Identifying Data 2020/21
Subject (*) Constitution and Judiciary Code 612G01014
Study programme
Grao en Dereito
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Público
Coordinador
Soto Díaz, David José
E-mail
david.sdiaz@udc.es
Lecturers
Aba Catoira, Ana Maria
Caamaño Domínguez, Francisco Manuel
Camara Ruiz, Juan
Ferreiro Baamonde, Xulio
Neira Pena, Ana
Soto Díaz, David José
E-mail
ana.abac@udc.es
f.caamano@udc.es
juan.camara@udc.es
xulio.ferreiro@udc.es
ana.neira@udc.es
david.sdiaz@udc.es
Web http://moodle.udc.es/
General description A docencia que se imparte nesta materia procura principalmente a adquisición polo estudantado dun coñecemento básico sobre a Constitución e o Poder Xudicial. Concretamente: a) os principios constitucionais relativos ao Poder Xudicial, á súa organización e o exercicio da función xurisdiccional; b) A tutela xudicial efectiva; c) O fenómeno do proceso; d) os tribunais con xurisdición en España e a súa competencia; e) As profesións que interveñen na Administración de Xustiza e as súas funcións f) Os dereitos fundamentais de natureza procesual; g) Os principios procesuais e a súa incidencia nas distintas clases de procesos; h) Os actos procesuais e a súa eficacia; i) As principais leis procesuais.
Contingency plan 1. Contidos
Non se producirán modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Continuarase coas sesións maxistrais a través de Teams

*Metodoloxías docentes que se modifican
Realizaranse traballos tutelados por cada parte da asignatura, que permitan a avaliación continua e que teñan un valor do 35% do total da cualificación final

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Utilización dos foros de Moodle para resolver dúbidas sobre os contidos, as tarefas a entregar e os métodos de avaliación por parte do alumnado
Utilización do correo electrónico para resolver dúbidas persoais por parte do alumnado

4. Modificacións na avaliación
Non se producen modificacións na avaliación

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
En caso de aplicar o plan de continxencia, a Lei Orgánica do Poder Xudicial, así como o manual recomendado serán os principais materiais de estudo, xunto coa documentación que o profesorado poña a disposición do alumnado en Moodle.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Knowledge of the main legal institutions
A2 Knowledge of the role of law as a regulatory system of social relations
A3 Grasping the systematic nature of the legal system
A5 Knowing the constitutional principles and values.
A7 Knowing the national and international legal and political structures.
A8 Basic knowledge of legal argumentation.
A9 Ability to handle legal sources (legal, jurisprudential and doctrinal).
A10 Ability to interpret and critically assess the legal system.
A11 Ability to understand and write legal documents.
A12 Management of legal oratory (ability to express themselves properly in public).
A13 Mastering new technologies applied to law.
A14 Ability to draft legal norms.
A15 Ability to negotiate and mediate.
B2 Ability to know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess the skills that are usually demonstrated through the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems within their area of study.
B3 Ability to gather and interpret relevant data (usually within their area of study) to make judgments that include a reflection on social, scientific or ethical relevant issues.
B5 Acquisition and assessment of those learning skills necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy
B8 Critical, logical, and creative thinking.
B10 Teamwork and collaboration.
B12 Effective workplace communication and oral and written skills in Spanish, Galician and foreign languages.
B13 Computing and ICT skills.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Exercising an open, educated, critical, committed, democratic and supportive citizenship for the sake of the common good.
C6 Critically assess the knowledge, technology and information available to solve the problems they face.
C7 Assume as a professional and citizen the importance of lifelong learning.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Knowledge of the main legal institutions. Know the function of Law as a regulatory system of social relations. Knowledge of constitutional principles and values. Basic knowledge of legal argumentation. Ability to manage legal sources (legal, jurisprudential and doctrinal). Ability to critically interpret and analyze the legal system. Ability to understand and write legal documents. Management of legal oratory (ability to express yourself appropriately in public). Management of new technologies applied to law. Standards-making capacity. Negotiation and mediation skills. Apply critical, logical and creative thinking, also understanding the importance of entrepreneurial culture. Work collaboratively. Use the basic tools of information and communication technologies (ICT) necessary for the exercise of the legal profession and for lifelong learning. Prepare for the exercise of an open, educated, critical, committed, democratic and supportive citizenship, capable of analyzing reality, diagnosing problems, formulating and implementing solutions based on knowledge and aimed at the common good. A1
A2
A3
A5
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B8
B10
B12
B13
B2
B3
B5
C3
C4
C6
C7

Contents
Topic Sub-topic
Constitución e Poder Xudicial 1. Significado constitucional da función xudicial.
2. O goberno do Poder Xudicial.
3. As esixencias do bo goberno.
4. O dereito á tutela xudicial efectiva.
5. As garantías xurisdicionais dos dereitos fundamentais.
6. Xurisdición. Límites da xurisdición.
7. Independencia xudicial.
8. Principio de unidade. Principio de exclusividade. Dereito ao xuíz legal.
9. Os tribunais ordinarios.
10. Outros tribunais con xurisdición en España.
11. Xuíces e maxistrados.
12. Persoal auxiliar. A oficina xudicial.
13. Persoal colaborador.
14. Principios do proceso. Clases de procesos.
15. Actos procesuais.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Directed discussion A1 A2 10 0 10
Oral presentation A3 A5 6 18 24
Mixed objective/subjective test A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 B8 B10 B12 B13 B2 B3 B5 C3 C4 C6 C7 5 68 73
Guest lecture / keynote speech A1 A3 A5 A7 A8 21 0 21
Supervised projects A9 A10 A11 A13 A14 6 6 12
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Directed discussion Directed discussion is a tool that fosters the intervention of students in class based on a proposed topic on the subjects being taught and, usually, current events. Likewise, it is sought that students look for practical solutions to specific problems based on the knowledge acquired in previous sessions.
Oral presentation The oral presentation is a technique both for the oral presentation of the cases prepared by the students and for the oral presentation of parts of the subject.
Mixed objective/subjective test For the evaluation of the students, in addition to the continuous evaluation, the result of a mixed test is taken into account, which, although it may vary from one course to another, is basically made up of test-type questions, short questions and eventually the resolution of practical cases.
Guest lecture / keynote speech The face-to-face classes are developed from theoretical sessions based on the master lesson. Then other techniques are used such as guided discussions or oral presentations
Supervised projects With the preparation of projects, it is intended that students learn to carry out research and develop autonomous learning.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Mixed objective/subjective test
Oral presentation
Description
For the preparation of the oral presentation of the research papers or of the resolved cases, the participation of the teaching staff for the supervision, the resolution of doubts and the correction of the drafts is advisable.

Likewise, for the preparation of the mixed test, it is very convenient to consult and advise the teachers, which will be available during the tutoring hours.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A9 A10 A11 A13 A14 A valoración dos traballos tutelados dependerá da calidade, interese, rigor e corrección dos mesmos 20
Guest lecture / keynote speech A1 A3 A5 A7 A8 A valoración da sesión maxistral consistirá na asistencia habitual ás clases presenciais e na participación nos debates dirixidos e na resposta ás cuestións formuladas 2
Mixed objective/subjective test A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 B8 B10 B12 B13 B2 B3 B5 C3 C4 C6 C7 Tal e como se expuxo no apartado das metodoloxías a proba conxunta pode estar constituída por varios capítulos: preguntas tipo test, curtas, a desenrolar, caso práctico, etc. Dependendo da configuración do exame concreto farase unha ponderación dos resultados de todas as cuestións 65
Oral presentation A3 A5 Para a cualificación da presentación oral valorarase, principalmente, a calidade do traballo presentado ou a do caso resolto. Así mesmo, terase en conta a claridade na exposición e a corrección na argumentación e nas respostas ás cuestións formuladas 10
Directed discussion A1 A2 A valoración da discusión dirixida consistirá na asistencia habitual as clases presenciais e na participación dos mesmos 3
 
Assessment comments

To pass the course it will be an essential requirement to pass the mixed test. The resulting grade will serve to weight the average with the rest of the obtained scores.

The grade of part-time students with academic attendance waiver, officially recognized, will be calculated only on the score of the mixed test.

The first four topics will be taught by the Constitutional Law Area and the remaining ones by members of the Procedural Law Area.


Sources of information
Basic

Bibliografía básica:

- PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J.; Constitución y Poder Judicial, 2ª edición, Ed. Atelier, 2016.

- ORTELLS RAMOS, M. (Dir.); Introducción al Derecho Procesal, 10ª edición; Ed. Aranzadi, 2020.

- Lei Orgánica 6/1985 do Poder Xudicial e leis complementarias. Dispoñíbel en varias editoriais: Tecnos, Civitas, Aranzadi, etc.

Complementary

Further reading:

- GIMENO SENDRA, V., Introducción al Derecho Procesal, Colex, Madrid, última edición.

- SAAVEDRA GALLO, P., Sistema de Garantías Procesales, Dijusa, Madrid, última edición.

- RAMOS MENDEZ, F, El Sistema Procesal Español, Atelier, Barcelona, última edición.

- MORENO CATENA, V., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Introducción al Derecho Procesal, Tirant Lo Blanch, Valencia, última edición.

- ASENCIO MELLADO, J.M., Introducción al Derecho Procesal, Tirant Lo Blanch, Valencia, última edición.

- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J., Derecho Procesal. Introducción, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, última edición.

- MONTERO AROCA, J., GOMEZ COLOMER, J.L., MONTON REDONDO, A. y BARONA VILAR, S., Derecho Jurisdiccional I, Parte General, Tiranto lo Blanch, Valencia, 2016.

- MARTÍN OSTOS, J. y MARTIN RIOS, Mª. p., Materiales de Derecho Procesal, Tomo I, Introducción, Tecnos, Madrid, ultima edición.

Web resources:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/General-Council-of-the-Judiciary/

https://www.tribunalconstitucional.es/en/Paginas/default.aspx

UDC LIBRARY: http://www.udc.es/biblioteca/

BOE: http://www.boe.es/

DOGA: http://www.xunta.es/dog/

DATABASE ARANZADI: http://www.westlaw.es/westlaw/


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.