Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Actuación e bens das administracións públicas Código 612G01017
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Garcia Perez, Marta Maria
Correo electrónico
marta.garcia.perez@udc.es
Profesorado
Amoedo Souto, Carlos Alberto
Garcia Perez, Marta Maria
Pernas Garcia, Juan Jose
Rodriguez-Arana Muñoz, Jaime Fco.
Sánchez González, Jennifer
Correo electrónico
carlos.amoedo.souto@udc.es
marta.garcia.perez@udc.es
jose.pernas@udc.es
jaime.rodriguez-arana.munoz@udc.es
j.sanchezg@udc.es
Web
Descrición xeral O estudo desta materia ten como finalidade coñecer as diversas formas de actividade administrativa, a súa incidencia nos dereitos dos particulares, os medios e bens ao servizo da intervención administrativa e as garantías xurídicas da legalidade da actuación administrativa.

Para conseguir os devanditos obxectivos propiciarase a comprensión do ordenamento xurídico con espírito crítico e mentalidade de xurista, facendo especial fincapé no manexo crítico das fontes do ordenamento xurídico administrativo.

Trátase así de manexar as ferramentas xurídicas que permitan aos alumnos e alumnas adaptarse a un ordenamento en constante evolución, sen perder unha visión sistemática. “Ensinar a pensar o dereito administrativo” como pauta normativa das Administracións públicas, en definitiva, orientando a docencia cara a diferentes alternativas de saída profisional, todas eles compatibles e complementarias.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Non haberá modificacións nos contidos en caso de suspensión da actividade presencial

2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen

A docencia pasará a ser telemática (síncrona ou non) na súa totalidade, mediante o uso das plataformas Moodle e Teams.

*Metodoloxías docentes que se modifican

As metodoloxías docentes reforzaranse coas seguintes actuacións, de acordo co criterio de cada un dos profesores responsables de grupo:
- Realización de presentacións de Powerpoint con apuntes y notas de apoio para facilitar a súa compresnión e suplir as carencias de manuais de apoio.
- Realización de titorías grupais non presenciais para solventar dúbidas sobre as diferentes materias.
- Elaboración de vídeos de apoio para facilitar a comprensión do tema e facilitar a identificación das cuestións máis relevantes.
- Atención personalizada reforzada a través dos diferentes mecanismos técnicos que ofrece o paquete OFFICE 365 (fundamentalmente chat de TEAMS).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Reforzarase o uso dos medios de atención personalizada non presencial xa previstos na Guía Docente.

Durante os horarios de titorización, ou cando así se sinale polo profesorado, os estudantes terán a posibilidade de programar titorías personalizadas mediante a plataforma Teams.

4. Modificacións na avaliación

Con carácter xeral, manterase a estrutura da avaliación tanto en primeira como en segunda oportunidade.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Ningunha

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
A3 Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico.
A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
A6 Comprensión das distintas manifestacións do dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual.
A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos.
A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
A14 Capacidade de elaboración de normas.
A15 Capacidade de negociación e mediación.
B1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Aprender a aprender.
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida.
B10 Traballar de forma colaborativa.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo, amosando capacidade de expresión tanto oral como escrita en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como nun idioma estranxeiro.
B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Manexo das fontes do Dereito administrativo. A3
A9
B1
- Acceso ás normas administrativas básicas con facilidade e soltura A6
A7
A9
A13
B4
B5
C3
- Comprensión e resolución de casos prácticos e problemas xurídicos A1
A2
A3
A4
A5
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B10
B12
C1
C6
C8
- Redacción de documentos administrativos A11
A14
C1
- Coñecemento da doutrina xurídico administrativa A9
- Coñecemento das principais institucións xurídico-administrativas A1
- Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico A3
- Traballar de forma autónoma e tamén colaborativa B6
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B2
B3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
- Lectura crítica B8
- Desenvolver un razoamento lóxico, crítico e creativo B6
B8
C4
C5
C6
C8
- Argumentación xurídica e exposición oral A8
A10
A12
B7
B8
C1
C2
- Mellora da redacción xurídica C1
- Capacidade de negociación e traballo en grupo A15
B10
- Manexo das bases e recursos informáticos útiles en materia xurídica B13
C3

Contidos
Temas Subtemas
I. Formas de actuación administrativa e incidencia nos dereitos subxectivos dos cidadáns
1. A policía administrativa: Evolución histórica e delimitación conceptual. Medios e técnicas da actividade administrativa de limitación.

2. A actividade subvencional ou de fomento: Evolución histórica e delimitación conceptual. Técnicas de fomento, en especial, a subvención administrativa.

3. A actividade prestacional ou de servizo público: Evolución histórica e delimitación conceptual. Notas definidoras. Bases do seu réxime xurídico: Creación e establecimiento. Potestades da Administración. A posición xurídica del usuario. Modos de xestión.

4. A Expropiación forzosa: Evolución histórica. Concepto e natureza. Elementos subxectivos e obxectivos. O contido da expropiación. O xustiprecio. O procedemento expropiatorio. A reversión. Ocupacións temporais.
II. Rexime dos bens públicos ao servizo da actuación administrativa 1. O dominio público. Evolución histórico-xurídica. Natureza xurídica. Titularidade e competencias. Réxime xurídico sustantivo. Afectación e desafectación. Mutacións demaniaies. Potestades administrativas sobre o dominio público. Utilización dos bens de dominio público.

2. Bens patrimoniais da Administración. Réxime xurídico.
III. Control da actividade administrativa 1. Revisión da legalidade en vía administrativa: recursos administrativos.
2. A Xurisdición Contencioso-administrativa: Ámbito. O proceso contencioso-administrativo: os suxeitos. O obxecto. O procedemento. O réxime de recursos. Procesos especiais.
Na impartición da simultaneidade Dereito-Ade, o programa será o seguinte:
Programa 1º cuadrimestre, simultaneidade Dereito-Ade, profesor Carlos Amoedo
I. Actuación administrativa e garantía xurídica 1. Revisión da legalidade en vía administrativa: recursos administrativos.
2. A Xurisdición Contencioso-administrativa: Ámbito. O proceso contencioso-administrativo: os suxeitos. O obxecto. O procedemento. O réxime de recursos. Procesos especiais.
II. Formas de actuación administrativa e incidencia nos dereitos subxectivos dos cidadáns 1. A policía administrativa: Evolución histórica e delimitación conceptual. Medios e técnicas da actividade administrativa de limitación. A incidencia da Directiva 2006/123/CE , do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, nas técnicas de intervención administrativa.

2. A actividade subvencional ou de fomento: Evolución histórica e delimitación conceptual. Técnicas de fomento, en especial, a subvención administrativa.

3. A actividade prestacional ou de servizo público: Evolución histórica e delimitación conceptual. Notas definidoras. Bases do seu réxime xurídico: Creación e establecimiento. Potestades da Administración. A posición xurídica del usuario. Modos de xestión.

4. A Expropiación forzosa: Evolución histórica. Concepto e natureza. Elementos subxectivos e obxectivos. O contido da expropiación. O xustiprecio. O procedemento expropiatorio. A reversión. Ocupacións temporais. Rexímenes especiais. Requisas.
III. Rexime dos bens públicos ao servizo da actuación administrativa 1. O dominio público. Evolución histórico-xurídica. Natureza xurídica. Titularidade e competencias. Réxime xurídico sustantivo. Afectación e desafectación. Mutacións demaniaies. Potestades administrativas sobre o dominio público. Utilización dos bens de dominio público.

2. Bens patrimoniais da Administración. Réxime xurídico.

3. Reximes demaniais específicos:

3.1. O dominio público marítimo-terrestre.
3.2. O dominio público hidraúlico.
3.3. O dominio público viario
3.4. O dominio público arqueolóxico

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A14 B6 B7 B8 B11 C1 C2 C3 C4 C8 20 59 79
Seminario A8 A12 A13 B9 B10 B13 B1 B4 B5 C6 7 3 10
Prácticas clínicas A3 A4 A13 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 8 30 38
Proba obxectiva A1 A7 3 0 3
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explición polo profesor/a dos aspectos máis relevantes da materia, que serán posteriormente resumidos para o seu estudo mediante materiais que se colgan no moodle.
Seminario Aproveitaranse as sesións complementarias das semanas con maior docencia para desenvolver seminarios sobre materias específicas da asignatura.

Prácticas clínicas Consistirá no plantexamento e resolución de consultas prácticas nos grupos reducidos interactivos.
Proba obxectiva Realización dunha proba obxectiva sobre os contidos da asignatura.

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Prácticas clínicas
Descrición
Bloc de Notas (OFFICE 365): os contidos e información do Bloc de Notas será actualizados de modo contínuo en atención ao desenvolvemento dos materiais adaptados á non presencialidade, e as necesidades e aos tempos que, a criterio do profesor, precisan os alumnos para ir xestionando toda a información e o proceso de aprendizaxe.

Chat (TEAMS): pode ser utilizado polo alumno en cada momento. O tempo de resposta será dun máximo de 24 horas.

Reunión a través de TEAMS en gurpo ou de xeito individual: esta é unha posibilidade que se ofrece á alumna/o (ou grupo) que precise dunha atención directa a través dunha titoría con audio e video. A temporalización vai depender da demanda das alumnos/os en atención ás súas necesidades.

Correo electrónico: os/as estudantes teñen á súa disposición os correos electrónicos do profesorado para facer consultas, solicitar aclaracións, requirir materiais docentes, etc. É un recurso a disposición das persoas que teñen dificultades cos anteriores recursos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Seminario A8 A12 A13 B9 B10 B13 B1 B4 B5 C6 A participación nos seminarios presenciais ou telemáticos será voluntaria. O alumno elaborará traballos a proposta do profesor/a. O traballo realizado nestes seminarios contribuirá cun 10% á avaliación continua da asignatura. De non facerse seminarios durante o cuadrimestre, esta porcentaxe da nota acrecerá á restante parte da asignatura en avaluación continua (prácticas). 10
Prácticas clínicas A3 A4 A13 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 As actividades específicas ou practicas desenvolvidas ao longo do cuadrimestre nos grupos reducidos terán un valor máximo do 50% da cualificación final.

Os profesores dos correspondentes grupos poderán outorgarlles caracter liberatorio a algunha destas actividades específicas ou prácticas.

No grupo da simultaneidade Dereito-Ade, as actividades prácticas serán realizadas de xeito individual síncrono por medios telemáticos, combinando moodle (para a entrega da práctica) e Teams (para a interacción co profesor da asignatura). A súa realización e avaliacíon continua terá carácter liberatorio.
50
Proba obxectiva A1 A7 A proba obxectiva (exame) será realizada na data que determine o calendario oficial de exames

O número de preguntas a resolver e o número de respostas que deben ser correctas para aprobar serán concretados polo profesorado da materia.
40
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade conservarase con carácter xeral a cualificación da avaliación continua obtida na primeira oportunidade, salvo que o estudante opte por mellorar a súa cualificación mediante a realización das actividades prácticas.

Os alumnos que non sigan o sistema de avaliación continua, é dicir, que
non leven a cabo as actividades da práctica clínica, poderán realizar o exame final
completo, que terá un valor de 10 puntos. Os alumnos que se atopen nesta
situación deberán comunicalo expresamente ao profesor polo chat de TEAMS ou por
correo electrónico.

O profesorado responsable de cada grupo poderá establecer adaptacións específicas -consistentes en potenciar metodoloxías docentes non presenciais- no caso do estudantado que tivera concedida unha dispensa de asistencia a clase.



Fontes de información
Bibliografía básica SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (2019). Derecho administrativo, Tecnos. Madrid
GAMERO CASADO, E. y FERNÁNDEZ RAMOS, S. (2019). Manual básico de Derecho Administrativo, Tecnos. Madrid
GARCÍA URETA, Agustín (2019). Temas de Derecho Administrativo, I, II. Madrid

Bibliografía complementaria GARCÍA ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, T. R. (Última edición). Curso de Derecho Administrativo, 2 vols. Civitas. Madrid

SE RECOMENDA O USO DOS SEGUINTES RECURSOS:

I. LEXISLACIÓN.

1. Fontes oficiais.

A. Unión Europea:
• Diario Oficial de la Unión Europea (antes DOCE), pódese consultar a texto completo, así como case toda a normativa comunitaria vixente,
en castelán, na páxina: http://www.europa.eu.int/eur-lex/es
• Para todo tipo de información sobre a Unión Europea e as súas institucións resulta fundamental a páxina: http://www.europa.eu.int/

B. Estado español:
• Gaceta de Madrid y Boletín Oficial del Estado (este último nomedende o 25 de xullo de 1936). A consulta das normas máis recentes
está dispoñible en internet: http://www.boe.es
• Para o seguimento da tramitación parlamentaria dos proxectos de lei estatais pódense consulta-las direccións de internet do Congreso dos
Deputados e do Senado:
http://www.congreso.es y http://www.senado.es
• Para contactar e consultar información (tamén lexislativa) das institucións e órganos do Estado existen varios portais públicos entre os
que cabe destacar:
http://www.map.es/ (páxina principal do Ministerio de Administracións Públicas)
http://www.administracion.es/ “Portal del ciudadano”, do Ministerio de Administracións Públicas)
http://www.igsap.map.es/ Centro de Información Administrativa do Ministerio de Administracións Públicas

C. Comunidades Autónomas:
• Diarios Oficiales das distintas Comunidades Autónomas. A súa maior parte están dispoñibles en internet. Para a busca de textos normativos
nos diferentes boletíns oficiais resulta moi útil a páxina (privada) de internet: http://www.todalaley.com/

2. Recopilacións privadas.
• Repertorio cronológico de Legislación Aranzadi: dispoñible “on line”, previo pago ou a través da Aula Aranzadi: http://www.westlaw.es
• Bases de datos de legislación vigente de La Ley: dispoñible “on line”, previa suscrición, na páxina de internet: http://www.laley.net/
• Así mesmo, existen outras editoriais xurídicas que ofrecen a información normativa –moitas veces gratuíta- a través de internet,
como por exemplo:
http://www.elderecho.com/
http://www.juridicas.com/
http://noticias.juridicas.com/
http://v2.vlex.com/es/
• Para a consulta de diversos aspectos constitucionais, legais, institucionais do Dereito Público español é sumamente interesante a
gran base de datos mantida dende hai uns anos pola Área de Dereito Constitucional da Universidade de Oviedo, que se pode
localizar en: http://constitucion.rediris.es/Princip.html

II. XURISPRUDENCIA.

A colección máis coñecida é a de Thomson-Aranzadi. A súa base específica sobre “Jurisprudencia Contencioso-administrativa” contén unha selección de máis de 74.000 resolucións dictadas polos tribunais sobre esta materia: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunais Superiores de Xustiza, Xulgado Central do Contencioso Administrativo e Xulgados do Contencioso Administrativo.

Está dispoñible “on line” ou a través da Aula Aranzadi: http://www.westlaw.es.

Así mesmo, a editorial xurídica La Ley ofrece en soporte informático a xurisprudencia dos Tribunais españois previa suscrición; cfr.
http://www.laley.net/

Non obstante, nos últimos tempos o Poder Xudicial español ven realizando un gran esforzo para informatizar os tribunais e a súa producción
xurisprudencial. Gracias a este esforzo, é posible dispoñer en internet das últimas sentencias do Tribunal Supremo na páxina:
http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo/

Dende hai tempo, é posible consulta-los últimos autos e sentencias do Tribunal Constitucional (dende 1980) así como dun buscador temático de
todas as emitidas polo Alto Tribunal na páxina:
http://www.tribunalconstitucional.es/

En canto á xurisprudencia comunitaria europea, en especial do Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sito en Luxemburgo, a maior
parte da información obtense en:
http://curia.eu.int/es/content/juris/index.htm

Por último, tamén están dispoñibles en internet as últimas resolucións do Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sito en Estrasburgo, na dirección:
http://www.echr.coe.int/

III. PORTAIS E BASES DE DATOS (dispoñibles a través da páxina web da Biblioteca da UDC, pero só coos ordenadores conectados á rede universitaria)

• IUSTEL: promovido por varios Profesores de Dereito das Universidades españolas. A parte de Dereito Administrativo está dirixida polo Prof. MUÑOZ MACHADO. A súa páxina web é: http://www.iustel.com
• TIRANT ON LINE: promovida po dita editorial xurídica valenciana; consultable en: http://www.tirantonline.com/
• ADMIWEB: para a búsqueda de calquera referencia sobre as Administracións Públicas españolas é bastante útil e está ben
estructurada: cfr. http://www.admiweb.org/


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Institucións e ordenamento xurídico-administrativo/612G01015

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dereito de obrigas e danos/612G01016
Dereito Sancionador/612G01020
Dereito da Contratación/612G01024

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías