Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Metodoloxía Código 612943308
Titulación
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Francés
Inglés
Portugués
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Letras
Coordinación
Rivas Pala, Pedro
Correo electrónico
pedro.rivas@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Dopico Garcia, Alberto
Dos Santos , Priscila Cristina
Herce Maza, José Ignacio
Rivas Pala, Pedro
Vigouroux , Maryse
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
alberto.dopico@udc.es
p.dossantos@udc.es
ignacio.herce@udc.es
pedro.rivas@udc.es
m.vigouroux@udc.es
Web http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
Descrición xeral O principal obxetivo deste curso é conseguir que o alumno e/ou a alumna adquira unha terminoloxía básica e competencia comunicativa falada w escrita con un nivel óptimo de coñecementos para poder utilizar as diversas equivalencias de Español-Inglés, Español-Francés, Español-Portugués en termos técnicos e tecnolóxicos relacionados co mundo xurídico, a Economía e a Ciencia, coa utilización de linguaxe científico-técnica, así como a redacción de correspondencia profesional, curriculun, cartas de presentación ...
Inclúense técnicas metodolóxicas de planificación da escritura, condensación da información, ordenación lóxica da mesma, técnicas para a utilización de correspondencia comercial e manexo de documentos. Linguaxe científico-técnica, xeral e específica, que lle serán útiles o alumno e/ou a alumna no seu entorno académico e no seu futuro profesional.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
A5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
A6 Coñecer unha segunda lingua extranxera na súa vertente xurídico-empresarial.
A10 Capacidad para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
A13 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
A14 Capacidad para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
A17 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
A18 Capacidad para para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
B1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
B5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
B11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
B12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
B19 Capacidade para determinar as súas propias necesidades tecnolóxicas.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para utilizar as técnicas específicas de xestión e organización da información. AP2
AP3
AP5
AP6
AP10
AP13
AP14
AP17
AP18
BP1
BP3
BP4
BP5
BP7
BP9
BP10
BP11
BP12
BP15
BP19
CP2
CP6
CP7
CP8
Capacidade para levar a cabo búsqueda documental de cualquera asunto relacionado con aspectos xurídicos e económicos. AP2
AP3
AP5
AP6
AP10
AP13
AP14
BP3
BP4
BP5
BP19
Capacidade para xestionar e organizar documentación xurídico - económica. AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
Capacidade para dominar o entorno virtual no relacionado col mundo xurídico empresarial. AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
Capacidade para dominar diversas técnicas de comunicación e estratexias no uso verbal do idioma Inglés e francés ou portugués. AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
Capacidade para levar a cabo tarefas inherentes a revisión, corrección e supervisión así como asesoramento lingüístico de tipo xurídico. AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
Capacidade para a elaboración de textos e documentos técnicos con contenido xurídico. Capacidade para levar a cabo la traducción de textos especializados. AP19
AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
Dominio falado e escrito da lingua Inglesa e Portuguesa ou Francesa no contexto xurídico económico. Capacidade para desarrollar cualquera texto escrito ou oral no ámbito profesional propio do mundo xurídico económico. AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
Capacidade para utilizar os recursos lingüísticos de tipo especializado en entorno económico Xurídico en lingua Inglesa e Portuguesa ou Francesa. Habilidade para a utilización / aplicación dos coñecementos adquiridos nun entorno profesional. Capacidade para integrar coñecementos diversos xurídico empresariais. Ser capaz de exponer nun idioma como o Inglés argumentos e capacidades de tipo oral e redactar documentos relacionados co asesoramiento relacionado co mundo xurídico e empresarial AP19
AP19
AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
Capacidade para levar a cabo de forma clara e precisa, tanto oral como escrita, as conclusións alcanzadas pola aplicación de coñecementos adquiridos nun entorno económico e xurídico. AP19
AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
Dominio da expresión e comprensión tanto oral como escrita en idioma Inglés e Francés ou Portugués. AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
Capacidade para emitir xuicios de valor sobre o coñecementos, a tecnoloxía e aa información disponible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse utilizando como fonte a información recabada nun idioma internacional das comunicacións como é o Inglés. AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
Capacidade para valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desarroio tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade así como valoración das ventaxas que reporta o coñecemento e emprego do idioma Inglés nas comunicacións, así como do Portugués e do Francés. AP19
AP19
AP19
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
BP21
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11
CP11

Contidos
Temas Subtemas
Inglés Xurídico Empresarial. Vocabulario básico Inglés Xurídico - Empresarial.
O organigrama da Empresa.
Como confeccionar un Curriculum vitae.
Documentos Mercantís.
Métodos internacionais de Pago.
Informática Xurídico Empresarial. Protección de Datos de carácter persoal.
Normativa de Comercio electrónico.
Propiedad Intelectual de contidos dixitáis.
Regulación e valor xurídico da sinatura electrónica.
Ilícitos informáticos e ciberdelitos.
Francés Xurídico Empresarial. Non existe un temario de contidos teóricos propiamente dito. Durante as aulas utilizarase unha metodoloxía centrada na práctica das destrezas lingüísticas e ofrecerase ao alumnado diversos recursos e ferramentas que reforcen a súa capacidade de autonomía:
1. Os principais portais xurídicos franceses e da Administración francesa. Aproveitamento lingüístico e de contidos.
2. As principais ferramentas e recursos de axuda para a solución de problemas lingüísticos plantexados polos documentos técnicos redixidos en francés (dicionarios, glosarios, thesaurus, bases terminolóxicas, manuais de estilo...).
Portugués Xurídico Empresarial. Non existe un temario de contidos teóricos propiamente dito. Durante as aulas utilizarase unha metodoloxía centrada na práctica das destrezas lingüísticas e ofrecerase ao alumnado diversos recursos e ferramentas que reforcen a súa capacidade de autonomía.
Metodoloxía Xurídica. Inicio e formulación de unha investigación.
Fase de redacción.
As citas en traballos xurídicos profesionais e académicos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A2 A3 A5 A6 A18 A10 A13 A14 A17 B1 B3 B4 B5 B9 B10 B11 B12 B13 B17 B19 B20 B1 B3 B4 B5 B7 B9 B10 B11 B12 B15 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C2 C6 C7 C8 10 15 25
Traballos tutelados A1 A2 A3 A5 A6 B1 B3 B4 B5 B9 B10 B11 B18 C6 C8 5 40 45
Proba mixta A1 A2 A3 A5 A6 B1 B4 B5 1 3 4
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Impoartirase na aula con exposición dos contidos básicos da materia, previos a realización das prácticas.
Traballos tutelados En coordinación co Centro, Profesores e materias implicadas, desarrollaranse os trabajos en grupo e individuais que serán supervisados e tutelados de maneira personalizada.
Proba mixta Valorarase a capacidade do alumno tanto a nivel teórico como práctico pola participación na aula e nos os trabajos que se leven a cabo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Traballos tutelados
Descrición
Cada alumno pododerá acollerse ao sistema de atención personalizada para a revisión e seguimento dos traballos tutelados e das probas mixtas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 A3 A5 A6 B1 B4 B5 Combinación dos traballos individuais e colectivos elaborados polo alumnado coa posible realización dunha proba de coñecementos individualizada para valorar o grao de coñecementos adquiridos na materia do programa. 30
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A2 A3 A5 A6 A18 A10 A13 A14 A17 B1 B3 B4 B5 B9 B10 B11 B12 B13 B17 B19 B20 B1 B3 B4 B5 B7 B9 B10 B11 B12 B15 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C2 C6 C7 C8 As sesións explicativas con manexo de documentos reais complementaranse cos trabajos relacionados que se encomenden os alumnos tanto de carácter individual como en grupo valorándose separadamente. 40
Traballos tutelados A1 A2 A3 A5 A6 B1 B3 B4 B5 B9 B10 B11 B18 C6 C8 Os traballos tutelados que se encomenden os alumnos terán un seguimento e atención personalizada e tratarán sobre a materia contida no programa da asignatura. 30
 
Observacións avaliación

Os coñecementos teóricos e prácticos serán obxeto de avaliación por cada profesor con docencia no módulo mediante diversas probas obxetivas. As probas de coñecementos tanto teóricos como prácticos poderán revestir formas diversas - test, prácticas, traballos individuais ou colectivos, exposicións de trabajos, etc-, según decida o docente correspondente. 

A calificación final corresponderase coa nota media resultante das calificacións que se alcancen en cada unha das/os materias /temas que conforman o módulo. O módulo conformase de 5 materias/ temas, pero as materias/temas Francés Xurídico Empresarial e Portugués Xurídico Empresarial son alternativas/os. O alumno ou a alumna debe elexir unha ou un das/os  materias/temas e será avaliado/a soamente duhna ou dun delas/es. 

Polo tanto, a calificación final corresponderase coa nota media resultante das calificaciones que se obteñan nas/os materias/temas: 1) Metodoloxía, 2) Informática Xurídico Empresarial, 3) Inglés Xurídico Empresarial e 4) Francés ou Portugués Xurídico Empresarial. 


Fontes de información
Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA:

1. Tema: Informática Xurídico Empresarial:

Manual de Derecho Informático (11ª Edición)

Autor: MIGUEL ÁNGEL DAVARA RODRÍGUEZ

Editorial: Aranzadi/ Fecha Edición: 04/11/2015

2. Tema: Inglés Xurídico Empresarial:

a) El español jurídico
Autor(es): Alcaraz Varó, Enrique; Hughes, Brian
Edición: Barcelona : Ariel Derecho, 2002.

b) Legal translation explained
Autor(es): Enrique Alcaraz Varó, Brian Hughes
Edición: Manchester ; : St. Jerome, 2002.

c) Diccionario de términos jurídicos : inglés-español, spanish-english
Autor(es): Enrique Alcaraz Varó y Brian Hughes ; prólogo de Ramón Martín Mateo
Edición: Barcelona : Ariel, 2003.

d) English law and language : an introduction for students of English

Autor(es): Russell, Frances; Locke, Christine

Edición: New York [etc.] : Prentice Hall Europe, 1998.

e) Diccionario comentado de términos financieros Ingleses de uso frecuente en Español

Miguel Castelo Montero

Fundación una Galicia Moderna. Netbiblo, S.L.

f) A handbook for technical Communication

Jacqueline K. Neufeld

Prentice – Hall, Inc.

g) Writing for business

Martin Wilson

Thomas Nelson and Sons, Ltd.

h) New international business English

Leo Jones and Richard Alexander

Cambridge University Press

3. Tema: Metodoloxía Xurídica:

a) Eco, U., Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa, 2005.
b)Witker, J., Cómo elaborar una tesis en Derecho, Madrid, Civitas, 1991.

4. Tema: Francés Xurídico Empresarial:

Merlin Walch, O. (1998). Dictionnaire juridique/Diccionario jurídico français-espagnol = español-francés. París : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introducción ao asesoramento legal da empresa/612843201

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Contratación/612843202

Observacións

Aplicación de coñecementos de cultura xeral en temas relacionados co mundo Xurídico e a Economía e especialmente o asesoramento de empresas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías