Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Principios de Economía e Facenda Pública Código 612G01008
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Coordinación
Campo Villares, Manuel Octavio del
Correo electrónico
m.campov@udc.es
Profesorado
Campo Villares, Manuel Octavio del
Prado Dominguez, A. Javier
Correo electrónico
m.campov@udc.es
ajavier.prado@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo deste curso é que o estudantado se familiarice cos principios xerais de Economía e a Facenda Pública
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A15 Capacidade de negociación e mediación.
B1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Aprender a aprender.
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B10 Traballar de forma colaborativa.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo, amosando capacidade de expresión tanto oral como escrita en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como nun idioma estranxeiro.
B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Contribuir a comprender o funcionamento real da economía na sociedade contemporánea. Paralelamente plantexar a obriga de todo ciudadán de contribuir cos seus tributos o sosten das necesidades colectivas e unha mellor comprensión da natureza destas últimas. B7
B11
C4
C5
Aprendizaxe reflexivo, crítico e autónomo B8
B3
B5
C6
Capacidade de análise crítico dos coñecementos adquiridos, capacidade de síntese e capacidade de aplicación práctica dos conceptos teóricos A5
A15
B6
B1
B3
C6
C7
Capacidade de búsqueda da información, selección e evaluación da documentación económica e información xeral A9
B6
Utilización de técnicas informáticas para a obtención da información e tratamento dos problemas económicos A9
B13
Capacidade de análise de conceptos fundamentais da Economía e Facenda Pública, útiles no só para os alumnos de Dereito como tal, sino tamén como cidadáns que consumen, invisten, reciben subvencións públicas, pagan impostos e adoptan otras moitas decisións en materia económica. A4
A7
A15
B7
B4
Capacidade de expresión oral e escrita B12
C1
Capacidade de traballo en equipo B10
C5

Contidos
Temas Subtemas
PROGRAMA DE PRINCIPIOS DE ECONOMÍA E FACENDA PÚBLICA

PARTE I. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
Tema 1. A macroeconomía: conceptos básicos.
Tema 2: O desemprego e a inflación.
Tema 3. As funcións do diñeiro.
Tema 4. O crecimento económico e o desenvolvemento.
Tema 1. A macroeconomía: conceptos básicos.
1.1: ¿Qué e a Macroeconomía?
1.2: Conceptos básicos.
Tema 2: O desemprego e a inflación.
2.1 O desemprego.
2.2 A inflación.
2.3 A curva de Phillips.
Tema 3. As funcións do diñeiro.
3.1 Origen y tipos de diñeiro.
3.2 A oferta monetaria e a demanda de diñeiro.
3.3 O Banco Central Europeo e o euro.
Tema 4. O crecemento económico e o desenvolvemento.
4.1 O crecimento económico.
4.2 O desenvolvemento e as tres vías da sostenibilidade.
PARTE II. FACENDA PÚBLICA: FUNDAMENTOS E GASTO PÚBLICO
Tema 5. As funcións da Facenda Pública.
Tema 6. Gasto público. Principais programas de gasto público.
Tema 7. O Orzamento Público.

Tema 5. As funcións da Facenda Pública.
5.1. Fundamentos da Facenda Pública.
5.2. Sector Público e os sus compoñentes.
5.3. Enfoques da Facenda Pública.
5.4. Instrumentos de intervención da Facenda Pública.
Tema 6. Gasto público. Principais programas de gasto público.
6.1. Definición, características e clasificacións.
6.2. Principios do Gasto Público.
Tema 7. O Orzamento Público.
7.1. Definición, características e fases.
7.2. Os Orzamentos Xerais do Estado.
7.3. O estudo económico do Orzamento.

PARTE III. FACENDA PUBLICA: OS INGRESOS PÚBLICOS
Tema 8. A estrutura dos ingresos públicos, figuras tributarias e principios da imposición.
Tema 9. A imposición directa.
Tema 10. A imposición indirecta. Otros ingresos públicos.
Tema 11. A Facenda multijurisdicional.
Tema 8. A estrutura dos ingresos públicos, figuras tributarias e principios da imposición.
8.1. Definicións e clasificacións.
8.2. Principios da imposición.
8.3. Partes dun imposto.
Tema 9. A imposición directa.
9.1. Clasificacións e definicións dos principais impostos directos.
Tema 10. A imposición indirecta. Otros ingresos públicos.
10.1. Clasificacións e definicións dos principales impostos indirectos.
10.2. Otros ingresos públicos, definicións e clasificacións.
10.3. Incidencia e costes derivados da aplicación dos impostos.
Tema 11. A Facenda multijurisdiccional.
11.1. Normativa básica e medidas de correlación entre os distintos niveis da Facenda Pública.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais B6 B10 B13 B1 B3 B5 C1 C4 C5 2 3 5
Sesión maxistral A4 A5 A7 A15 B11 B1 B4 40 40 80
Estudo de casos A7 A9 B7 B12 B3 B5 C6 C7 18 27 45
Proba obxectiva A7 B6 B8 B4 5 0 5
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Lectura de forma razoada e crítica da bibliografía para o seguimento do curso
Sesión maxistral Explicación polo profesor de cada un dos temas do programa, insistindo nos conceptos fundamentais e as suas relacións.
Estudo de casos O profesorado explicará previamente a presentación dos casos prácticos a metodoloxía que debe seguirse e a orientación técnica para a sua resolución favorable.
Proba obxectiva Consistirá nun examen final da asignatura que será escrito.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Proba obxectiva
Descrición
Consistirá nun sistema de tutorías por parte do profesorado donde se atenderá de forma persoal ao alumno.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A7 A9 B7 B12 B3 B5 C6 C7 A evaluación dos casos o exercicios prácticos se fará mediante preguntas tipo test, cunha soa resposta correcta a través da cal o alumno deberá mostrar a compresión en canto a experiencia práctica adquirida. 20
Proba obxectiva A7 B6 B8 B4 Se fará un exámen de cada parte: Economía e Facenda Pública, que terá caracter eliminatorio. Os exámenes aprobados tendrán a condición de liberados ata a conclusión do curso, e decir, quen aprobe unha parte da asignatura en maio so ira o examen de xullo coa parte suspensa. Non se gardan ditos aprobados para anos posteriores.
Para superar a asignatura se require unha media de 5 puntos entre ambas partes: Economía e Facenda Pública, sendo para elo necesario acadar na parte suspensa un mínimo de 4,5 puntos.
O perceptivo examen final será escrito e tipo test, preguntas cunha soa resposta correcta.
A nota final da asignatura estará formada pola media ponderada en base o número de horas/crédito con que conta cada parte da asignatura.
80
 
Observacións avaliación

Nota a evaluación: no caso dos alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa de exención de asistencia, a evaluación será feita a través da proba obxectiva, que representará o 100% da calificación.


Fontes de información
Bibliografía básica

Barreiro Gen, Mª. y Del Campo Villares, M. O. (2016). Principios de Economía y de la Hacienda Pública: Fundamentos, Gastos e Ingresos Públicos. A Coruña: Reprografía do Noroeste.

Krugman, Paul (2014). Macroeconomía. Barcelona: Reverté.

Mochón Morcillo, Francisco (2010). Principios de economía. Madrid: McGraw-Hill.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Economía e Facenda Pública/612G01008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Organización constitucional do Estado/612G01009
Dereito Público Autonómico/612G01030

Materias que continúan o temario
Fundamentos de Dereito Financeiro/612G01018
Dereito Tributario/612G01029

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías