Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Resolución de Conflitos da Empresa Código 612943307
Titulación
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Coordinación
Neira Pena, Ana
Correo electrónico
ana.neira@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Barrio Garcia, Gonzalo
Bello Janeiro, Domingo
Neira Pena, Ana
Parada Arcas, Pablo
Ron Latas, Ricardo Pedro
Vazquez Pena, Manuel Jose
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
gonzalo.barrio@udc.es
domingo.bello@udc.es
ana.neira@udc.es
p.parada@udc.es
ricardo.ron@udc.es
manuel.jose.vazquez.pena@udc.es
Web http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
Descrición xeral Neste módulo tratarase de ofrecer ao/á alumno/a unha visión dos diferentes xeitos de resolución dos conflictos xurídicos susceptíbeis de xurdir na práctica xurídico-empresarial. Os mecanismos de resolución de conflictos pódense clasificar en xurisdiccionais e extraxurisdiccionais. En canto aos primeiros, ofrecerase unha visión dos procesos civís máis específicos da actividade empresarial, así como dos procesos laborais máis salientábeis. Farase especial incidencia tamén na resolución dos conflictos fóra do ámbito xudicial, o que se vén chamando as Alternative Dispute Resolution, que veñen cobrando cada vez maior auxe, ao se presentaren como métodos eficientes de solución das controversias xurídicas, diante da endémica lentitude da xustiza estatal. Por último, parte da docencia ocuparase da resolución da crise empresarial a través dos mecanismos concursais e para-concursais.
Procurarase que o/a estudiante adquira unha visión xeral da materia que o/a capacite para acudir aos instrumentos procesuais ou extra-procesuais máis axeitados segundo o caso concreto, así como un coñecemento específico das institucións máis comúns na actividade empresarial. Estes obxectivos tentaranse cubrir dende a dupla perspectiva teórico/práctica, de xeito que, en primeiro lugar, se anfiancen e amplíen os coñecementos que os/as estiatnes teñen xa adquirido no grao para, en segundo lugar, desenvolvan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos teóricos ao caso concreto, a través dos talleres e prácticas a realizar.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
A5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
B1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
B5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
B7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
B9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
B11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
B12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
B14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
B15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os xeitos de resolución de conflitos típicos da actividade empresarial e elexir a súa aplicación nun suposto concreto da práctica xurídico-empresarial AP1
AP2
AP3
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
A resolución de conflictos en vía xurisdiccional. Os procesos máis comúns na actividade empresarial 1. Aspectos xerais da práctica procesual civil na empresa.
2. A tutela do crédito.
3. A tutela da propiedade intelectual e industrial.
4. A tutela da competencia e da publicidade.
5. Os procesos societarios.
6. O proceso de execución. As execucións privilexiadas
A Resolución de conflictos no ámbito laboral 1. A conciliación laboral.
2. O proceso laboral ordinario.
3. Modalidades procesuais.
4. Medios de impugnación.
5. A execución laboral.
6. O proceso cautelar.
As ADR (Alternative Dispute Resolution). 1. A Arbitraxe. Aspectos xerais.
2. A arbitraxe de consumo.
3. A arbitraxe internacional.
4. A arbitraxe administrativa.
5. A mediación e a conciliación
A resolución da crise empresarial.
1. Os remedios pre-concursais da crise empresarial.
2. O proceso concursal. Aspectos xerais.
3. Os efectos da declaración de concurso.
4. Determinación das masas activa e pasiva do concursos.
5. Os diferentes xeitos de conclusión do concurso.
6. O concurso con elemento internacional

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A5 B2 B3 B5 B9 B11 C3 C4 20 16 36
Estudo de casos A1 A2 A3 B1 B4 B12 B13 B15 C7 0 25 25
Solución de problemas B6 B7 B8 B14 C5 C6 5 25 30
Seminario B3 B9 B11 B13 C4 C5 C8 8 15 23
Lecturas A1 A3 B3 B4 B10 0 30 30
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Nas clases presenciais desenvolverase a explicación teórico-práctica dos aspectos máis relevantes ou novedosos da materia
Estudo de casos Os profesores das diferentes sesións encargarán aos estudantes o estudo de casos ou o desenvolvemento de traballos para a adquisición das competencias propias da materia que formarán parte da avaliación do módulo
Solución de problemas Algunhas das actividades a desenvolver suporá a resolución de problemas reais ou ficticios a través do traballo autónomo do estudante, individualmente ou en grupo. Estas actividades tamén serán avaliábeis.
Seminario Celebranrase durante o tempo de impartición do módulo seminarios monográficos sobre temas especialmente relevantes ou de actualidade por profesorado externo ou convidado.
Lecturas Debido ao carácter semipresencial do mestrado, parte da tarefa do estudantado será a realización das lecturas encomendadas polo profesorado e a realización das actividades asociadas a estas lecturas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Estudo de casos
Descrición
Tanto os profesores como o coordinador do módulo atenderán aos estudantes nas sesións programadas ou solicitadas, ou ben de xeito telemático, na realización das actividades vinculadas ás lecturas ou á resolución de casos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas B6 B7 B8 B14 C5 C6 Algunhas das actividades a desenvolver suporá a resolución de problemas reais ou ficticios a través do traballo autónomo do estudante, individualmente ou en grupo. Estas actividades tamén serán avaliábeis 50
Lecturas A1 A3 B3 B4 B10 Debido ao carácter semipresencial do mestrado, parte da tarefa do estudantado será a realización das lecturas encomendadas polo profesorado e a realización das actividades asociadas a estas lecturas. 20
Estudo de casos A1 A2 A3 B1 B4 B12 B13 B15 C7 Os profesores das diferentes sesións encargarán aos estudantes o estudo de casos ou o desenvolvemento de traballos para a adquisición das competencias propias da materia que formarán parte da avaliación do módulo 30
 
Observacións avaliación

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo
parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación
consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en
primeira oportunidade como en segunda oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica

 

Bibliografía complementaria

··AA.VV.: La impugnación de acuerdos sociales y del consejo de administración : actuación en nombre de otro, Madrid, 2007.

·Flores Prada, I.: El procedimiento de apremio en la ejecución civil, Valencia, 2005.

·García Quiñones, J.C.: La conciliación judicial en el proceso laboral, Valencia, 2007.

·AA.VV.: Los sistemas de solución extrajudicial de conflictos laborales: situaicón actual y perspectivas de futuro, Madrid, 2006.

·AA.VV.: El proceso laboral con toda la doctrina del TC, Valencia, 2005.

·Orellana Cano, A.: La ejecución laboral, Madrid, 2005.

·Fernández Rozas, J.C.: La nueva Ley de Arbitraje, Madrid, 2007.

·AA.VV.: Comentarios a la Ley de Arbitraje, Madrid, 2006.

·Florensa i Tomás, C.E.: El arbitraje de consumo. Una dimensión del arbitraje de Derecho Privado, Valencia, 2004.

·AA.VV.: Práctica arbitral de consumo : selección de laudos comentados de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Madrid, 2007.

·Ramos Méndez, F.: Arbitraje y litigios transfronterizos en un foro global, Barcelona, 2005

·Bustillo Bolado, R.O.: Convenios y contratos administrativos transacción, arbitraje y terminación convencional del procedimiento, Navarra, 2004

·AA.VV.: Mediación y solución de conflictos : habilidades para una necesidad emergente, Madrid, 2007.

·AA.VV.: Estudios de Derecho Concursal, Santiago de Compostela, 2005.

·Fernández del Pozo, L.: Posibilidad y contenido de un derecho preconcursal auditoría y prevención de la crisis empresarial : (art. 209.1.b. LSA), Madrid, 2001.

·Pulgar Ezquerra, J.: La declaración del concurso de acreedores, Madrid, 2005.

·Peiteado Mariscal, P.: La declaración de concurso, Madrid, 2005.

·Pérez del Blanco, G.: Efectos procesales de la declaración del concurso, Madrid, 2007.

García-Cruces González, J.A.: La calificación del Concurso, Navarra, 2004


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías