Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Contratos Públicos Código 612943305
Titulación
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Barrio Garcia, Gonzalo
Correo electrónico
gonzalo.barrio@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Barrio Garcia, Gonzalo
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
gonzalo.barrio@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
A4 Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
A5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
B1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
B5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
B7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
B9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
B11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
B12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
B14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
B15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
B16 Capacidade para deseñar estratexias alternativas conducentes ás distintas solucións
B18 Destreza no manexo de ferramentas multimedia que sirven de apoio ás tarefas de asesoramiento
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir coñecementos sobre as novas Directivas de Contratación Pública AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
BP16
BP18
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Coñecer a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
BP16
BP18
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
1.As novas Directivas de Contratación Pública
-DIRECTIVA 2014/23/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á adxudicación de contratos de concesión

-DIRECTIVA 2014/24/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 sobre contratación pública e pola que se deroga a Directiva 2004/18/CE

-DIRECTIVA 2014/25/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servicios postais e pola que se deroga a Directiva 2004/17/CE
2.Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 Sistemática
Novidades


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 6 6 12
Proba obxectiva A1 A3 1 0 1
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 15 30
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A4 A5 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B16 15 15 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Para facilita-la correcta comprensión dos contidos explicados complementarase o seu estudio con casos concretos e coa análise efectuada pola xurisprudencia.
Proba obxectiva Para valora-lo coñecemento dos principais aspectos explicados realizase unha proba obxectiva.
Sesión maxistral O contido da materia exporase a través da súa explicación nas clases presenciais.
Análise de fontes documentais Para estudia-la asignatura será necesario acudir á lexislación, as principais aportacións doctrinais e a análisie da xurisprudencia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
A atención personalizada realizarase atendendo as dúbidas ou consultas que poidan plantexarse con ocasión do estudo da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 A aprendizaxe desta materia complementarase co estudo da xurisprudencia e coa análise de casos concretos, expoñendo o seu razoamento e conclusións. 20
Proba obxectiva A1 A3 Para valora-lo coñecemento dos aspectos máis relevantes desta materia procederáse á realización dunha proba obxectiva. 80
 
Observacións avaliación

Os criterios de avaliación serán os mesmos en primeira e segunda oportunidade.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda.

Fontes de información
Bibliografía básica Pernas García, Juan José, dir. (2013). Contratación pública estratégica . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters
Gimeno Feliu, José María (2014). El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública : de la burocracia a la estrategia : (el contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes públicos). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters
Fernández Astudillo, José María (2018). El nuevo régimen de contratación pública. Comentarios a la luz de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Bosch
Gimeno Feliu, José María (2018). Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi
Fernández Acevedo, Rafael, dir. Valcárcel Fernández, Patricia, dir. (2014). La contratación pública a debate : presente y futuro. Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters
Gamero Casado, Eduardo, dir. Gallego Córcoles, Isabel, dir. (2018). Tratado de Contratos del Sector Público. Tirant lo Blanch
Moreno Molina, José Antonio (2018). Una nueva contratación pública social, ambiental, eficiente, transparente y electrónica. Bomarzo

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Mestrado/612943319

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías