Identifying Data 2021/22
Subject (*) Legal Penalties Code 612G01020
Study programme
Grao en Dereito
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
First and Second Cycle 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Público
Coordinador
Fuentes Loureiro, María Ángeles
E-mail
maria.fuentes.loureiro@udc.es
Lecturers
Fuentes Loureiro, María Ángeles
Puente Aba, Luz Maria
Rodríguez López, Silvia
Rodríguez Martín-Retortillo, María del Carmen
Sánchez González, Jennifer
E-mail
maria.fuentes.loureiro@udc.es
l.puente@udc.es
s.rodriguezl@udc.es
maria.rodriguez.martin-retortillo@udc.es
j.sanchezg@udc.es
Web
General description A finalidade primordial da materia é o estudo do ius puniendi estatal nas súas vertentes penal e administrativa. Na mesma analizaranse os elementos estructurais que conforman o exercicio da acción penal e a imposición de sancións administrativas. Particularmente, desde a perspectiva do Dereito Penal abordaranse cuestións tales como qué sentido teñen as penas, qué clases de penas existen, cómo se aplican, en qué tipo de responsabilidade poden incurrir as personas xurídicas, etc. Pola súa parte, e cun enfoque propio do Dereito Administrativo, examinarase unha das actividades administrativas que presenta unha singular incidencia na esfera xurídica dos particulares, como é a potestade administrativa sancionadora, tratándose tanto os aspectos sustantivos como procedimentais que rixen o seu exercicio.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non haberá.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas.
*Metodoloxías docentes que se modifican
As sesións maxistrais e as actividades formativas prácticas pasarán a realizarse por Teams e/ou Moodle.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Os profesores da materia estarán dispoñibles polas canles habituais nestes casos: Moodle, Teams e email.

4. Modificacións na avaliación
As probas pasará a realizarse por Moodle, mantendo a súa estrutura.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Knowledge of the main legal institutions
A2 Knowledge of the role of law as a regulatory system of social relations
A3 Grasping the systematic nature of the legal system
A4 Appreciating the interdisciplinary nature of legal problems
A5 Knowing the constitutional principles and values.
A8 Basic knowledge of legal argumentation.
A9 Ability to handle legal sources (legal, jurisprudential and doctrinal).
A10 Ability to interpret and critically assess the legal system.
A11 Ability to understand and write legal documents.
A12 Management of legal oratory (ability to express themselves properly in public).
A13 Mastering new technologies applied to law.
A14 Ability to draft legal norms.
A15 Ability to negotiate and mediate.
B2 Ability to know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess the skills that are usually demonstrated through the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems within their area of study.
B3 Ability to gather and interpret relevant data (usually within their area of study) to make judgments that include a reflection on social, scientific or ethical relevant issues.
B5 Acquisition and assessment of those learning skills necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy
B6 Learning to learn.
B7 Effective problem solving.
B8 Critical, logical, and creative thinking.
B9 Working autonomously on own initiative with a lifelong learning approach.
B10 Teamwork and collaboration.
B11 Ethical and social responsibility.
B12 Effective workplace communication and oral and written skills in Spanish, Galician and foreign languages.
B13 Computing and ICT skills.
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C2 Mastering oral and written expression in foreign languages.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Exercising an open, educated, critical, committed, democratic and supportive citizenship for the sake of the common good.
C7 Assume as a professional and citizen the importance of lifelong learning.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer o papel do Dereito Penal e do Dereito Administrativo sancionador como medios formais de control social integrados nun ordenamento xurídico complexo A1
A2
A3
A4
A10
Coñecer a norma penal e a administrativa sancionadora na súa estructura interna, a súa interpretación e a súa aplicación tempo-espacial A1
A2
A3
A4
A5
A9
A10
A14
B8
B2
B3
B5
Coñecer a infracción penal nos seus elementos constitutivos, especialmente as súas consecuencias xurídicas A1
A2
A3
A4
A5
A8
A9
A10
Analizar uns feitos concretos e argumentar a existencia ou non de responsabilidade penal / administrativa A3
A4
A5
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A15
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C2
C3
C4
C7
C8
Coñecer o procedemento administrativo sancionador A1
A2
A3
A4
A5
A9
A10

Contents
Topic Sub-topic
LECCIÓN 1.- CONCEPTO, FINS E CLASES DE PENAS CONCEPTO, FUNDAMENTO, XUSTIFICACIÓN E FINS. CLASES DE PENAS.
LECCIÓN 2.- AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTADE CLASES. A SUSPENSIÓN DA EXECUCIÓN DA PENA PRIVATIVA DE LIBERTADE. A SUBSTITUCIÓN DA PENA PRIVATIVA DE LIBERTADE.
LECCIÓN 3. A PENA DE MULTA SISTEMAS DE APLICACIÓN DA MULTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA POR IMPAGO DA MULTA.
LECCIÓN 4. AS PENAS PRIVATIVAS DE DEREITOS CUESTIÓNS XERAIS. TRABALLOS EN BENEFICIO DA COMUNIDADE. INHABILITACIÓNS E SUSPENSIÓNS. OUTRAS PENAS PRIVATIVAS DE DEREITOS.
LECCIÓN 5. AS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. CIRCUNSTANCIA MIXTA
LECCIÓN 7. A DETERMINACIÓN DA PENA REGRAS DE DETERMINACIÓN E CONCRECIÓN DA PENA. A INDIVIDUALIZACIÓN XUDICIAL.
LECCIÓN 8. AS MEDIDAS DE SEGURIDADE CUESTIÓNS XERAIS. A PERIGOSIDADE CRIMINAL. CLASES. PRINCÍPIOS XERAIS DE EXECUCIÓN.
LECCIÓN 9. CONSECUENCIAS ACCESORIAS CUESTIÓNS XERAIS. O DECOMISO. AS CONSECUENCIAS ACCESORIAS CONTRA ENTES COLECTIVOS.
LECCIÓN 10. AS CAUSAS DE EXTINCIÓN DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL CAUSAS. A CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES DELICTIVOS.
LECCIÓN 11. RESPONSABILIDADE PENAL DOS MENORES MEDIDAS APLICABLES A MENORES. REGLAS DE APLICACIÓN DAS MEDIDAS.
LECCIÓN 12. POTESTADE ADMINISTRATIVA SANCIONADORA (I) ASPECTOS XERAIS. PRINCIPIOS REITORES DO SEU EXERCICIO. O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR XERAL.
LECCIÓN 13. POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA (II) DISCIPLINA URBANÍSTICA. DEREITO SANCIONADOR AMBIENTAL. SANCIONES NA SEGURIDADE VIAL.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Document analysis A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 3 15 18
Collaborative learning A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 12 5 17
Directed discussion A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 C7 C8 12 0 12
Events academic / information A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 10 0 10
Workbook A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 0 20 20
Objective test A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 4 10 14
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 39 10 49
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Document analysis O alumnado, co asesoramento dos docentes, aprenderá a manexar bases de datos de xurisprudencia penal e a realizar unha análise crítica das diversas decisións xudiciais sobre a materia.
Collaborative learning O alumnado traballará en grupo diversos temas, debendo amosarse activo e colaborador cos compañeiros do seu grupo.
Directed discussion Nas clases prácticas os docentes organizarán discusións sobre os temas esenciais da materia, nas que o alumnado deberá adoptar unha postura crítica e argumentada.
Events academic / information Ao longo do curso, organizaranse diversas xornadas, conferencias e seminarios sobre temas de interese para o alumnado, complementándose así a sua formación.
Workbook As obras en cuestión serán seleccionadas cuidadosamente polos docentes e o alumnado terá a posibilidade de elexir entre o elenco que se lle propoña.
Objective test Plantexamento de preguntas acerca dos temas do programa da materia no momento do exame final, proba o cal resultado suporá un 70% da calificación final. As preguntas poderán ser tanto teóricas como prácticas.
Guest lecture / keynote speech Mediante o sistema de lección maxistral, os docentes introducirán ao alumnado nos aspectos básicos de cada tema. Como soporte as suas explicacións, os docentes poderán proporcionar materiais (sentenzas, extractos de obras doctrinais...), apuntamentos ou un esquema-guía cos puntos clave do desenvolvemento da sua explicación. En todo caso, a explicación dos docentes deberá ser complementada polo alumnado tanto cos materiais proporcionados ao efecto, como poa consulta dos manuais que aparecen na bibliografía.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Document analysis
Collaborative learning
Directed discussion
Description
A atención persoalizada ao alumnado non estará vencellada a só unha metodoloxía, senon que será constante. Neste senso, tanto o contido das clases teóricas, como o estudo persoal do estudantado, como calquera das actividades que integran o curso contarán coa posibilidade dunha tutorización por parte dos docentes, a fin de que o alumnado poda plantexar as suas dúbidas e dificultades e que os docentes podan axustar as suas metodoloxías ás especificidades da persoa concreta. A estes efectos, o estudantado poderá contar con atención persoalizada (sempre, lóxicamente, dun modo organizado) tanto nas horas lectivas como nos horarios de tutorías.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 Esame teórico ou teórico-práctico 75
Workbook A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 Presentación de traballos sobre algunha das obras propostas como lectura 5
Events academic / information A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 Participación activa en eventos científicos organizados 5
Document analysis A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 Análise de xurisprudencia 5
Collaborative learning A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 C8 Realización de traballos en equipo 5
Directed discussion A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C4 C7 C8 Intervención activa en debates en clase 5
 
Assessment comments

Dado que se trata dunha materia interdisciplinar, na que concorren Dereito Penal e Dereito Administrativo, pero na que os principios do Dereito Administrativo Sancionador proveñen en esencia dos do Dereito Penal, considérase axeitado outorgar un maior peso á primeira das materias, de modo que, ademáis de haber un reparto do 80%-20% nas clases presenciais, existirá un 80-20% na avaliación da calificación final.

Deste xeito, a cualificación final da materia virá dada da seguinte maneira:

a) Cualificación do exame oficial:

O exame oficial consistirá nunha proba obxectiva (test con resposta alternativa e/ou preguntas de desenvolvemento) e eliminatoria, que terá un valor máximo de 7,5 puntos. Neste exame, a nota de corte para poder sumar os restantes aspectos avaliables será, como mínimo, de 4 puntos.

b) Cualificación de actividades prácticas:

Sempre que se supere a proba obxectiva, as actividades prácticas realizadas na parte de Dereito administrativo serán cualificadas sobre un total de 0,5 puntos e as realizadas na parte de Dereito penal con 2 puntos. A cualificación obtida nestas probas se reserva para a segunda oportunidade, na que non é posible recuperalas.

Para o caso dos estudantes con matrícula a tempo parcial que resulten beneficiarios da dispensa de asistencia ás aulas, a actividades prácticas realizadas ao longo do curso poderán ser realizadas telematicamente nos termos que fixe cada profesor/a. 

No caso de que o alumno copie no exame ou plaxie algún dos traballos, será cualificado cun 0 e presentarase a oportuna denuncia para a depuración de responsabilidade disciplinaria. 


Sources of information
Basic CANO CAMPOS, T. y REBOLLO PUIG, M. (2021). Anuario de Derecho Administrativo Sancionador. Cizur Menor, Thomson Reuters Civitas
ORTS BERENGUER, E., et. al. (2019). Compendio de Derecho penal Parte General. Valencia, Tirant Lo Blanch
Nieto García, Alejandro (2012). Derecho Administrativo Sancionador. Madrid, Tecnos
MUÑOZ CONDE, F. (2019). Derecho penal. Parte general . Valencia, Tirant Lo Blanch
GRACIA MARTÍN, L., et. al. (2016). Lecciones de consecuencias jurídicas del delito : el sistema de penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias y responsabilidad civil derivada del delito. Valencia, Tirant Lo Blanch
SANTAMARÍA PASTOR, J. A (2018). Principios de Derecho Administrativo general. Madrid, Iustel

Ao filo dalgunhas leccións os docentes poderán por a disposición do estudantado bibliografía complementaria. Asemade, os docentes poderán entregar ao estudantado os apuntamentos da materia.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Constitutional Law: Sources of Law and Fundamental Rights/612G01003
Criminal Law: General /612G01010

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Criminal Law: Special Part/612G01025
Criminology/612G01038
Prison Law/612G01039

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.