Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prácticas Externas Código 612943318
Titulación
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 18
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Roura Gomez, Santiago Antonio
Correo electrónico
santiago.roura.gomez@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Roura Gomez, Santiago Antonio
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
santiago.roura.gomez@udc.es
Web
Descrición xeral As prácticas externas representan un período de formación eminentemente práctico que se desenvolve na sede de empresas, consultorías, asesorías xurídicas, despachos de avogados, institucións e concellos onde os alumnos do máster poden aplicar os coñecementos adquiridos durante o curso dedicado á formación nos contidos académicos do máster durante o curso anterior.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
A4 Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
A5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
B1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
B5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
B7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
B9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
B11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
B12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
B14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
B15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
B16 Capacidade para deseñar estratexias alternativas conducentes ás distintas solucións
B17 Destreza no uso dos recursos informáticos máis relevantes
B18 Destreza no manexo de ferramentas multimedia que sirven de apoio ás tarefas de asesoramiento
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
BP16
BP17
BP18
CP1
CP3
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
A realización das Prácticas externas complementa a formación global do/a estudante ofrecendo unha aplicación práctica dos contidos aprendidos ao longo do MAXE, aproximándoo á realidade laboral en diferentes facetas (dado que as prácticas se realizan en entidades moi diversas, tanto públicas como privadas) e facilitando incluso a súa inserción no mercado laboral. Esta materia implica a realización dunha estadía práctica nunha entidade colaboradora coa UDC, por un total de 350 horas ao cal se suma o traballo autónomo para realizar a memoria e as tutorías presenciais (total 18 créditos) o cal implica un periodo de 2 meses cunha dedicación diaria de 8 horas. Ou ben un perido de tres meses con una dedicación diraria de 5 horas. O periodo de realización comprende desde la formalización da matricula no mes de setembro hasta a finalización do periodo lectivo do cuatrimestre na primeira semana do mes de xaneiro de ano seguinte. diarias durante 4 semanas, que serán as catro, salvo posibles casos excepcionais por necesidades de adaptación co funcionamento da entidade colaboradora. O lugar de realización das prácticas dependerá das entidades colaboradoras que teñan firmado un convenio a estes efectos coa UDC. Tendo en conta este condicionante, con carácter xeral as prácticas poderán realizarse en entidades como as seguintes: Despachos de avogados, asesorías xurídicas de empresas, consultorias, asesorías de entidades financeiras, Concellos, Xunta de Galicia, outros organismos públicos. O/a estudante terá que realizar as tarefas que se lle encarguen na entidade colaboradora, destinadas a completar á sua formación teórica no Máster, e contará con un titor na propia entidade e outro na Facultade de Dereito. Ao finalizar a estadía práctica, o/a estudante deberá realizar unha memoria co visto e prace do titor da empresa. Ademais deberá facer una entrevista co seu titor académico na Facultade e fara entrega da devandita memoria. A temática das prácticas dependerá da especialización da asesoría, da empresa o da area do Concello ou organismo público.

Neste senso cuando se ofertan as prazas disponibles para que os alumnos/as escollan segun a suas preferencias indicase as materias o a especialización das areas nas que van a realizarse as practicas: mercantil, tributario, urbanismo, medio ambiente, laboral, etc

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 C1 C3 C5 C6 C7 C8 1 97 98
Prácticas clínicas A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B15 B17 B18 C1 C3 350 0 350
Actividades iniciais B6 B17 2 0 2
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno É a Memoria final de práticas externas que debe elaborar o/a estudante ao finalizar o período de práticas na entidade. Debe contemplar o sinalado no Real Decreto 592/2014, do 11 de xullo. O profesor ou profesora coordinador da materia (Tuor interno de prácticas) subministrará instruccións ao respecto aos estudantes, tanto nas actividades iniciais como unha vez rematada a estadía nas entidades, xa for presencialmente, xa a medio de recursos de comunicación electrónica.
Prácticas clínicas 350 horas de presenza do/a estudante na entidade colaboradora do MAXE_UDC coa que se teña establecido o oportuno convenio e na uqe se lle teña signado unha praza de práticas ao/á estudante
Actividades iniciais Selección de destinos entre a oferta dos mesmos que se realiza cada comezo de curso. Cada estudante recibe un formulario no que debe prelacionar en orde descendente os destinos da súa elección dentro dos que se ofertan cada curso. A prelación combínase, de cara á asignación definitiva dunha praza a un/unha estudante, co expediente do/a estudante nos módulos anteriores do MAXE (excluído TFM) e cos requirimentos que, nalgúns casos, especifican as entidades que ofertan prazas de práticas externas. Entre estes pode estar a realización dalgún tipo de proba, a selección a partir dos currícula, entrevista, etc.

Atención personalizada
Metodoloxías
Actividades iniciais
Portafolios do alumno
Descrición
A atención personalizada recíbese, de ordinario, na selección de destinos (Actividades iniciais) e na confección da Memoria final de práticas (Portafolios do alumno) e sempre que for requirida. A persoa de referencia é o coordinador ou coordinadora do Módulo de prácticas externas do MAXE_UDC (tutor académico)

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 C1 C3 C5 C6 C7 C8 A avaliación das práticas externas realízase a partir de dous documentos esenciais: 1) A memoria final de práticas (portafolios do alumno) que haberá de presentar cada estudante, cos contidos previstos na regulamentación vixente sobre prácticas externas dos estudantes universitarios (Real Decreto 592/2014, do 11 de xullo) e 2) O informe do tutor ou tutora da entidade na que se teñan realizado as práticas, que estará igualmente referido aos extremos contemplados na citada regulamentación básica. 100
 
Observacións avaliación

A avaliación das práticas externas realízase a partir de dous documentos esenciais: 1) A memoria final de práticas (portafolios do alumno) que haberá de presentar cada estudante, cos contidos previstos na regulamentación vixente sobre prácticas externas dos estudantes universitarios (Real Decreto 592/2014, do
11 de xullo) e 2) O informe do tutor ou tutora da entidade na que se teñan realizado as práticas, que estará igualmente referido aos extremos contemplados na citada regulamentación básica.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías