Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Dereito Procesual Penal Código 612G01028
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Ferreiro Baamonde, Xulio
Correo electrónico
xulio.ferreiro@udc.es
Profesorado
Anguita Juega, Luis
Camara Ruiz, Juan
Ferreiro Baamonde, Xulio
Soto Díaz, David José
Correo electrónico
luis.anguita.juega@udc.es
juan.camara@udc.es
xulio.ferreiro@udc.es
david.sdiaz@udc.es
Web
Descrición xeral A docencia que se imparte nesta materia persegue, principalmente, a adquisición polo estudante dun grao axeitado de coñecementos sobre as principais institucións do proceso penal. Concretamente: a) Os principios constitucionais relativos ao Proceso penal; b) A tutela xudicial efectiva; c) A función do Dereito procesual penal como instrumento na aplicación do ius puniendi estatal e na protección dos dereitos do imputado e da víctima; d) O procedemento preliminar; e) O xuízo oral; f) O sistema de recursos; g) Os procesos especiais; h) A execución penal.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Os contidos non sufrirán modificacións en caso de ter que ser aplicado o plan de continxencia.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Manterase a estrutura da docencia, en canto á expoisición de leccións maxistrais, aínda que estas, evidentemente, desenvolveranse de xeito telemático a través da ferramenta Teams.
Tamén se realizarán sesións de carácter práctico para a exposición dos casos propostos, a través de Teams.

*Metodoloxías docentes que se modifican
A entrega dos casos prácticos realizarase, en caso de aplicarse o plan de continxencia, necesariamente a través de Moodle.
As clases presenciais sustituiranse por video-conferencias a través de moodle, modulando a duración e frecuencia das mesmas.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías serán substituidas por discussións en moodle e consultas por correo electrónico.
En caso de considerarse necesario poderán programarse reunións on-line individualizadas a través de Teams

4. Modificacións na avaliación
A avaliación, en caso de aplicarse o plan de continxencia, modificarase no seguinte sentido:
- O peso da proba final obxectiva pasará a ser do 70% e o dos casos prácticos do 30%.
- A proba final, consistirá nun exame oral, que se realizará a través de Teams.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se consideran necesarias. En todo caso, poderán falicitarse aos estudantes material complementario a través da plataforma moodle, de cara a apoiar a aprendizaxe a distancia.


Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos.
A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
A14 Capacidade de elaboración de normas.
A15 Capacidade de negociación e mediación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida.
B10 Traballar de forma colaborativa.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo, amosando capacidade de expresión tanto oral como escrita en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como nun idioma estranxeiro.
B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais. Coñecemento dos principios e valores constitucionais. Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional. A1
A2
A4
A5
A7
A8
B2
B3
B5
C3
C4
C7
Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais). Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico. Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos. Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público). Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito. Capacidade para ler, comprender e redactar textos xurídicos en inglés. Capacidade de elaboración de normas. A9
A10
A11
A12
A13
A14
C2
Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora. Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida. Traballar de forma colaborativa. Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo, amosando capacidade de expresión tanto oral como escrita en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como nun idioma estranxeiro. Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión. A15
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

Contidos
Temas Subtemas
O proceso penal 1ª.- Os sistemas procesuais penais e os principios do proceso penal
2ª.- A Xurisdicción e a competencia
3ª.- As partes no proceso penal
4ª.- O obxecto do proceso penal
5ª.- O procedemento preliminar (sumario e dilixencias previas).
6ª.- Os actos de investigación
7.- As medidas cautelares
8ª.- O xuízo oral e o sobresemento
9ª.- A acusación, a defensa, a conformidade do acusado e a tese de desvinculación
10ª.- A proba
11ª.- A sentencia e a cousa xulgada
12ª.- Os medios de impugnación
13ª.- Outros procedementos: o abreviado, o procedemento para o axuizamento rápido de determinados delictos, o procedemento para o xuizo sobre delictos leves e o procedemento diante do Tribunal do XuradoPlanificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C7 15 45 60
Proba obxectiva A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 B7 B8 B2 C2 2 2 4
Sesión maxistral A1 A2 A4 A5 A7 A8 B11 C4 40 40 80
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Proporanse durante o curso aos estudantes diversos supostos de feito co obxectivo de reforzar a aprendizaxe e contribuír á avaliación. Estes supostos prácticos poderán consistir en dous tipos fundamentais:
1. Análise de textos xurídicos ou con contido xurídico. Proporase neste caso a lectura dalgún traballo doutrinal ou académico, ou mesmo literario ou cinematográfico (visionado), ao obxecto de identificar e comentar os diferentes problemas xurídicos que se podan atopar no mesmo e propiciar a discusión sobre principios ou institucións claves do dereito procesual penal.
2. Resolución de casos prácticos. A partir dalgún suposto de feito, solicitarse a análise dos aspectos xurídico-procesuais-penais do mesmo, e a resolución das cuestións planteadas, ben sexa directamente, ben sexa a través da redacción dun escrito procesual (querela, recurso, sentenza, etc.).
A resolución destes traballos poderá propoñerse individualmente ou en equipo.
Trala entrega dos mesmos polo alumnado ao profesro/a, procederase á discusión na aula.
Proba obxectiva Para a avaliación da aprendizaxe efectuarase cando menos unha proba presencial de caracter obxectivo, que podrá conter cando menos dúas partes separadas, unha primeira de análise dos contidos teórico-prácticos da materia, a través dun exame tipo test, e unha segunda - opcional - de carácter práctica, a través da resolución dun caso práctico na aula durante o tempo de duración da proba.
Sesión maxistral As principais cuestións teóricas e prácticas do curso serán introducidas a través da explicación do profesor/a na aula, onde se exporán as súas caracterísitas principais, o seu encadre na arquitectura institucional do proceso penal e as implicacións prácticas máis relevantes.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Estudo de casos
Proba obxectiva
Descrición
A atención personaliza ao estudante está recomendada, durante os horarios de titoría e a través da plataforma on-line moodle, tanto para a resolución dos casos prácticos, como para a resolución de dúbidas de cara á preparación da proba obxectiva final.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A4 A5 A7 A8 B11 C4 O profesorado poderá ter en conta a asistencia activa do alumnado na aula a efectos de mellorar a súa calificación. 0
Estudo de casos A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C7 Os diferentes casos prácticos propostos serán entregados por escrito e avaliados polo profesorado, supoñendo ata o 40% da calificación final do alumnado. 40
Proba obxectiva A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 B7 B8 B2 C2 O curso concluirá cunha proba obxectiva, que poderá constar de dúas partes, unha teórico-práctica e a resolución dun caso práctico. Esta proba poderá supor ata o 60% da calificación final. 60
 
Observacións avaliación

Poderanse modular as porcentaxes e condicións de entrega para aqueles estudantes que, previa acreditación da súa dedicación parcial, non podan asistir a todas as clases prácticas e entregar nas datas convidas as diferentes actividades.  


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía básica:

- PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J. ET AL.: Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch. Valencia, 2020. 

Bibliografía complementaria

Bibliografía complementaria:

- ARMENTA DEU, T.: Lecciones de derecho procesal penal. Marcial Pons, Madrid, 2017.

- ASENCIO MELLADO, J. Mª, Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 7º Edición, 2015.

- GIMENO SENDRA, V.: Manual de derecho procesal penal. Castillo de Luna, Madrid, 2018.

- MORENO CATENA, V.: Derecho Procesal Penal. Tirant lo Blanch. Valencia, 2017.

- NIEVA FENOLL, J.: Derecho Procesal II: Proceso penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019. 

Recursos web:

BIBLIOTECA UDC: http://www.udc.es/biblioteca/

BOE: http://www.boe.es/

DOGA: http://www.xunta.es/dog/

BASE DE DATOS ARANZADI: http://www.westlaw.es/westlaw/ (só pode consultarse a través da UDC)


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito Penal. Parte xeral/612G01010
Constitución e poder xudicial/612G01014
Dereito Penal. Parte especial/612G01025

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías