Identifying Data 2019/20
Subject (*) Corporate Conflicts Solutions Code 612943307
Study programme
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Privado
Dereito Público
Coordinador
Neira Pena, Ana
E-mail
ana.neira@udc.es
Lecturers
Aba Catoira, Ana Maria
Barrio Garcia, Gonzalo
Bello Janeiro, Domingo
Neira Pena, Ana
Parada Arcas, Pablo
Ron Latas, Ricardo Pedro
Vazquez Pena, Manuel Jose
E-mail
ana.abac@udc.es
gonzalo.barrio@udc.es
domingo.bello@udc.es
ana.neira@udc.es
p.parada@udc.es
ricardo.ron@udc.es
manuel.jose.vazquez.pena@udc.es
Web http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
General description Neste módulo tratarase de ofrecer ao/á alumno/a unha visión dos diferentes xeitos de resolución dos conflictos xurídicos susceptíbeis de xurdir na práctica xurídico-empresarial. Os mecanismos de resolución de conflictos pódense clasificar en xurisdiccionais e extraxurisdiccionais. En canto aos primeiros, ofrecerase unha visión dos procesos civís máis específicos da actividade empresarial, así como dos procesos laborais máis salientábeis. Farase especial incidencia tamén na resolución dos conflictos fóra do ámbito xudicial, o que se vén chamando as Alternative Dispute Resolution, que veñen cobrando cada vez maior auxe, ao se presentaren como métodos eficientes de solución das controversias xurídicas, diante da endémica lentitude da xustiza estatal. Por último, parte da docencia ocuparase da resolución da crise empresarial a través dos mecanismos concursais e para-concursais.
Procurarase que o/a estudiante adquira unha visión xeral da materia que o/a capacite para acudir aos instrumentos procesuais ou extra-procesuais máis axeitados segundo o caso concreto, así como un coñecemento específico das institucións máis comúns na actividade empresarial. Estes obxectivos tentaranse cubrir dende a dupla perspectiva teórico/práctica, de xeito que, en primeiro lugar, se anfiancen e amplíen os coñecementos que os/as estiatnes teñen xa adquirido no grao para, en segundo lugar, desenvolvan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos teóricos ao caso concreto, a través dos talleres e prácticas a realizar.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
A5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
B1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
B5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
B7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
B9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
B11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
B12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
B14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
B15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer os xeitos de resolución de conflitos típicos da actividade empresarial e elexir a súa aplicación nun suposto concreto da práctica xurídico-empresarial AJ1
AJ2
AJ3
AJ5
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
BJ6
BJ7
BJ8
BJ9
BJ10
BJ11
BJ12
BJ13
BJ14
BJ15
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8

Contents
Topic Sub-topic
A resolución de conflictos en vía xurisdiccional. Os procesos máis comúns na actividade empresarial 1. Aspectos xerais da práctica procesual civil na empresa.
2. A tutela do crédito.
3. A tutela da propiedade intelectual e industrial.
4. A tutela da competencia e da publicidade.
5. Os procesos societarios.
6. O proceso de execución. As execucións privilexiadas
A Resolución de conflictos no ámbito laboral 1. A conciliación laboral.
2. O proceso laboral ordinario.
3. Modalidades procesuais.
4. Medios de impugnación.
5. A execución laboral.
6. O proceso cautelar.
As ADR (Alternative Dispute Resolution). 1. A Arbitraxe. Aspectos xerais.
2. A arbitraxe de consumo.
3. A arbitraxe internacional.
4. A arbitraxe administrativa.
5. A mediación e a conciliación
A resolución da crise empresarial.
1. Os remedios pre-concursais da crise empresarial.
2. O proceso concursal. Aspectos xerais.
3. Os efectos da declaración de concurso.
4. Determinación das masas activa e pasiva do concursos.
5. Os diferentes xeitos de conclusión do concurso.
6. O concurso con elemento internacional

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Oral presentation A5 B2 B3 B5 B9 B11 C3 C4 20 16 36
Case study A1 A2 A3 B1 B4 B12 B13 B15 C7 0 25 25
Problem solving B6 B7 B8 B14 C5 C6 5 25 30
Seminar B3 B9 B11 B13 C4 C5 C8 8 15 23
Workbook A1 A3 B3 B4 B10 0 30 30
 
Personalized attention 6 0 6
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Oral presentation Nas clases presenciais desenvolverase a explicación teórico-práctica dos aspectos máis relevantes ou novedosos da materia
Case study Os profesores das diferentes sesións encargarán aos estudantes o estudo de casos ou o desenvolvemento de traballos para a adquisición das competencias propias da materia que formarán parte da avaliación do módulo
Problem solving Algunhas das actividades a desenvolver suporá a resolución de problemas reais ou ficticios a través do traballo autónomo do estudante, individualmente ou en grupo. Estas actividades tamén serán avaliábeis.
Seminar Celebranrase durante o tempo de impartición do módulo seminarios monográficos sobre temas especialmente relevantes ou de actualidade por profesorado externo ou convidado.
Workbook Debido ao carácter semipresencial do mestrado, parte da tarefa do estudantado será a realización das lecturas encomendadas polo profesorado e a realización das actividades asociadas a estas lecturas.

Personalized attention
Methodologies
Workbook
Case study
Description
Tanto os profesores como o coordinador do módulo atenderán aos estudantes nas sesións programadas ou solicitadas, ou ben de xeito telemático, na realización das actividades vinculadas ás lecturas ou á resolución de casos.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving B6 B7 B8 B14 C5 C6 Algunhas das actividades a desenvolver suporá a resolución de problemas reais ou ficticios a través do traballo autónomo do estudante, individualmente ou en grupo. Estas actividades tamén serán avaliábeis 50
Workbook A1 A3 B3 B4 B10 Debido ao carácter semipresencial do mestrado, parte da tarefa do estudantado será a realización das lecturas encomendadas polo profesorado e a realización das actividades asociadas a estas lecturas. 20
Case study A1 A2 A3 B1 B4 B12 B13 B15 C7 Os profesores das diferentes sesións encargarán aos estudantes o estudo de casos ou o desenvolvemento de traballos para a adquisición das competencias propias da materia que formarán parte da avaliación do módulo 30
 
Assessment comments

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo
parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación
consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en
primeira oportunidade como en segunda oportunidade.


Sources of information
Basic

 

Complementary

··AA.VV.: La impugnación de acuerdos sociales y del consejo de administración : actuación en nombre de otro, Madrid, 2007.

·Flores Prada, I.: El procedimiento de apremio en la ejecución civil, Valencia, 2005.

·García Quiñones, J.C.: La conciliación judicial en el proceso laboral, Valencia, 2007.

·AA.VV.: Los sistemas de solución extrajudicial de conflictos laborales: situaicón actual y perspectivas de futuro, Madrid, 2006.

·AA.VV.: El proceso laboral con toda la doctrina del TC, Valencia, 2005.

·Orellana Cano, A.: La ejecución laboral, Madrid, 2005.

·Fernández Rozas, J.C.: La nueva Ley de Arbitraje, Madrid, 2007.

·AA.VV.: Comentarios a la Ley de Arbitraje, Madrid, 2006.

·Florensa i Tomás, C.E.: El arbitraje de consumo. Una dimensión del arbitraje de Derecho Privado, Valencia, 2004.

·AA.VV.: Práctica arbitral de consumo : selección de laudos comentados de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Madrid, 2007.

·Ramos Méndez, F.: Arbitraje y litigios transfronterizos en un foro global, Barcelona, 2005

·Bustillo Bolado, R.O.: Convenios y contratos administrativos transacción, arbitraje y terminación convencional del procedimiento, Navarra, 2004

·AA.VV.: Mediación y solución de conflictos : habilidades para una necesidad emergente, Madrid, 2007.

·AA.VV.: Estudios de Derecho Concursal, Santiago de Compostela, 2005.

·Fernández del Pozo, L.: Posibilidad y contenido de un derecho preconcursal auditoría y prevención de la crisis empresarial : (art. 209.1.b. LSA), Madrid, 2001.

·Pulgar Ezquerra, J.: La declaración del concurso de acreedores, Madrid, 2005.

·Peiteado Mariscal, P.: La declaración de concurso, Madrid, 2005.

·Pérez del Blanco, G.: Efectos procesales de la declaración del concurso, Madrid, 2007.

García-Cruces González, J.A.: La calificación del Concurso, Navarra, 2004


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.