub-topic
1.As novas Directivas de Contratación Pública
-DIRECTIVA 2014/23/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á adxudicación de contratos de concesión

-DIRECTIVA 2014/24/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 sobre contratación pública e pola que se deroga a Directiva 2004/18/CE

-DIRECTIVA 2014/25/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servicios postais e pola que se deroga a Directiva 2004/17/CE
2.Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 Sistemática
Novidades


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Case study A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 6 6 12
Objective test A1 A3 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 15 30
Document analysis A1 A2 A3 A4 A5 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B16 15 15 30
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Case study Para facilita-la correcta comprensión dos contidos explicados complementarase o seu estudio con casos concretos e coa análise efectuada pola xurisprudencia.
Objective test Para valora-lo coñecemento dos principais aspectos explicados realizase unha proba obxectiva.
Guest lecture / keynote speech O contido da materia exporase a través da súa explicación nas clases presenciais.
Document analysis Para estudia-la asignatura será necesario acudir á lexislación, as principais aportacións doctrinais e a análisie da xurisprudencia.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Description
A atención personalizada realizarase atendendo as dúbidas ou consultas que poidan plantexarse con ocasión do estudo da materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 A aprendizaxe desta materia complementarase co estudo da xurisprudencia e coa análise de casos concretos, expoñendo o seu razoamento e conclusións. 20
Objective test A1 A3 Para valora-lo coñecemento dos aspectos máis relevantes desta materia procederáse á realización dunha proba obxectiva. 80
 
Assessment comments

Os criterios de avaliación serán os mesmos en primeira e segunda oportunidade.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda.

Sources of information
Basic Pernas García, Juan José, dir. (2013). Contratación pública estratégica . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters
Gimeno Feliu, José María (2014). El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública : de la burocracia a la estrategia : (el contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes públicos). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters
Fernández Astudillo, José María (2018). El nuevo régimen de contratación pública. Comentarios a la luz de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Bosch
Gimeno Feliu, José María (2018). Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi
Fernández Acevedo, Rafael, dir. Valcárcel Fernández, Patricia, dir. (2014). La contratación pública a debate : presente y futuro. Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters
Gamero Casado, Eduardo, dir. Gallego Córcoles, Isabel, dir. (2018). Tratado de Contratos del Sector Público. Tirant lo Blanch
Moreno Molina, José Antonio (2018). Una nueva contratación pública social, ambiental, eficiente, transparente y electrónica. Bomarzo

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Final Dissertation/612943319

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.