Identifying Data 2019/20
Subject (*) Criminal Law: General Code 612G01010
Study programme
Grao en Dereito
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Público
Coordinador
Ramos Vazquez, Jose Antonio
E-mail
jose.ramos.vazquez@udc.es
Lecturers
Martínez-Buján Pérez, Carlos
Ramos Vazquez, Jose Antonio
E-mail
c.martinez-bujan@udc.es
jose.ramos.vazquez@udc.es
Web
General description Estudo da norma penal e da teoría xurídica do delito
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Knowledge of the main legal institutions
A3 Grasping the systematic nature of the legal system
A8 Basic knowledge of legal argumentation.
A9 Ability to handle legal sources (legal, jurisprudential and doctrinal).
A10 Ability to interpret and critically assess the legal system.
A11 Ability to understand and write legal documents.
A12 Management of legal oratory (ability to express themselves properly in public).
A14 Ability to draft legal norms.
B3 Ability to gather and interpret relevant data (usually within their area of study) to make judgments that include a reflection on social, scientific or ethical relevant issues.
B5 Acquisition and assessment of those learning skills necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy
B8 Critical, logical, and creative thinking.
B11 Ethical and social responsibility.
B12 Effective workplace communication and oral and written skills in Spanish, Galician and foreign languages.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Exercising an open, educated, critical, committed, democratic and supportive citizenship for the sake of the common good.
C7 Assume as a professional and citizen the importance of lifelong learning.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer o papel do Dereito penal como medio formal de control social integrado nun ordenamento xurídico complexo A1
A3
A9
A11
A12
A14
B11
B12
B3
B5
C3
C4
C7
Coñecer a norma penal na súa estrutura interna, a súa interpretación e a súa aplicación tempo-espacial A8
Coñecer a infracción penal nos seus elementos constitutivos A10
Analizar uns feitos concretos e argumentar a existencia ou non de responsabilidade penal B8

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1 O DEREITO PENAL: CONCEPTO E FUNCIÓNS 1. Concepto de Dereito penal
2. Funcións do Dereito penal

TEMA 2: PRINCIPIOS INFORMADORES DO DEREITO PENAL 1. O principio de legalidade
2. O principio de proporcionalidade
3. O principio "ne bis in idem"
4. Outros principios
TEMA 3
FONTES DO DEREITO PENAL
1. A lei penal
2. O problema das leis penais en branco
3. ¿Outras fontes do Dereito penal?
TEMA 4
INTERPRETACIÓN DA NORMA PENAL
1. Concepto de interpretación
2. Tipos de interpretación
TEMA 5
APLICACIÓN DA NORMA PENAL NO ESPAZO E NO TEMPO
1. A retroactividade en Dereito penal
2. O principio de territorialidade da Lei penal
TEMA 6: TEORÍA XURÍDICA DO DELITO : PRANTEXAMENTO XERAL1. MetodoloXía seguida
2. Estrutura da teoría Xurídica dO delito
TEMA 7: ACCIÓN E TIPICIDADE 1. O concepto de acción
2. O tipo penal
TEMA 8: EL PROBLEMA DA ADECUACIÓN A TIPO NOS DELITOS DE RESULTADO 1. Causalidade
2. Imputación obxectiva
TEMA 9
A ANTIXURIDICIDADE MATERIAL.
1. Concepto
2. O ben xurídico
TEMA 10
A OMISIÓN
1. Omisión propia
2. Omisión impropia
TEMA 11
A ANTIXURIDICIDADE FORMAL
1. Dolo e imprudencia
2. As causas de xustificación
TEMA 12
A CULPABILIDADE
1. Concepto de inculpabilidade
2. Causas de exclusión da culpabilidade
TEMA 13
A PUNIBILIDADE. OUTROS PRESUPOSTOS DA PENA ALLEOS Ó DELITO
1. Condiciones obxectivas de punibilidade

2. Causas personais de exclusión da pena
TEMA 14
O ITER CRIMINIS
1. Actos preparatorios punibles
2. A tentativa
TEMA 15
AUTORÍA E PARTICIPACIÓN
1. Autoría
2. Participación

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Directed discussion A3 A9 A11 A12 A14 B8 B11 B12 B3 B5 C3 C4 C7 10 0 10
Collaborative learning A10 10 0 10
Case study A1 10 10 20
Events academic / information A8 10 0 10
Workbook A1 0 20 20
Oral presentation A10 1 10 11
Objective test A8 2 0 2
Speaking test B8 1 0 1
Field trip A1 5 0 5
Guest lecture / keynote speech B8 21 0 21
Problem solving B8 5 0 5
Document analysis B8 5 0 5
Supervised projects B8 2 18 20
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Directed discussion Nas clases prácticas, o docente organizará debates sobre temas penais de actualidade.
Collaborative learning Os estudantes traballarán en grupo diversos temas, debendo mostrarse activos e colaboradores cos compañeiros do seu grupo.
Case study A praxe é un dos elementos clave da nosa disciplina. Por el, a formulación e resolución de casos prácticos en clase será un dos elementos basilares do desenvolvemento da docencia.
Events academic / information Ao longo do curso, a Área organizará diversas xornadas, conferencias, etc. sobre temas de interese para o estudante, complementándose así a súa formación.
Workbook Ao longo do curso poderá proxectarse un filme, que será a base para a análise dalgunhas cuestións penais básicas.
Oral presentation A lo largo del curso, los estudiantes deberán presentar ante sus compañeros las conclusiones del trabajo tutelado al que se hace referencia infra.
Objective test Formulación de preguntas acerca dos temas do programa da materia
Speaking test Non haberá proba oral.
Field trip Organizaranse visitas aos diversos xulgados e tribunais da cidade, co fin de que o estudante poida ver in situ o desenvolvemento da praxe xudicial.
Guest lecture / keynote speech Tendo en conta que o programa vén dividido en 21 leccións, a metodoloxía docente discorrerá do seguinte modo: a cada lección corresponderalle unha hora teórica na que -mediante o sistema de lección maxistral- o docente introducirá o estudante nos aspectos básicos de cada tema. Como soporte ás súas explicacións, o docente poderá proporcionar materiais (sentenzas, extractos de obras doutrinais...) e, eventualmente, un esquema-guía cos puntos clave do desenvolvemento da súa explicación. En todo caso, a explicación do docente deberá ser complementada polo estudante tanto cos materiais que lle fosen proporcionados ao efecto como pola consulta dos manuais que aparecen na bibliografía recomendada.
Problem solving O docente formulará tanto nas horas teóricas coma nas prácticas problemas conceptuais de certo calado, debendo o alumno, apoiado polos materiais ofrecidos e o razoamento xurídico, ofrecer posibles solucións (en todo caso, sempre deberán ser fundamentadas e razoadas).
Document analysis Análise das principais fontes de Dereito penal
Supervised projects Ao longo do curso, o docente poderá tutorizar traballos sobre aspectos particularmente interesantes do programa co fin de que o estudante adquira certas nocións de como se investiga nas disciplinas xurídicas, manexo de bibliografía etc.
As conclusións do devandito traballo deberán ser presentadas ante os seus compañeiros, fomentándose así o intercambio de ideas.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Description
A atención personalizada ao estudante non estará vinculada a só unha metodoloxía, senón que será constante. Neste sentido, tanto o contido das clases teóricas, como o estudo persoal do alumno, coma calquera das actividades que integran o curso contarán coa posibilidade dunha tutorización por parte do docente, co fin de que o estudante poida formular as súas dúbidas e dificultades e que o docente poida axustar as súas metodoloxías ás especificidades da persoa concreta. Para estes efectos, o estudante poderá contar con atención personalizada (sempre, loxicamente, dun modo organizado) tanto nas horas lectivas coma nos horarios de titorías.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A1 Análise de casos reais 20
Objective test A8 Examen teórico práctico sobre a materia 80
 
Assessment comments

Ao longo de curso avaliaranse os coñecementos prácticos e teóricos do alumno. Para iso establécese o seguinte sistema de avaliación. As probas oficiais de maio e xullo terán un valor máximo de 8 puntos sobre 10 en ambos os dous casos. As probas oficiais realizaranse na data estipulada no calendario de exames aprobado por Xunta de Facultade. Poderán realizarse examéns parciais ao longo do curso, cuxa nota se ponderará coa dos exames finais de maio e xuño. As distintas actividades que se realicen ao longo do curso, antes das probas de maio e xullo, terán un valor de ata 2 puntos. O alumno superará a materia en 1ª oportunidade cando sumadas as notas sobre 2 (das actividades realizadas ao longo do curso) e a obtida na proba de maio se alcance o mínimo de 5 puntos sobre 10 sempre que se alcanzase polo menos 4 puntos sobre 8 no exame oficial. De non superar a materia en 1ª oportunidade, a nota alcanzada nas actividades realizadas ao longo do curso resérvanse para a súa suma á nota que se obteña na proba de mes de xullo. O alumno superará, polo tanto, a materia en 2ª oportunidade cando sumadas as notas sobre 2 (das actividades realizadas ao longo do curso) e a obtida na proba de xullo se alcance o mínimo de 5 puntos sobre 10, sempre que se alcanzase polo menos 4 puntos sobre 8 no exame oficial. As notas alcanzadas coas actividades que se realicen ao longo do curso só serán tidas en conta se o alumno se presenta ás probas oficiais de maio ou xullo. Só así procederase á súa suma para os efectos de cualificación. Tanto as probas de maio e xullo coma as actividades que se realicen ao longo do curso poderán adoptar formas diversas, isto é, actividades tipo test, pregunta curta, pregunta longa, etc.

No caso de que o estudante teña dispensa de asistencia a clase concedida pola comisión de docencia, a súa avaliación realizarase exclusivamente a través do exame, que terá un valor do 100% da materia.


Sources of information
Basic ORTS BERENGUER, E./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (2019). Compendio de Derecho Penal (Parte General y Parte Especial). Valencia. Tirant Lo Blanch
DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. (2016). Derecho Penal Español Parte General . Valencia. Tirant lo Blanch
MIR PUIG, S. (2015). Derecho penal. parte general.

Complementary QUINTERO OLIVARES, G. (2011 ). Comentarios al Código penal español. Cizur Menor. Thomson Aranzadi
ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. et al. (2010). Fundamentos de Derecho penal. Parte general . Valencia. Tirant Lo Blanch
CRIMIMEDIA (). http://crimimedia.uab.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28.
CRIMINET (). http://criminet.ugr.es/.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (). http://www.congreso.es.
ECRIM Criminalidade e Xustiza Penal no século XXI (). http://www.ecrim.es.
MINISTERIO DE JUSTICIA (). http://www.mjusticia.es.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL (). http://www.penal.org/new/index.php?langage=es.
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (). http://www.poderjudicial.es.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (). http://www.tribunalconstitucional.es.
ÁREA DERECHO PENAL. UPF (). http://www.upf.edu/bibtic/es/dret/penal.html.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Constitutional Law: Sources of Law and Fundamental Rights/612G01003
Oral and Written Communication/612G01004

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Jurisprudence/612G01006
Constitutional Organisation of the State/612G01009
Legal Reasoning Theory and Practice/612G01041

Subjects that continue the syllabus
Legal Penalties/612G01020
Criminal Law: Special Part/612G01025
Final Dissertation/612G01031
Criminology/612G01038
Prison Law/612G01039
Work Placement/612G01048

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.