Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental Código 612943314
Titulación
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Empresa
Coordinación
Llano Paz, Fernando de
Correo electrónico
fernando.de.llano.paz@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Llano Paz, Fernando de
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
fernando.de.llano.paz@udc.es
Web http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
B2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer los diferentes sectores del derecho ambiental y las interpelaciones entre sus respectivos grupos normativos AP1
AP3
BP2
BP3
Seleccionar las técnicas que van a utilizarse en cada caso AP1
AP3
BP2
BP3

Contidos
Temas Subtemas
II. PARTE SECTORIAL.
1. Protección de los recursos naturales
A. A tutela do medio hídrico. Augas continentales: augas superficiales e subterráneas; zonas húmidas. Augas marítimas e protección do litoral; xestión
integrada das zonas costeiras.
B. A protección e a conservación da biodiversidade. Natureza e Dereito. A protección da fauna e flora silvestres. Pesca marítima e fluvial. Os animais
domésticos y perigosos; o benestar animal. La biotecnoloxía e a regulación dos organismos xenéticamente modificados.
C. A protección do solo. Os espazos naturais protexidos: clasificación, planificación e réximen xurídico. O patrimonio forestal e a agricultura ecolóxica.Minería e medio ambiente. A protección do paisaxe.
II. PARTE SECTORIAL
2. Prevencíon de la contaminación
A. Medio atmosférico e contaminación sonora. A tutela do medio ambiente atmosférico: emisions e inmisions; ordeación dos focos da contaminación. La
prevención da contaminación acústica. A contaminación odorífica.
B. O Réximen xurídico dos residuos. Principios xerales da política de residuos. Réximen dos residuos sólidos urbans. Réximen de los residuos perigosos. Solos
contaminados. Sustancias tóxicas e perigosas.
C. A enerxía e medio ambiente. Réximen xurídico de las enerxías renovables e a protección do medio ambiente. Loita contra o cambio climático global

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Simulación B2 B3 25 25 50
Seminario A1 A2 A3 10 0 10
Estudo de casos A1 A2 A3 25 20 45
Sesión maxistral A1 A3 25 20 45
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Simulación Se llevará a cabo una actividad denominada "Clínica ambiental", en la que los alumnos tendrán que resolver encomiendas de instituciones públicas reales. Los alumnos se organizarán por grupos de cinco personas.
Seminario Los seminarios especializados se desarrollarán a la largo de todo el periodo del módulo. La dinámica de dichos seminarios será participativas versará sobre algunos temas de actualidad y sobre temas centrales del programa. A ellos acudirán expertos en las materias tratadas
Estudo de casos Se facilitará a los alumnos supuestos de hecho basados en la realidad para poder analizar las posibles soluciones que se consideren en cada caso más oportunas
Sesión maxistral El recurso a la llamada lección magistral servirá para explicar al alumno las cuestiones esenciales del programa, de modo que se le faciliten los conocimientos básicos para abordar las actividades prácticas que va a desarrollar en la especialidad.

Atención personalizada
Metodoloxías
Simulación
Descrición
En cada apartado de la asignatura se facilitarán herramientas de estudio personalizadas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Simulación B2 B3 Se facilitarán supuestos de la práctica empresarial para conocer el funcionamiento de las técnicas de protección ambiental 50
Estudo de casos A1 A2 A3 Se proporcionarán casos para operar con las técnicas de protección abiental 50
 
Observacións avaliación

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo
parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación
consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en
primeira oportunidade como en segunda oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica Actualidad Jurídica Ambiental (). .
LÓPEZ RAMÓN (2015). Observatorio Políticas Ambientales. Thomason-Aranzadi

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise das Técnicas de Protección Ambiental/612943313

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías