Identifying Data 2019/20
Subject (*) Principles of Economics an Public Finance Code 612G01008
Study programme
Grao en Dereito
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Coordinador
Campo Villares, Manuel Octavio del
E-mail
m.campov@udc.es
Lecturers
Campo Villares, Manuel Octavio del
Prado Dominguez, A. Javier
E-mail
m.campov@udc.es
ajavier.prado@udc.es
Web
General description O obxectivo deste curso é que o estudantado se familiarice cos principios xerais de Economía e a Facenda Pública
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 Appreciating the interdisciplinary nature of legal problems
A5 Knowing the constitutional principles and values.
A7 Knowing the national and international legal and political structures.
A9 Ability to handle legal sources (legal, jurisprudential and doctrinal).
A15 Ability to negotiate and mediate.
B1 Knowledge in an area of study that is based on general secondary education, and is usually found at a level that, although supported by advanced textbooks, includes also some aspects that involve knowledge from the forefront of his field of study.
B3 Ability to gather and interpret relevant data (usually within their area of study) to make judgments that include a reflection on social, scientific or ethical relevant issues.
B4 Ability to transmit information, ideas, problems and solutions to a specialized and non-specialized public.
B5 Acquisition and assessment of those learning skills necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy
B6 Learning to learn.
B7 Effective problem solving.
B8 Critical, logical, and creative thinking.
B10 Teamwork and collaboration.
B11 Ethical and social responsibility.
B12 Effective workplace communication and oral and written skills in Spanish, Galician and foreign languages.
B13 Computing and ICT skills.
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C4 Exercising an open, educated, critical, committed, democratic and supportive citizenship for the sake of the common good.
C5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and knowing the useful means for enterprising people.
C6 Critically assess the knowledge, technology and information available to solve the problems they face.
C7 Assume as a professional and citizen the importance of lifelong learning.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Contribuir a comprender o funcionamento real da economía na sociedade contemporánea. Paralelamente plantexar a obriga de todo ciudadán de contribuir cos seus tributos o sosten das necesidades colectivas e unha mellor comprensión da natureza destas últimas. B7
B11
C4
C5
Aprendizaxe reflexivo, crítico e autónomo B8
B3
B5
C6
Capacidade de análise crítico dos coñecementos adquiridos, capacidade de síntese e capacidade de aplicación práctica dos conceptos teóricos A5
A15
B6
B1
B3
C6
C7
Capacidade de búsqueda da información, selección e evaluación da documentación económica e información xeral A9
B6
Utilización de técnicas informáticas para a obtención da información e tratamento dos problemas económicos A9
B13
Capacidade de análise de conceptos fundamentais da Economía e Facenda Pública, útiles no só para os alumnos de Dereito como tal, sino tamén como cidadáns que consumen, invisten, reciben subvencións públicas, pagan impostos e adoptan otras moitas decisións en materia económica. A4
A7
A15
B7
B4
Capacidade de expresión oral e escrita B12
C1
Capacidade de traballo en equipo B10
C5

Contents
Topic Sub-topic
PROGRAMA DE PRINCIPIOS DE ECONOMÍA E FACENDA PÚBLICA

PARTE I. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
Tema 1. A macroeconomía: conceptos básicos.
Tema 2: O desemprego e a inflación.
Tema 3. As funcións do diñeiro.
Tema 4. O crecimento económico e o desenvolvemento.
Tema 1. A macroeconomía: conceptos básicos.
1.1: ¿Qué e a Macroeconomía?
1.2: Conceptos básicos.
Tema 2: O desemprego e a inflación.
2.1 O desemprego.
2.2 A inflación.
2.3 A curva de Phillips.
Tema 3. As funcións do diñeiro.
3.1 Origen y tipos de diñeiro.
3.2 A oferta monetaria e a demanda de diñeiro.
3.3 O Banco Central Europeo e o euro.
Tema 4. O crecemento económico e o desenvolvemento.
4.1 O crecimento económico.
4.2 O desenvolvemento e as tres vías da sostenibilidade.
PARTE II. FACENDA PÚBLICA: FUNDAMENTOS E GASTO PÚBLICO
Tema 5. As funcións da Facenda Pública.
Tema 6. Gasto público. Principais programas de gasto público.
Tema 7. O Orzamento Público.

Tema 5. As funcións da Facenda Pública.
5.1. Fundamentos da Facenda Pública.
5.2. Sector Público e os sus compoñentes.
5.3. Enfoques da Facenda Pública.
5.4. Instrumentos de intervención da Facenda Pública.
Tema 6. Gasto público. Principais programas de gasto público.
6.1. Definición, características e clasificacións.
6.2. Principios do Gasto Público.
Tema 7. O Orzamento Público.
7.1. Definición, características e fases.
7.2. Os Orzamentos Xerais do Estado.
7.3. O estudo económico do Orzamento.

PARTE III. FACENDA PUBLICA: OS INGRESOS PÚBLICOS
Tema 8. A estrutura dos ingresos públicos, figuras tributarias e principios da imposición.
Tema 9. A imposición directa.
Tema 10. A imposición indirecta. Otros ingresos públicos.
Tema 11. A Facenda multijurisdicional.
Tema 8. A estrutura dos ingresos públicos, figuras tributarias e principios da imposición.
8.1. Definicións e clasificacións.
8.2. Principios da imposición.
8.3. Partes dun imposto.
Tema 9. A imposición directa.
9.1. Clasificacións e definicións dos principais impostos directos.
Tema 10. A imposición indirecta. Otros ingresos públicos.
10.1. Clasificacións e definicións dos principales impostos indirectos.
10.2. Otros ingresos públicos, definicións e clasificacións.
10.3. Incidencia e costes derivados da aplicación dos impostos.
Tema 11. A Facenda multijurisdiccional.
11.1. Normativa básica e medidas de correlación entre os distintos niveis da Facenda Pública.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Document analysis B6 B10 B13 B1 B3 B5 C1 C4 C5 2 3 5
Guest lecture / keynote speech A4 A5 A7 A15 B11 B1 B4 40 40 80
Case study A7 A9 B7 B12 B3 B5 C6 C7 18 27 45
Objective test A7 B6 B8 B4 5 0 5
 
Personalized attention 15 0 15
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Document analysis Lectura de forma razoada e crítica da bibliografía para o seguimento do curso
Guest lecture / keynote speech Explicación polo profesor de cada un dos temas do programa, insistindo nos conceptos fundamentais e as suas relacións.
Case study O profesorado explicará previamente a presentación dos casos prácticos a metodoloxía que debe seguirse e a orientación técnica para a sua resolución favorable.
Objective test Consistirá nun examen final da asignatura que será escrito.

Personalized attention
Methodologies
Document analysis
Case study
Objective test
Description
Consistirá nun sistema de tutorías por parte do profesorado donde se atenderá de forma persoal ao alumno.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A7 A9 B7 B12 B3 B5 C6 C7 A evaluación dos casos o exercicios prácticos se fará mediante preguntas tipo test, cunha soa resposta correcta a través da cal o alumno deberá mostrar a compresión en canto a experiencia práctica adquirida. 20
Objective test A7 B6 B8 B4 Se fará un exámen de cada parte: Economía e Facenda Pública, que terá caracter eliminatorio. Os exámenes aprobados tendrán a condición de liberados ata a conclusión do curso, e decir, quen aprobe unha parte da asignatura en maio so ira o examen de xullo coa parte suspensa. Non se gardan ditos aprobados para anos posteriores.
Para superar a asignatura se require unha media de 5 puntos entre ambas partes: Economía e Facenda Pública, sendo para elo necesario acadar na parte suspensa un mínimo de 4,5 puntos.
O perceptivo examen final será escrito e tipo test, preguntas cunha soa resposta correcta.
A nota final da asignatura estará formada pola media ponderada en base o número de horas/crédito con que conta cada parte da asignatura.
80
 
Assessment comments

Nota a evaluación: no caso dos alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa de exención de asistencia, a evaluación será feita a través da proba obxectiva, que representará o 100% da calificación.


Sources of information
Basic

Barreiro Gen, Mª. y Del Campo Villares, M. O. (2016). Principios de Economía y de la Hacienda Pública: Fundamentos, Gastos e Ingresos Públicos. A Coruña: Reprografía do Noroeste.

Krugman, Paul (2014). Macroeconomía. Barcelona: Reverté.

Mochón Morcillo, Francisco (2010). Principios de economía. Madrid: McGraw-Hill.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Principles of Economics an Public Finance/612G01008

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Constitutional Organisation of the State/612G01009
Regional Public Law in Spain/612G01030

Subjects that continue the syllabus
Fundamentals of Tax Law/612G01018
Tax Law/612G01029

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.